Din kültürü ve Ahlak bilgisi 6 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

“Ey Muhammed! Şimdi sen, sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah’a ortak koşanlara aldırış etme.”
(Hicr suresi, 94. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

 • Hz. Peygamber tebliğ etmekle görevlidir.
 • İslam’a davet açıktan yapılmaya başlanmıştır.
 • Müşrikler Hz.Peygamber’e karşı çıkmışlardır.
 • Hz. Peygamber’e ilk inananlar kendi yakınlarıdır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.) ‘in “Akabe Görüşmeleri” ile ilgili yanlış bir bilgidir?

 • İlk görüşmeye katılanların sayısı on ikidir.
 • İkinci görüşmeye yetmiş beş kişi katılmıştır.
 • İslam’ı öğretmek için Medine’de Hz. Osman görevlendirilmiştir.
 • Gelenler Hz. Muhammed(sav)’i koruyacaklarına dair söz vermişlerdir.
Soru 3

Hz. Muhammed (sav.) Medine’de kendisiyle görüşmeye gelen heyetlerle genellikle mescitte “heyet sütunu” olarak adlandırılan direğin önünde görüşmüştür.
Bu görüşmeler aşağıdaki mescitlerin hangisinde yapılmıştır?

 • Kâbe
 • Mescid’i Nebevi
 • Mescid’i Kıbleteyn
 • Kûba Mescidi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Kuran’da ismi geçen peygamberlerden biri değildir?

 • Hz. Hızır
 • Hz. Musa
 • Hz. Lut
 • Hz. İdris
Soru 5

İslam dininde aşağıdakilerden hangisi “Eşref’i mahlûkat” yani “yaratılmışların en üstünü” olarak adlandırılmıştır?

 • Melek
 • İnsan
 • Cin
 • Hayvan
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde Hz. Muhammed (sav.)’in peygamber olduğu vurgulanmamıştır?

 • “Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın resûlü ve nebîlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.”
  (Ahzâp suresi, 40. ayet)
 • “De ki: “Ben de ancak sizin gibi bir insanım. (Ne var ki) bana, ‘Sizin ilâh’ınız ancak bir tek ilâhtır” diye vahyolunuyor…”
  (Kehf suresi, 110. ayet)
 • “Andolsun, Allah’ın Resûlünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.”
  (Ahzâp suresi, 21. ayet)
 • “O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.”
  (Alak suresi, 4-5. ayetler)
Soru 7

İslam kültüründe “dinin direği ve müminin miracı” olarak nitelenen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Namaz
 • Zekat
 • Oruç
 • Hac
Soru 8

Kur’an-ı Kerim’de Hz. İsa (as.)’nın dilinden şöyle buyrulur: “…Şüphesiz ben Allah’ın kuluyum. Bana kitabı (İncil’i) verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekâtı emretti.”
(Meryem suresi, 30-31. ayetler) Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerden çıkarılamaz?

 • Hz. İsa’ya da namaz farz kılınmıştır.
 • Hz. İsa’ya indirilen kitabın adı İncil’dir.
 • Hz. İsa’ya çok az kişi iman etmiştir.
 • Hz. İsa Allah’ın peygamberidir.
Soru 9

“Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınıza mesh edip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın…”
(Maide suresi, 6. ayet)
Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biridir?

 • Yüzü yıkamak
 • Ağıza su vermek
 • Burna su vermek
 • Boynu mesh etmek
Soru 10

Namaz kılmaya başlamadan önce namaza hazırlık şartlarından hangisi en son yapılır?

 • Vakit
 • Niyet
 • Setri avret
 • İstikbali kıble
Soru 11

Ali : Sela okunur.
Ayşe : Cami içinde de ezan okunur.
Recep : Hutbe okunur
Bu öğrencilerin vermiş olduğu bilgiler aşağıdaki namazlardan hangisi ile ilgilidir?

 • Bayram namazı
 • Cenaze namazı
 • Cuma namazı
 • Öğle namazı
Soru 12

• Yesrip
• Muhacir
• Ensar
Bu kavramlar aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilemez?

 • Mekke
 • Taif
 • Medine
 • Hicret
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in Akabe’de Medineli Müslümanlardan almış olduğu sözler arasında yer almaz?

 • Çocukları öldürmeyecekler.
 • Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayacaklar.
 • Kendisine itaatsizlik etmeyecekler.
 • Yahudileri Medine’den çıkarmayacaklar.
REKLAM
Soru 14

Tabloda Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili tarihler numaralandırılmıştır. Bu tarihlere ait olaylar ise aşağıdaki seçeneklerde karışık halde verilmiştir.
Buna göre III. maddeye aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • İlk vahyin gelmesi
 • Medine’ye hicret etmesi
 • Hz. Muhammed (sav.)’in vefatı
 • Hz. Muhammed (sav.)’in doğması
Soru 15

Hz. Muhammed (sav.) Mekke’yi fethedince üç yere sığınanların emniyette olacağını bildirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu yerlerden biri değildir?

 • Kendi evleri
 • Haremi şerif
 • Nur Dağı
 • Ebu Süfyan’ın evi
Soru 16

Aşağıdaki davranışlardan hangisi iftira olarak değerlendirilir?

 • Bir başkasına karşı kendisini üstün görmek
 • Birinin arkasından kötü huylarını söylemek
 • Bir kimsenin arkasından kaş göz işareti yapmak
 • Birisinin arkasından onun yapmadığı şeyleri söylemek
Soru 17

Teravihlerde cemaatin makamlı olarak peygamberimiz için getirdiği salavat aşağıdakilerin hangisi tarafından bestelenmiştir?

 • Dede Efendi
 • Itri
 • Fuzuli
 • Karacaoğlan
Soru 18

“İnsanlardan kendileri bir şeyi ölçerek aldığı zaman tam alan; ama onlara bir şeyi ölçüp tartarak verdiklerinde eksik tutan kimselerin vay haline!”
(Mutaffifin suresi, 1-3. ayetler)
Bu ayet aşağıdaki davranışlardan hangisine karşı insanları uyarmaktadır?

 • Gıybet
 • Kibir
 • Haset
 • Hile
Soru 19

“Esnafın pîri” olarak tanınan Türk- İslam büyüğü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahi Evran
 • Yunus Emre
 • Mevlana
 • Hacı Bektaş Veli
Soru 20

Kur’ân-ı Kerim’de anlatılan kıssalarda çoğunlukla zaman, yer ve bazen de kişi isimleri verilmemiştir.
Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bilinmeyen bu durumların insanlar tarafından araştırılmasının istenmesi
 • Anlatılan olayların gerçekte yaşanmamış olması
 • Sınırlamalara bağlı kalmadan ilkeler çıkarılabilmesi
 • Detaylı olduğunda insanların anlayamayacak olması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCBABDACABCBDACDBDAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?