Sosyal Bilgiler 7 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

I. İrade-i Milliye Gazetesi
II. Anadolu Ajansı
III. Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi
IV. Türk Tarih Kurumu
Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği yukarıdaki kurum ve kuruluşlardan hangileri onun iletişime önem verdiğini gösterir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I, II ve III
 • I, II, III ve IV
Soru 2

Empati, dış dünyayı karşımızdaki insanın bakış açısıyla görmeye çalışmaktır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi “Empati”ye örnek olarak gösterilebilir?

 • “Kapıyı çarpıp çıkıp gitmene bir anlam veremedim.”
 • “Beni çok sevdiğini hiç belli etmiyorsun.”
 • “Bu konuda ne hissettiğini anlıyorum.”
 • “Film çok komikti değil mi?”
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi televizyonun olumsuz etkilerinden değildir?

 • Şiddete meyil ettirmesi
 • Ahlaki değerleri zayıflatması
 • Saldırganlık duygumuzu beslemesi
 • Hayal dünyamızı zenginleştirmesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kuruluşlarının amaçlarından biridir?

 • Düşünce özgürlüğünü geliştirmek
 • Halkın huzur ve refahını sağlamak
 • Halkın siyasi hayata katılımını artırmak
 • Din ve vicdan özgürlüğünü güvence altına almak
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının olumsuz sonuçları arasında gösterilemez?

 • Vergi gelirlerinin artması
 • İşsizlik oranının yükselmesi
 • Kişi başına düşen millî gelirin azalması
 • İhracatın azalması sonucunda ülkenin döviz gelirlerinin düşmesi
SORU R
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

 • Anadolu Türklerin yeni yurdu oldu.
 • Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı.
 • Bizans’ın Anadolu’daki direnişi büyük ölçüde kırıldı.
 • Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan atma hayalleri sona erdi.
Soru 7

UNESCO tarafından koruma altına alınan Divriği Ulu Camii, aşağıdaki hangi Türk devletinden bizlere miras kalmıştır?

 • Danişmentliler
 • Mengücekliler
 • Saltuklular
 • Artuklular
Soru 8

Türkiye Selçuklu hükümdarı I. Kılıçarslan’ın Çaka Bey’i öldürüp Çaka Beyliği’ne son vermesi, aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

 • Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama çalışmalarının başlamasına
 • Anadolu’daki ilk bayındırlık ve kurumsallaşma faaliyetlerine
 • Akdeniz deniz ticaretinin Türklerin eline geçmesine
 • II. Haçlı Seferi’ne
Soru 9

Türkiye Selçuklu Devleti, aşağıdaki hangi savaş sonrasında “Yükselme Dönemi”ne girmiş sayılır?

 • Pasinler
 • Kösedağ
 • Malazgirt
 • Miryokefalon
Soru 10

Aşağıdaki sebeplerden hangisi, Bizans halkının kendi yöneticilerinden memnun olmadıklarından dolayı yönetime karşı isyan etmelerine neden olmuştur?

 • Bizans’taki taht kavgaları
 • Osmanlıların Bizans sınırına yerleşmeleri
 • Bizans tekfurlarının baskıcı yönetimi
 • Bizans’ın otoritesinin gittikçe zayıflaması
Soru 11

Aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda Osmanlı Devleti “Fetret Devri” ne girmiştir?

 • Varna
 • Ankara
 • Niğbolu
 • Sırpsındığı
Soru 12

Osmanlı Devleti’nde gerçekleştirilen;
• Humbarahane ve Topçu ocaklarının kurulması,
• Kara Mühendishanesinin ve İstihkâm Okulunun açılması
gibi yenilikler, aşağıdaki alanların hangisinde ıslahatlar yapılmak istendiğinin bir göstergesidir?

 • Ekonomik
 • Sosyal
 • Askerî
 • Dinî
Soru 13

Osmanlının büyük kentlerinde cami, kilise ve sinagog gibi çeşitli dinlere ait ibadet yerlerinin bir arada bulunması durumu için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Devletin resmî dini İslamiyet’tir.
 • Farklı kültürler bir arada yaşamıştır.
 • Devlet halkına adaletli ve hoşgörülü yaklaşmıştır.
 • Toplumun inanç ve ibadet hürriyeti güvence altına alınmıştır.
SORU R
Soru 14

“Lale Devri’nde yapılan bu yenilikle Osmanlılar, Avrupa’yı yakından tanımayı, gelişmeleri ve değişimleri yerinde görmeyi amaçlamışlardır.” diyen bir öğrenci bu açıklamasıyla, Lale Devri’nde yapılan aşağıdaki hangi yenilikten söz etmektedir?

 • Kütüphanelerin açılmasından
 • Çiçek aşısının uygulanmasından
 • İstanbul’da bir matbaanın kurulmasından
 • Yurt dışında geçici elçiliklerin açılmasından
Soru 15

Seracılığın özellikle Akdeniz Bölgesi’nde yaygın olmasının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nüfus yoğunluğu
 • Kış ılıklığı
 • Toprak tipi
 • Yağış rejimi
Soru 16

Toprağı işleyen çiftçi vergisini devlete değil, devlet adına maaş karşılığı olarak o toprağın başındaki sipahi adı verilen memura verirdi.
Osmanlı’da yaklaşık 1848’e kadar uygulanan bu sistem, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Devşirme
 • İltizam
 • Tımar
 • Ahilik
Soru 17

Ahilik teşkilatının kurucusu olan Ahi Evran’ın mesleği, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Debbağlık
 • Saraçlık
 • Tabiplik
 • Terzilik
Soru 18

Anadolu’da kurulmuş olan en gelişmiş uygarlık, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hititler
 • Urartular
 • Lidyalılar
 • İyonyalılar
Soru 19


• Tam adı Claudius Ptolemaios’tur.
• MS 90 - 168 yılları arasında İskenderiye’de yaşamış ünlü astronom ve coğrafyacıdır. • 48 takımyıldızını listelermiş ve bunların gökteki konumlarını belirlemiştir.
• Yaşadığı döneme kadar ki astronomi bilgilerini sentezleyerek 13 kitaptan oluşan “Büyük Bilişim” adlı eserini yazmıştır.
Hakkında kısa bilgi verilerek tanıtılmaya çalışılan bilim insanı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ömer Hayyam
 • Batlamyus
 • Takiyüddin
 • Ali Kuşçu
Soru 20

Birinci Dünya Savaşı’nın nedenlerinden biri de Fransız İhtilali ile dünyaya yayılan “milliyetçilik” akımıdır.
Birinci Dünya Savaşı sonunda görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi verilen bu sebeple ilişkilendirilebilir?

 • Milletler Cemiyetinin kurulması
 • Mandacılık sisteminin ortaya çıkması
 • İttifak Devletleri’nin savaşta yenilmesi
 • İmparatorlukların yıkılıp yerlerine ulus devletlerinin kurulması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CCDBADBADCBCADBCADBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?