Türkiye Cumhuriyeti İnkilâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Dersi 2015 - 2016 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Mustafa Kemal Atatürk’ün bugün müze olan Selanik’teki doğduğu evin adresi, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • Koca Kasım Paşa Mahallesi Islahhane Caddesi
 • Mimar Sinan Mahallesi Ege Caddesi
 • Kuşhan Mahallesi Bülbül Caddesi
 • Ata Mahallesi Türk Caddesi
Soru 2

Mustafa Kemal’in öğrencilik yıllarında edebiyat, tarih ve askerlik gibi çeşitli alanlara ilgi duyması, onun hangi özelliğini ön plana çıkarmıştır?

 • Yöneticiliğini
 • Çok yönlülüğünü
 • İyi kalpliliğini
 • Yersiz acıma gücünü kontrol etmeyi
Soru 3

Mustafa Kemal, I. Dünya Savaşı’nın aşağıdaki cephelerinden hangisinde görev almamıştır?

 • Kafkas
 • Makedonya
 • Çanakkale
 • Filistin
Soru 4

I. Dünya Savaşı öncesinde farklı ırkları yönetimi altında bulunduran imparatorluklar vardı. Savaş sonrasında ise bu imparatorluklar parçalanmış ve yerlerini yeni ulus devletleri almıştır.
Bu durum, I. Dünya Savaşı’nın aşağıdaki nedenlerinden hangisine bağlı bir sonuçtur?

 • Devletler arasındaki çıkar çatışmalarına
 • Ham madde ve pazar arayışına
 • Sanayileşme hareketlerine
 • Milliyetçilik akımına
Soru 5

Amasya Genelgesi’nde “Vatanın bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir.” hükmünün yer almasında, aşağıdakilerden hangisinin bir etkisi yoktur?

 • Azınlıkların zararlı faaliyetlerinin
 • İtilaf Devletleri’nin yaptığı işgallerin
 • Misakımillî Kararları’nın alınmasının
 • İstanbul Hükûmetinin işgaller karşısındaki tutumunun
REKLAM
Soru 6

İnebolu’dan Batum’a kadar olan bölgede bir devlet kurmayı amaçlayan zararlı cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hınçak Cemiyeti
 • Pontus Cemiyeti
 • Alyans Cemiyeti
 • Mavri Mira Cemiyeti
Soru 7

Fransızlar, Anadolu’da işgal ettikleri bölgeleri tamamen boşaltma kararını, aşağıdaki hangi savaş sonucunda almışlardır?

 • Sakarya
 • I. İnönü
 • II. İnönü
 • Büyük Taarruz
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, TBMM’nin ayaklanmalara karşı aldığı önlemlerden biri değildir?

 • Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu çıkarmak
 • İstanbul Hükûmeti ile haberleşmeyi kesmek
 • Kuvayımilliye birliklerini “Düzenli Ordu” birliklerine çevirmek
 • İstanbul Hükûmetinin Anadolu hareketine karşı çıkarttırdığı fetvaya karşılık karşı bir fetva yayımlattırmak
Soru 9

Aşağıdaki rütbelerden hangisinin karşılığı, Osmanlı ordusundaki “Miralay” rütbesine denk gelir?

 • Yarbay
 • Albay
 • Binbaşı
 • Yüzbaşı
Soru 10

Ermenilerle yapılan Gümrü Antlaşması’nı, Ankara Hükûmeti adına imzalayan komutan, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Refet Bele
 • İsmet İnönü
 • Fevzi Çakmak
 • Kâzım Karabekir
Soru 11

Sovyet Rusya, aşağıdaki hangi antlaşma ile Misakımillî’yi tanımıştır?

 • Kars
 • Gümrü
 • Ankara
 • Moskova
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisinin devlet yapısının laikleşmesi amacıyla yapıldığı söylenemez?

 • Saltanatın kaldırılması
 • Halifeliğe son verilmesi
 • Erkan-ı Harbiye Vekâletinin kaldırılması
 • Şeriye ve Evkaf Vekâletine son verilmesi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurucularından biridir?

 • Adnan Adıvar
 • Bülent Ulusu
 • İsmet İnönü
 • Celâl Bayar
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisiyle eğitimdeki ikiliğe son verilmek istenmiştir?

 • Havza Genelgesi’yle
 • Kabotaj Kanunu’yla
 • Aşar vergisinin kaldırılmasıyla
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılmasıyla
Soru 15

Erzurum Kongresi’nde alınan “Millî iradeyi hâkim kılmak esastır.” kararı, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir?

 • Cumhuriyetçilik
 • İnkılapçılık
 • Devletçilik
 • Laiklik
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi, cumhuriyetin ilk yıllarında “sanat” alanında yapılan yeniliklerden biri değildir?

 • Güzel Sanatlar Akademisinin açılması
 • Musiki Muallim Mektebi’nin kurulması
 • İstanbul Heybeliada Sanatoryumunun açılması
 • Devlet Resim ve Heykel Müzesinin kurulması
Soru 17

Aşağıdaki devlet adamlarından hangisinin, Atatürk’ün düşünce sistemini ve bağımsızlık mücadelesindeki liderliğini örnek aldığı söylenemez?

 • Sovyet lider Gorbaçov
 • Afgan Kralı Emanullah Han
 • Tunus Devlet Başkanı Habib Burgiba
 • Pakistan’ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah
Soru 18

Avrupa Kömür ve Çelik Birliği hangi yıl kurulmuştur?

 • 1948
 • 1951
 • 1957
 • 1963
Soru 19

Türkiye, 1974 yılında Türklerin güvenliğini sağlamak amacıyla, aşağıdaki adalardan hangisine “çıkarma” yapmıştır?

 • Rodos
 • Kıbrıs
 • Girit
 • Midilli
Soru 20

Türkiye, siyasi yönden yalnız kalmamak için aşağıdaki hangi ülkelere savaş ilan ederek İkinci Dünya Savaşı’na katılmak zorunda kalmıştır?

 • İtalya ve İran’a
 • Almanya ve İtalya’ya
 • Almanya ve Japonya’ya
 • Çin, Kore ve Japonya’ya
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABBDCBACBDDCADACABBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?