Türkiye Cumhuriyeti İnkilâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Mustafa Kemal’in kız kardeşleri, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • Latife ve Naciye
 • Makbule ve Latife
 • Makbule ve Naciye
 • Zübeyde ve Makbule
Soru 2

Mustafa Kemal, askerlik hayatı sırasında aşağıdaki isyanların hangisinin bastırılmasında görev almıştır?

 • Patrona Halil
 • Menemen
 • Şeyh Sait
 • 31 Mart
Soru 3

Mustafa Kemal, hangi şehirde görevde iken “Vatan ve Hürriyet Cemiyeti”ni kurmuştur?

 • Şam
 • Sofya
 • Samsun
 • Erzurum
Soru 4

Mustafa Kemal, Balkan Savaşı başlayınca aşağıdaki hangi göreve atanmıştır?

 • 9. Ordu Müfettişliğine
 • Sofya Ataşemiliterliğine
 • Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığına
 • Bahr-i Sefid Boğazı Kuvay-ı Mürettebesi Komutanlığı Harekât Şubesi Müdürlüğüne
Soru 5

28 Temmuz 1914 tarihinde, aşağıdaki hangi iki devletin birbirine savaş ilan etmesiyle I. Dünya Savaşı başlamıştır?

 • Sırbistan’ın Avusturya – Macaristan İmparatorluğu’na
 • Avusturya – Macaristan İmparatorluğu’nun Sırbistan’a
 • Sovyet Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne
 • Almanya’nın Sovyet Rusya’ya
REKLAM
Soru 6

“İzmir ve çevresi I. Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmalarla ____I____ devletine vadedilse de savaş sonrasında yapılan Paris Barış Konferansı’nda işgal hakkı ____II_____ devletine bırakılmıştır.”
Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için numaralandırılarak boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
I <-----> II

 • Yunanistan <-----> İtalya
 • Fransa <-----> İngiltere
 • İtalya <-----> Yunanistan
 • Sovyet Rusya <-----> Ermenistan
Soru 7

Osmanlı Devleti’nin kurtuluşunun dinî esaslara uymakla mümkün olabileceğini savunan millî varlığa düşman cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kürt Teali Cemiyeti
 • Teali İslam Cemiyeti
 • Hürriyet ve İtilaf Fırkası
 • Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası
Soru 8

Ulusal bilincin uyandırılması için yapılan ilk çağrı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Havza Genelgesi
 • Amasya Genelgesi
 • Misakımillî kararları
 • Amasya Görüşmeleri
Soru 9

Amasya Genelgesi’nin “Her ilden milletin güvenini kazanmış üç delegenin hemen yola çıkarılması ve her ihtimale karşı da durumun millî bir sır hâlinde tutulması gereklidir.” maddesinde “sır” olarak saklanmasının istenildiği olay, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cumhuriyetin ilan edileceği
 • Misakımillî’nin ilan edileceği
 • Büyük Millet Meclisinin açılacağı
 • Sivas’ta millî bir kongrenin toplanacağı
Soru 10

Misakımillî kararları, aşağıdakilerin hangisinde alınmıştır?

 • Amasya Görüşmelerinde
 • Erzurum Kongresi’nde
 • Mebusan Meclisinde
 • Sivas Kongresi’nde
Soru 11

Misakımillî’de “Kars, Ardahan, Batum ve Batı Trakya’da halk oylamasına gidilmelidir.” kararının alınmasındaki en büyük etken, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bu bölgede yaşayan azınlıkların zararsız olması
 • Bölgenin Türk nüfusunun fazla olması
 • Halifenin bu bölgede etkili olması
 • Sınır şehirleri olmaları
Soru 12

Kuvayımilliye birliklerinin;
I. Fransız
II. İtalyan
III. Yunan
işgal güçlerinden hangileriyle silahlı mücadeleye giriştiği söylenebilir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 13

Ermeniler, aşağıdaki hangi antlaşmayla Doğu Anadolu’daki her türlü isteklerinden vazgeçmişlerdir?

 • Uşi
 • Sevr
 • Ankara
 • Gümrü
REKLAM
Soru 14

Millî Mücadele Dönemi’nin yerel kahramanlarından olan Sütçü İmam, aşağıdaki hangi ilimizin savunmasında gösterdiği başarılı görevlerle ismi tarihe geçmiştir?

 • Maraş
 • Antep
 • İzmir
 • Urfa
Soru 15

Osman Zeki Üngör, İstiklal Marşı’nı hangi yıl bestelemiştir?

 • 1921
 • 1923
 • 1930
 • 1934
Soru 16

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk hükûmetini, aşağıdakilerden hangisi kurmuştur?

 • Refet Bele
 • İsmet İnönü
 • Ali Fethi Okyar
 • Mustafa Kemal Atatürk
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi sosyal alanda yapılan inkılaplardan değildir?

 • Harf İnkılabı
 • Soyadı Kanunu
 • Miladi Takvimin kabulü
 • Tekke ve zaviyelerin kapatılması
Soru 18

Atatürk’ün “Devletçilik” ilkesi, aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili politikaların oluşumunda etkili olmuştur?

 • İnanç
 • Hukuk
 • Yönetim
 • Ekonomik
Soru 19

Atatürk Dönemi’nde, aşağıdaki devletlerden hangisiyle bir politik ilişki kurulması beklenemez?

 • İran
 • Fransa
 • Özbekistan
 • Afganistan
Soru 20

Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi, Türkiye’nin Katılım Ortaklığı Belgesi’ni hangi yıl kabul etmiştir?

 • 1971
 • 1986
 • 2001
 • 2005
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDADBCBADCBCDACBADCC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?