Türkiye Cumhuriyeti İnkilâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Mustafa Kemal, görevinin gereği olarak aşağıdaki şehirlerin hangisinde Avrupalı devletlerin temsilcileriyle görüşmeler yapma fırsatı bulmuştur?

 • Sofya
 • Selanik
 • Manastır
 • Çanakkale
Soru 2

“Mustafa Kemal öğrenim hayatına _________ başlayıp, Şemsi Efendi Mektebinde devam etmiştir.”
Verilen cümlenin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • İstanbul Harp Akademisinde
 • Manastır Askerî İdadisinde
 • İstanbul Harp Okulunda
 • Mahalle Mektebinde
Soru 3

İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın “Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için ayrılan kuvvetler dışındaki Osmanlı ordusu terhis edilecektir.” maddesiyle, aşağıdakilerden özellikle hangisini yapmayı amaçlamışlardır?

 • Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli’deki toprakları arasındaki bağlantı kesmeyi
 • Osmanlı’nın elindeki İtilaf güçlerine ait esirleri serbest bıraktırmayı
 • Osmanlı Devleti’nin savunma gücünü ortadan kaldırmayı
 • Doğu Anadolu’da bir Ermeni devleti kurmayı
Soru 4

Samsun’da karaya çıkan Mustafa Kemal, Samsun’un İngiliz işgali altında olması nedeniyle çalışmalarına başlamak için hemen aşağıdaki yerlerden hangisine geçmiştir?

 • Sivas’a
 • Havza’ya
 • Erzurum’a
 • Çarşamba’ya
Soru 5

Kurtuluş Savaşı’nın amacı, gerekçesi ve yöntemi ilk kez, aşağıdakilerden hangisiyle ortaya konulmuştur?

 • Havza Genelgesi’yle
 • Amasya Genelgesi’yle
 • Erzurum Kongresi’yle
 • Son Osmanlı Mebusan Meclisinde alınan Misakımillî kararlarıyla
REKLAM
Soru 6

Mustafa Kemal, aşağıdaki kongrelerden hangisini “Tarih kongremizi ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir.” sözleriyle övmüştür?

 • Sivas Kongresi’ni
 • Alaşehir Kongresi’ni
 • Erzurum Kongresi’ni
 • Balıkesir Kongresi’ni
Soru 7

Verilen görsele başlık olarak aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Mustafa Kemal Samsun’a Niçin Gitti?
 • Millî Kongre’nin Sivas’ta Yapılma Nedenleri
 • Vatan ve Hürriyet Cemiyeti Neden Şam’da Kurulmuştur?
 • Temsil Heyetinin Ankara’yı Yeni Çalışma Merkezi Olarak Seçmesinin Nedenleri
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, Türk milletine yaşama hakkı tanımayan ve Türk vatanının parçalanmasını amaçlayan bir belge olarak tarihe geçmiştir?

 • Sevr Antlaşması
 • Wilson Prensipleri
 • Mudanya Ateşkes Antlaşması
 • Montrö Boğazlar Sözleşmesi
Soru 9

“7 Ocak 1921 günü Türk askerlerinin ellerindeki mevzilerini süngüleri ile canları pahasına savunması sonucunda Yunanlılar, büyük kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalmışlardı.”
Verilen metinde anlatılan savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

 • I. İnönü
 • II. İnönü
 • Büyük Taarruz
 • Sakarya Meydan Savaşı
Soru 10

İtilaf Devletleri’nin Londra Konferansı’nı düzenlemekteki amaçları, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • TBMM’yi tanımak
 • Millî seferberlik ilan etmek
 • Boğazların yönetimini Boğazlar Komisyonuna bırakmak
 • Sevr Barış Antlaşması’nın bazı maddelerine geçerlilik kazandırmak
Soru 11

Lozan Konferansı’nda görüşülen aşağıdaki sorunlardan hangisine ilişkin alınan karar, Misakımillî ile çelişmektedir?

 • Azınlıklar
 • Dış borçlar
 • Türkiye - Suriye sınırı
 • Savaş tazminatları
Soru 12

“Sömürgeci mantığı ile yaklaşmayan ülkelerle ekonomik ilişkiler geliştirilmelidir.” kararı, aşağıdaki belgelerin hangisinde yer alır?

 • Misakımillî’de
 • Misakıiktisadi’de
 • Medeni Kanun’da
 • Kabotaj Kanunu’nda
Soru 13

TBMM tarafından seçilen İslam halifesi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rıfat Börekçi
 • Dürrizade Efendi
 • Abdülmecid Efendi
 • Mehmet Vahdettin
REKLAM
Soru 14

“Eğitim Tek Çatı Altında” başlıklı bir kompozisyon yazmak istesek, aşağıdaki kanunlardan hangisine değinmek zorundayız?

 • Soyadı Kanunu’na
 • Kabotaj Kanunu’na
 • Türk Medenî Kanunu’na
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na
Soru 15

TBMM tarafından Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadı hangi tarihte verilmiştir?

 • 24 Kasım 1934
 • 21 Haziran 1934
 • 01 Kasım 1928
 • 29 Ekim 1923
Soru 16

Cumhuriyet Dönemi’nde “Endaze” ve “Arşın” yerine “Metre”nin kabul edilmesi, aşağıdakilerden hangisine yol açması beklenmez?

 • Ekonomik kalkınmaya
 • Tarımsal üretimin artmasına
 • Ticari ilişkileri kolaylaştırmaya
 • Uluslararası ticaretimizin gelişmesine
Soru 17

Aşağıda birlikte verilen Atatürk ilkelerinden hangileri toplumda barış ortamının kurulmasını sağlar?

 • Halkçılık ve laiklik
 • Laiklik ve devletçilik
 • Devletçilik ve halkçılık
 • Cumhuriyetçilik ve devletçilik
Soru 18

Türkiye, İran, Irak ve Afganistan karşılıklı olarak birbirlerinin sınırlarını aşağıdakilerden hangisiyle güvence altına almışlardır?

 • Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle
 • Nüfus Mübadelesiyle
 • Balkan Antantıyla
 • Sadabat Paktı’yla
Soru 19

II. Dünya Savaşı yıllarında aşağıdaki devletlerden hangisinin Amerika Birleşik Devletleri’ne ait Pearl Harbor Limanı’nı bombalaması, ABD’nin
II. Dünya Savaşı’na girmesine neden olmuştur?

 • Sovyetler Birliği’nin
 • Almanya’nın
 • Japonya’nın
 • Çin’in
Soru 20

Avrupa Birliği’nin 01 Ocak 1993 tarihinde yürürlüğe giren bir antlaşmayla belirlediği ortak para birimi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • DOLAR
 • EURO
 • SOM
 • YEN
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCBBCDAADCBCDABADCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?