Din kültürü ve Ahlak bilgisi 7 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Yapayalnızken bile, dertli değildir başım,
Sağımda ve solumda melekler arkadaşım.
(Gökhan Evliyaoğlu)
Altı çizili olan satırda vurgulanan melekler aşağıdakilerden hangisidir?

 • Münker - Nekir
 • Koruyucu Melekler
 • Cebrail - Mikail
 • Yazıcı melekler
Soru 2

Melekler ve görevleri hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Hafaza melekleri insanın yaptıkları işleri kaydederler.
 • Kiramen ve katibin insanları kaza ve belalardan korurlar.
 • Münker ve Nekir kabirde sorgu ile görevli olan meleklerdir.
 • Mikail sura üflemekle - İsrafil doğa olaylarını düzenlemekle görevlidir.
Soru 3

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde şeytanın kötülüğü ve ondan kurtulma yolu birlikte verilmiştir?

 • “O,(Şeytan) size ancak kötülüğü, hayâsızlığı ve Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder.”
  (Bakara suresi, 169.ayet)
 • “Muhakkak ki takvaya erenler, şeytan tarafından bir vesveseye uğrayınca iyice düşünürler, bir de bakarsın ki gerçeği görürler.”
  (A’raf suresi, 201.ayet)
 • “Şeytan onlara (birçok) vaatte bulunur ve onları kuruntulara sürükler. Oysa şeytan, ancak aldatmak için onlara vaatte bulunuyor.”
  (Nisa suresi, 120.ayet)
 • “Derken, şeytan ayaklarını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları konumdan çıkardı. Bunun üzerine biz de, “Birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süre barınak ve yararlanma vardır” dedik.”
  (Bakara suresi, 36. ayet)
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Meleklere imanla çelişen bir davranıştır?

 • Hayırlı ve güzel işlere yönelme
 • Yaptıklarından sorumluluk duyma
 • Kimseye hesap vermeyeceğini düşünme
 • Başkaları ile olan ilişkilerinde dikkatli davranma
Soru 5

Ba’s kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir.

 • Öldükten sonra tekrar dirilme
 • Mahşerde toplanma
 • Hesaba çekilme
 • Sur’a üflenme
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyasında “Kur’an ayı” olarak da nitelendirilir?

 • Muharrem
 • Şaban
 • Receb
 • Ramazan
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisinin tutamadıkları ramazan orucu için fidye vermesi gerekir?

 • Yolcular
 • Hamileler
 • Süt emziren bebekli kadınlar
 • İyileşme umudu olmayan hastalar
Soru 8

“(Ey Muhammed!) Bundan dolayı sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların hevâ ve heveslerine uyma ve şöyle de: ‘Ben, Allah’ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir’…”
(Şura suresi, 15. ayet)
Bu ayetten Hz Muhammed (sav.)’e emredilen ilkelerden hangisine ulaşılamaz?

 • Tebliğe devam etmesi gerektiği
 • Doğruluktan ayrılmaması gerektiği
 • Cömert ve yardımsever olması gerektiği
 • Herkese karşı adaletle hükmetmesi gerektiği
Soru 9

Aşağıdaki ayetlerden hangisi ilahi mesajın Kur’an’ı Kerim ile tamamlandığını ve başka bir kitap gönderilmeyeceğini bildirmektedir?

 • “De ki: Ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.”
  (Ahkâf suresi, 9. ayet)
 • “Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. O’nun sözlerini değiştirecek hiçbir kuvvet yoktur. En iyi işiten, en iyi bilendir O.”
  (En’am suresi, 115. ayet)
 • “…İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve onların da (üzerinde) düşünmeleri için sana bu Kur’an’ı indirdik”
  (Nahl suresi, 44. ayet)
 • “Biz her peygamberi, ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki, onlara (Allah’ın emirlerini) iyice açıklasın. Allah, dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir…”
  (İbrahim suresi, 4. ayet)
Soru 10

Alevilikte cem’i yöneten kişiye ne ad verilir?

 • Dede
 • Zakir
 • Rehber
 • Gözcü
Soru 11

• Yalan söylemek
• Sözünde durmamak
• Emanete hıyanet etmek
Hz. Muhammed (sav.) bu davranışların aşağıdakilerden hangisinin işaretleri olduğunu söylemiştir?

 • Kafirlik
 • Müşriklik
 • Ateistlik
 • Münafıklık
Soru 12

Musahiplik ve gülbenk kavramları aşağıdaki tasavvufi yorumlardan hangisiyle ilgilidir?

 • Alevilik - Bektaşilik
 • Mevlevilik
 • Yesevilik
 • Nakşibendilik
Soru 13

Hurafeler, üfürükler, düğüm düğüm bağlar.
Mezar mezar dolaşıp hasta baktıran sağlar.
Bir baksana gökler uyanık, yer uyanıktır.
Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır.
M. Akif Ersoy
Aşağıdakilerden hangisi bu şiirde maskaralık olarak nitelendirilen davranışlardan biridir?

 • Ruhun varlığını kabul etmek
 • Ölmüş kimseden medet ummak
 • Kabirleri ve mezarları ziyaret etmek.
 • Dünyadaki gelişmelere ayak uydurmak
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Ramazan Ayı ile ilgili değildir?

 • Fıtır sadakası bu ayda verilir.
 • Teravih namazları bu ayda kılınır.
 • Kadir gecesi bu ay içerisinde yer alır.
 • Beş vakit namaz bu ayda farz kılınmıştır.
Soru 15

Hz Muhammed (sav.) peygamber olduğunu açıklayınca bazı insanlar inanmadılar ve ondan bir takım ilahi özellikler beklediler Kur’an onların sözlerini şöyle bildirmiştir: “Şöyle dediler: “Bu ne biçim peygamber;( bizler gibi) yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor! Ona kendisiyle beraber uyarıcı olarak bir melek indirilmeli değil miydi?”
(Furkan suresi, 7.ayet)
İnsanların bu beklentilerine Hz. Muhammed(sav)’in aşağıdaki sözlerinden hangisi cevap oluşturmaktadır?

 • “Mümin, insanların canları ve malları hakkında kendisine güvenilen kimsedir.”
 • “Kim kötü söz ve davranışları bırakmazsa onun yeme-içmesini terk etmesine Allah’ın ihtiyacı yoktur.”
 • “Ben ruhbanlıkla emrolunmadım; evlenirim, uyurum, uyanık da kalırım. Oruç tuttuğum gibi tutmadığım da olur.”
 • “Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikram etsin, kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa komşusuna iyilik yapsın.”
Soru 16

Bir işin gerçekleşmesi için “Şu işim olursa üç gün oruç tutacağım” dedikten sonra o işin gerçekleşmesi sebebiyle tutulan oruca ne ad verilir?

 • Kaza
 • Adak
 • Nafile
 • Kefaret
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki tasavvufi yorumlardan biridir?

 • Yesevilik
 • Hanefilik
 • Malikilik
 • Caferilik
Soru 18

Hz. Muhammed(sav.)’in doğduğu dönemdeki Arap toplumu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Dini ve ahlaki bir çöküntü yaşanmaktaydı.
 • Adaletsizlik ve haksızlıklar artmıştı.
 • Fakir ve kimsesizler korunurdu.
 • Can güvenliği kalmamıştı.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri arasında gösterilemez?

 • İnsanın yapısı
 • Toplumsal değişim
 • Dinin evrensellik özelliği taşıması
 • Dinin anlaşılmasında farklı metotlar kullanılması
Soru 20

Allah rızasını kazanmak amacıyla ihtiyaç sahiplerine ödünç para, mal vb. şeyler vermek aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • Sadaka-i cariye
 • Karz-ı hasen
 • Sadaka-ı fıtır
 • Gülbenk
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCBCADDCBADABDCBACCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?