Din kültürü ve Ahlak bilgisi 7 Dersi 2015 - 2016 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

İnsanı diğer varlıklardan ayıran en belirgin özelliğidir. İnsan bu sayede düşünebilir. Doğruyu yanlıştan iyiyi kötüden ayırabilir.
Metinde insanın hangi özelliğine vurgu yapılmıştır?

 • Akıl
 • Duygu
 • İrade
 • Düşünce
Soru 2

Allah’ın yarattığı her şeyi göremeyiz,
Varlığını hisseder fakat el süremeyiz.
Duyulmaz kelebeğin kanadından çıkan ses,
Havayı görmesek de alırız nefes nefes.
(Gökhan EVLİYAOĞLU)
Aşağıdakilerden hangisi bu dörtlükte anlatılan varlıklar arasında değerlendirilemez?

 • Melek
 • Cin
 • Şeytan
 • Peygamber
Soru 3

“Kim içinde iyiliğe çağıran bir ses duyarsa bilsin ki o,________ sesidir. Hemen ona uysun ve Allah’a şükretsin. Kim içinde kötülüğe çağıran bir ses duyarsa bilsin ki o, _______ sesidir ondan uzaklaşsın ve Allah’a sığınsın”
(Hadis-i Şerif)
Hadiste boş bırakılan yerlere hangisi getirilmelidir?

 • meleğin - şeytanın
 • Cebrailin - Azrailin
 • ruhun - cinin
 • aklın - nefsin
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi insanların ve cinlerin ortak özelliklerindendir?

 • Ateşten yaratılmışlardır.
 • Topraktan yaratılmışlardır
 • Gözle görülen varlıklardır.
 • Allah’a kulluk için yaratılmışlardır.
Soru 5

“Nihayet onlardan birine ölüm gelince, “Rabbim! Beni dünyaya geri gönderiniz ki, terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım” der. Hayır! Bu, sadece onun söylediği (boş) bir sözden ibarettir. Onların arkasında, tekrar dirilecekleri güne kadar (devam edecek, dönmelerine engel) bir perde (berzah) vardır.”
(Mü’minûn suresi, 99-100. ayet)
Bu ayetle aşağıdaki batıl inanışlardan hangisi çürütülmektedir?

 • Büyücülük
 • Ruh çağırma
 • Fal ve falcılık
 • Türbelere mendil bağlama
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde Dünya - Ahiret dengesine işaret edilmektedir?

 • “Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?”
  (En’am suresi, 32. ayet)
 • “Belki siz, dünya hayatını tercih edersiniz. Halbuki ahiret daha hayırlıdır ve daha bâkîdir.”
  (A’lâ suresi,16-17.ayet)
 • “Ey kavmim! Şüphesiz bu dünya hayatı ancak (geçici) bir yararlanmadır. Ahiret ise ebedî olarak kalınacak yerdir.”
  (Mü’min suresi, 39. ayet)
 • “Allah’ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma…”
  (Kasas suresi, 77. ayet)
Soru 7

“Min şerril vesvâsil hannas” ayeti aşağıdaki surelerden hangisinde geçmektedir?

 • Nas
 • Felak
 • Nasr
 • Kureyş
Soru 8

Derste Ramazan ayını anlatan bir öğretmenin aşağıda vermiş olduğu bilgilerden hangisi bu ay ile ilgili değildir?

 • Bu ayda oruç tutmak farzdır.
 • Kur’an’ı Kerim indirilmeye başlanmıştır.
 • Beş vakit namaz farz kılınmıştır.
 • Kadir gecesi bu ayın içinde kutlanır.
Soru 9

“…Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez…”
(Bakara suresi, 185. ayet)
Bu ayette başka günlerde tutulması emredilen oruç aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

 • Keffaret orucu
 • Kaza orucu
 • Adak orucu
 • Nafile orucu
Soru 10

“ Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı! İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.”
Meali verilen ayetler hangi sureye aittir?

 • Maun
 • Kureyş
 • Nas
 • Kafirûn
Soru 11

• Hicri takvime göre senenin ilk ayıdır.
• Hz. Muhammed (sav.) bu ayı “Allah’ın ayı” olarak nitelendirmiştir.
Hakkında bilgi verilen ay aşağıdakilerden hangisidir

 • Recep
 • Ramazan
 • Muharrem
 • Şaban
Soru 12

“Erdemliler Topluluğu” hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Haksızlıklara karşı mücadele etmek için kurulmuştur.
 • Müslümanları korumak için kurulmuştur.
 • Hz. Muhammed (sav.) üyelerindendir .
 • İslam öncesi kurulmuştur.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde yer alan fıkhi yorumlardan biridir?

 • Caferilik
 • Yesevilik
 • Mevlevilik
 • Alevilik
REKLAM
Soru 14

Alevi-Bektaşilerin, evrende bulunan her şeyin döndüğünden hareketle, cem ayinlerinde Allah’a olan aşk ve sevgilerini ifade etmek için ayakta dönerek yapmış oldukları ritüellere ne ad verilir?

 • Sema
 • Semah
 • Zikir
 • Cem
Soru 15

Yesevilik, Mevlevilik, ve Alevilik - Bektaşilik gibi oluşumlar, Anadolu’da hoşgörü kültürünün yayılmasında öncülük yapmış başlıca _________ yorumlardır.
Parağrafta boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

 • itikadi
 • fıkhi
 • tasavvufi
 • felsefi
Soru 16

“Birbirinize kin gütmeyiniz, birbirinize yüz çevirmeyiniz, birbirinizi kıskanmayınız. Ey Allah’ın kulları! Birbirinize kardeşçe davranınız.”
(Hadis-i Şerif)
Hz. Muhammed (sav.) bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini tavsiye etmektedir?

 • Geleneklere bağlılığı
 • Güzel ahlaklı olmayı
 • Başka dinlere saygıyı
 • İbadetleri yerine getirmeyi
Soru 17

“Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah, dilediğine kat kat verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.”
(Bakara suresi, 261. ayet)
Bu ayette övülen, teşvik edilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • İnfak
 • Dua
 • Doğruluk
 • Adalet
Soru 18

“Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah, hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez.”
(Lokman suresi, 18. ayet)
Bu ayette tavsiye edilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Adalet
 • Cömertlik
 • Sabır
 • Tevazu
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür öğelerinden değildir?

 • Yol
 • Köprü
 • Musiki
 • Baraj
Soru 20

Aşağıdaki örf ve adetlerden hangisinin İslam’ın etkisi ile ortaya çıktığı söylenemez?

 • Kandil gecelerini kutlamak
 • Sünnet törenleri düzenlemek
 • Yeni doğan çocuğa ad koymak
 • Bayram ziyaretinde bulunmak
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADADBDACBACBABCBADCC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?