Sosyal Bilgiler 7 Dersi 2015 - 2016 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

• Millî Mücadele Dönemi’nin ilk gazetesidir.
• Gazetenin çıkarılmasına Sivas Kongresi’nde karar verilmiştir.
• İlk sayısı 14 Eylül 1919’da basılmıştır.
Hakkında bilgi verilen gazete, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hâkimiyet-i Milliye
 • Ceride-i Resmiye
 • Tercüman-ı Ahval
 • İrade-i Milliye
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından biri değildir?

 • iPod
 • Radyo
 • Gazete
 • İnternet
Soru 3

Anayasamızın kişilere tanıdığı “yerleşme hürriyeti”;
I. kamu mallarını korumak,
II. düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek,
III. sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak
durumlarından hangilerinde sınırlandırılabilir?

 • Yalnız II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 4

İyi bir iletişim kurmada aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

 • Dinlemek
 • Surat asmak
 • Selamlaşmak
 • Empati kurmak
Soru 5

Ülkemizin nüfusuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Türkiye’de okuryazar nüfus oranı %90’ın üzerindedir.
 • Sınır bölgeleri ile dağlık engebeli alanlarda nüfus azdır.
 • Ülkemizde çocuk yaştaki nüfusun genel nüfusa oranı düşüktür.
 • Nüfusun çoğu iklim şartlarının daha elverişli olduğu kıyı kesimlerde toplanmıştır.
REKLAM
Soru 6

Ülkemizde hangi yıl “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” ile vatandaşlık numarası birlikte kullanılarak nüfus kayıt sistemi oluşturulmuş ve nüfus elektronik ortama aktarılmıştır?

 • 1998
 • 2000
 • 2005
 • 2007
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki sosyal güvenlik kuruluşlarından biri değildir?

 • BAĞ-KUR
 • DARÜŞŞAFAKA
 • EMEKLİ SANDIĞI
 • SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu beyliklerinin Türkiye tarihine yapmış olduğu katkılar arasında sayılamaz?

 • Anadolu’ya kutsal emanetleri getirmeleri
 • Anadolu’nun İslamlaşmasında rol oynamaları
 • Anadolu’nun Türk yurdu hâline gelmesini sağlamaları
 • Anadolu’nun her yerini Türk kültürünün izlerini taşıyan çeşitli mimari eserlerle donatmaları
Soru 9

• Eyyubilerle dostça ilişkiler kurdu.
• Konya, Sivas ve Kayseri gibi şehirlerin surlarını güçlendirdi.
• Komşu beylik ve devletlerle ittifaklar yaptı.
Türkiye Selçuklu hükümdarı I. Alaeddin Keykubat’ı yukarıdaki faaliyetlere yönelten sebep, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Haçlı Seferleri
 • Kavimler Göçü
 • Bizans saldırıları
 • Yaklaşan Moğol tehlikesi
Soru 10

Türkiye Selçuklu hükümdarı I. Kılıçarslan, İznik’ten sonra devlet merkezini, aşağıdaki şehirlerden hangisine taşımak zorunda kalmıştır?

 • Kayseri
 • Konya
 • Antalya
 • Sivas
Soru 11

Türkiye Selçukluları Dönemi’nde Anadolu’da inşa edilen aşağıdaki mimari yapılardan hangisi ticari faaliyetler için kullanılmıştır?

 • Kümbetler
 • Medreseler
 • Şifahaneler
 • Kervansaraylar
Soru 12

Haçlı Seferleri sırasında Avrupalılar, doğu ülkelerinde gördükleri kâğıt, matbaa, barut ve pusula gibi birçok buluşu sefer dönüşü ülkelerine getirmişlerdir.
Verilen bilginin, Avrupa’da meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ortaya çıkmasında bir etkisi yoktur?

 • Rönesans’ın
 • Coğrafi Keşiflerin
 • Sanayi İnkılabı’nın
 • Derebeylik rejiminin yıkılmasının
Soru 13

Osmanlıların;
• Cenevizlilerden 1460 yılında Amasra’yı,
• 1461 yılında Trabzon İmparatorluğu’nu,
• 1475 yılında Kırım’daki Ceneviz kolonilerinden Kefe, Azak ve Mengüb şehirlerini
almaları, Osmanlı Devleti’ne en çok aşağıdaki hangi alanda katkı sağlamıştır?

 • Ticaret
 • Tarım
 • Dokumacılık
 • Sanat
REKLAM
Soru 14

Osmanlı Devleti’ndeki “Lale Devri” diye bilinen dönemi sona erdiren olay, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Patrona Halil İsyanı
 • Karlofça Antlaşması
 • İnebahtı Yenilgisi
 • Tanzimat’ın ilanı
Soru 15

“Türkler, Hristiyan ve Müslüman farkı gözetmeksizin adaleti herkese eşit olarak tatbik ederlerdi…”
Seyyah Sans

Seyyah Sans’ın anlatımından o dönem Osmanlı Devleti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Adaletin tatbikinde din ayırımı yapmışlardır.
 • Osmanlı toplumu yalnız Türklerden oluşmaktadır.
 • Osmanlı toplumunda hoşgörü anlayışı yerleşmiştir.
 • Osmanlı nüfusunun yarısından fazlası Hristiyan’dır.
Soru 16

Gevher Nesibe Hatun Darüşşifası, günümüzde aşağıdaki illerimizin hangisindedir?

 • Konya
 • Kayseri
 • Antalya
 • Erzurum
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi, tımar sisteminin bozulmasının sonuçlarından biri değildir?

 • Üretimin düşmesi
 • Devlet gelirlerinin azalması
 • Köylülerin topraklarını terk etmesi
 • Cebelu askerlerinin sayısının artması
Soru 18

“___________, üreticilerimizin araç, gereç, gübre, ilaç, tohum ve işçilik gibi giderlerini karşılamak amacıyla uygun koşullarda kredi desteği sağlar.”
Verilen cümledeki boş yer, aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa bilgi doğru olur?

 • T.C. Ziraat Bankası
 • Toprak Mahsulleri Ofisi
 • Çay İşletmeleri Kurumu
 • Tarım Satış Kooperatifleri
Soru 19

I. Tekerleğin icadı
II. İlk takvimin bulunması
III. Pi sayısının değerinin hesaplanması
Yukarıda verilen buluşlardan hangileri Sümerlere aittir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 20

Aşağıda bazı divan üyelerinin günümüzde hangi bakanlıklarla benzerlik gösterdiği belirtilmiştir:

Sadrazam = Başbakan
Kazasker = Adalet bakanı
Defterdar = ________
Buna göre boş yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Devlet Bakanı
 • Dışişleri Bakanı
 • Maliye Bakanı
 • Millî Eğitim Bakanı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DADBCDBADBDCAACBDAAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?