Sosyal Bilgiler 7 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

I. İrade-i Milliye Gazetesi
II. Anadolu Ajansı
III. Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi
IV. Türk Tarih Kurumu
Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği yukarıdaki kurum ve kuruluşlardan hangileri onun iletişime önem verdiğini gösterir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I, II ve III
 • I, II, III ve IV
Soru 2

Empati, dış dünyayı karşımızdaki insanın bakış açısıyla görmeye çalışmaktır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi “Empati”ye örnek olarak gösterilebilir?

 • “Kapıyı çarpıp çıkıp gitmene bir anlam veremedim.”
 • “Beni çok sevdiğini hiç belli etmiyorsun.”
 • “Bu konuda ne hissettiğini anlıyorum.”
 • “Film çok komikti değil mi?”
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi televizyonun olumsuz etkilerinden değildir?

 • Şiddete meyil ettirmesi
 • Ahlaki değerleri zayıflatması
 • Saldırganlık duygumuzu beslemesi
 • Hayal dünyamızı zenginleştirmesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kuruluşlarının amaçlarından biridir?

 • Düşünce özgürlüğünü geliştirmek
 • Halkın huzur ve refahını sağlamak
 • Halkın siyasi hayata katılımını artırmak
 • Din ve vicdan özgürlüğünü güvence altına almak
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının olumsuz sonuçları arasında gösterilemez?

 • Vergi gelirlerinin artması
 • İşsizlik oranının yükselmesi
 • Kişi başına düşen millî gelirin azalması
 • İhracatın azalması sonucunda ülkenin döviz gelirlerinin düşmesi
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

 • Anadolu Türklerin yeni yurdu oldu.
 • Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı.
 • Bizans’ın Anadolu’daki direnişi büyük ölçüde kırıldı.
 • Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan atma hayalleri sona erdi.
Soru 7

UNESCO tarafından koruma altına alınan Divriği Ulu Camii, aşağıdaki hangi Türk devletinden bizlere miras kalmıştır?

 • Danişmentliler
 • Mengücekliler
 • Saltuklular
 • Artuklular
Soru 8

Türkiye Selçuklu hükümdarı I. Kılıçarslan’ın Çaka Bey’i öldürüp Çaka Beyliği’ne son vermesi, aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

 • Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama çalışmalarının başlamasına
 • Anadolu’daki ilk bayındırlık ve kurumsallaşma faaliyetlerine
 • Akdeniz deniz ticaretinin Türklerin eline geçmesine
 • II. Haçlı Seferi’ne
Soru 9

Türkiye Selçuklu Devleti, aşağıdaki hangi savaş sonrasında “Yükselme Dönemi”ne girmiş sayılır?

 • Pasinler
 • Kösedağ
 • Malazgirt
 • Miryokefalon
Soru 10

Aşağıdaki sebeplerden hangisi, Bizans halkının kendi yöneticilerinden memnun olmadıklarından dolayı yönetime karşı isyan etmelerine neden olmuştur?

 • Bizans’taki taht kavgaları
 • Osmanlıların Bizans sınırına yerleşmeleri
 • Bizans tekfurlarının baskıcı yönetimi
 • Bizans’ın otoritesinin gittikçe zayıflaması
Soru 11

Aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda Osmanlı Devleti “Fetret Devri” ne girmiştir?

 • Varna
 • Ankara
 • Niğbolu
 • Sırpsındığı
Soru 12

Osmanlı Devleti’nde gerçekleştirilen;
• Humbarahane ve Topçu ocaklarının kurulması,
• Kara Mühendishanesinin ve İstihkâm Okulunun açılması
gibi yenilikler, aşağıdaki alanların hangisinde ıslahatlar yapılmak istendiğinin bir göstergesidir?

 • Ekonomik
 • Sosyal
 • Askerî
 • Dinî
Soru 13

Osmanlının büyük kentlerinde cami, kilise ve sinagog gibi çeşitli dinlere ait ibadet yerlerinin bir arada bulunması durumu için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Devletin resmî dini İslamiyet’tir.
 • Farklı kültürler bir arada yaşamıştır.
 • Devlet halkına adaletli ve hoşgörülü yaklaşmıştır.
 • Toplumun inanç ve ibadet hürriyeti güvence altına alınmıştır.
REKLAM
Soru 14

“Lale Devri’nde yapılan bu yenilikle Osmanlılar, Avrupa’yı yakından tanımayı, gelişmeleri ve değişimleri yerinde görmeyi amaçlamışlardır.” diyen bir öğrenci bu açıklamasıyla, Lale Devri’nde yapılan aşağıdaki hangi yenilikten söz etmektedir?

 • Kütüphanelerin açılmasından
 • Çiçek aşısının uygulanmasından
 • İstanbul’da bir matbaanın kurulmasından
 • Yurt dışında geçici elçiliklerin açılmasından
Soru 15

Seracılığın özellikle Akdeniz Bölgesi’nde yaygın olmasının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nüfus yoğunluğu
 • Kış ılıklığı
 • Toprak tipi
 • Yağış rejimi
Soru 16

Toprağı işleyen çiftçi vergisini devlete değil, devlet adına maaş karşılığı olarak o toprağın başındaki sipahi adı verilen memura verirdi.
Osmanlı’da yaklaşık 1848’e kadar uygulanan bu sistem, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Devşirme
 • İltizam
 • Tımar
 • Ahilik
Soru 17

Ahilik teşkilatının kurucusu olan Ahi Evran’ın mesleği, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Debbağlık
 • Saraçlık
 • Tabiplik
 • Terzilik
Soru 18

Anadolu’da kurulmuş olan en gelişmiş uygarlık, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hititler
 • Urartular
 • Lidyalılar
 • İyonyalılar
Soru 19


• Tam adı Claudius Ptolemaios’tur.
• MS 90 - 168 yılları arasında İskenderiye’de yaşamış ünlü astronom ve coğrafyacıdır. • 48 takımyıldızını listelermiş ve bunların gökteki konumlarını belirlemiştir.
• Yaşadığı döneme kadar ki astronomi bilgilerini sentezleyerek 13 kitaptan oluşan “Büyük Bilişim” adlı eserini yazmıştır.
Hakkında kısa bilgi verilerek tanıtılmaya çalışılan bilim insanı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ömer Hayyam
 • Batlamyus
 • Takiyüddin
 • Ali Kuşçu
Soru 20

Birinci Dünya Savaşı’nın nedenlerinden biri de Fransız İhtilali ile dünyaya yayılan “milliyetçilik” akımıdır.
Birinci Dünya Savaşı sonunda görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi verilen bu sebeple ilişkilendirilebilir?

 • Milletler Cemiyetinin kurulması
 • Mandacılık sisteminin ortaya çıkması
 • İttifak Devletleri’nin savaşta yenilmesi
 • İmparatorlukların yıkılıp yerlerine ulus devletlerinin kurulması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CCDBADBADCBCADBCADBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?