Sosyal Bilgiler 7 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim ögelerinden değildir?

 • Gözyaşı
 • Mimikler
 • Etkili kelimeler
 • El kol hareketleri
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi “tekzip etme” hakkını da içerir?

 • Yerleşme ve seyahat hürriyeti
 • Düşünce ve kanaat hürriyeti
 • Konut dokunulmazlığı
 • Mülkiyet hakkı
Soru 3

Ülkemizde nüfusu en az olan il aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bayburt
 • Tunceli
 • Sinop
 • Rize
Soru 4

Türkiye’de ilk düzenli nüfus sayımı _________ yılında yapılmıştır.
Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • 1923
 • 1927
 • 1935
 • 1940
Soru 5

Yapılan nüfus sayımlarıyla ülkelerin;
I. Eğitim durumları,
II. Kadın – erkek sayısı,
III. Nüfus artış hızı,
IV. Meslek grupları
ile ilgili bilgilerinden hangileri elde edilir?

 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I ve IV
 • I, II, III ve IV
REKLAM
Soru 6

Sanayinin gelişmiş olduğu yerlerde kentsel nüfus oranı, kırsal nüfus oranından fazladır.
Aşağıdaki şehirlerden hangisi bu bilgiyle ilişkilendirilemez?

 • Eskişehir
 • İzmir
 • Bursa
 • Bilecik
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Türk millî eğitiminin temel amaçlarından biridir?

 • Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı nesiller yetiştirmek
 • Farklı bölgelerde farklı eğitim programları uygulamak
 • İş güvencesi ve koruyucu standartları sağlamak
 • Ülke savunmasına katkıda bulunmak
Soru 8

Türkiye, Lozan Antlaşması gereğince aşağıdaki hangi ülke ile “Nüfus Mübadelesi” yapmıştır?

 • İran
 • İngiltere
 • Yunanistan
 • Bulgaristan
Soru 9

1040 tarihli Dandanakan Savaşı sonucunda yıkılma ve kurulma sürecine girmiş devletler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Yıkılma süreci <----> Kurulma süreci

 • Karahanlı <----> Gazne
 • Gazne <----> Büyük Selçuklu
 • Gazne <----> Türkiye Selçuklu
 • Bizans <----> Osmanlı
Soru 10

Anadolu’da kurulan aşağıdaki ilk Türk beyliklerinden hangisi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da üç kol hâlinde hüküm sürmüşlerdir?

 • Saltuklular
 • Artuklular
 • Mengücekliler
 • Danişmentliler
Soru 11

Anadolu’nun Türk yurdu olduğu, aşağıdaki Türkiye Selçuklu hükümdarlarından hangisinin döneminde tüm dünyaya kanıtlanmıştır?

 • I. Alaeddin Keykubat
 • I. İzzettin Keykavus
 • II. Kılıçarslan
 • I. Mesut
Soru 12

Haçlıların, Haçlı Seferleri’ni düzenlemekteki amaçları, kutsal kent olarak gördükleri Kudüs’ü Müslümanların elinden geri almaktı. Fakat
IV. Haçlı Seferi bu amacından saparak _________ üzerine yapılmıştır.
Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Moğol Devleti
 • Eyyubi Devleti
 • Türkiye Selçuklu Devleti
 • Bizans İmparatorluğu
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin büyümesinde etkili olan dış nedenlerden biridir?

 • Balkanlarda mezhep çatışmalarının yaşanması
 • Türkmenlerin ve Ahilerin desteğinin alınması
 • Yetenekli padişahların iş başına gelmesi
 • Merkezî otoritenin güçlü tutulması
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki savaşlardan hangisi Osmanlılarla Haçlılar arasında gerçekleşmemiştir?

 • Sırp Sındığı
 • I. Kosova
 • Çirmen
 • Ankara
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Yeniçerilerle ilgili doğru bir bilgi değildir?

 • Üç ayda bir ulufe denilen maaş alırlar.
 • Osmanlı ordusunun yaya askerleridir.
 • Komutanlarına Kaptanıderya denir.
 • Evlenmeleri yasaktır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un Fethi’nin dinî nedenlerindendir?

 • Şehrin, Anadolu ve Rumeli toprakları arasında kalması nedeniyle Osmanlı toprak bütünlüğünü bozması
 • Bizans’ın Osmanlı şehzadelerini kışkırtarak isyana teşvik etmesi
 • Önemli kara ve deniz ticaret yolları üzerinde yer alması
 • Fethi ve fethe katılanları öven hadislerin bulunması
Soru 17

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile tarımda sulama yöntemine geçilerek bölgede üretimi artırılan ürün aşağıdakilerden hangisidir?

 • Pamuk
 • Tütün
 • Fıstık
 • Çay
Soru 18

Kâğıdı, mürekkebi ve barutu bulan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çin
 • Sümer
 • Hitit
 • Lidya
Soru 19

Rönesans hareketleri ile Avrupa’da bilim ve teknikte ilerleme sağlanmış, skolastik düşünce yıkılmış ve yerini pozitif düşünce almıştır.
Bu gelişmeler Avrupa’nın toplumsal yaşantısında etkili olan aşağıdaki unsurlardan hangisinin etkisini azaltmıştır?

 • Sanatseverlerin
 • Heykeltıraşların
 • Papaların
 • Kralların
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisinin çevre sorunlarına neden olduğu söylenemez?

 • Küresel ısınma
 • Tanker kazaları
 • Fosil atıkların kullanılması
 • Nadas alanlarının azaltılması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBABDDACBBCDADCDAACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?