Fen Bilimleri 8 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıda verilenlerden hangisi basıncın artırılması için yapılmıştır?

 • İş makinelerinin tekerleklerinin paletli yapılması
 • Çivilerin ucunun sivri yapılması
 • Yoğun kar yağışı olan bölgelerde özel kar ayakkabısı giyilmesi
 • Trenlerin tekerlek sayısının çok olması
Soru 2

Bir deneyde şekilde görülen su dolu kap içine pişmemiş yumurta bırakılıyor ve yumurtanın suya battığı gözlemleniyor.
Aynı kap içine bol miktarda ilave edilen yemek tuzu çözündüğünde ise yumurtanın su yüzeyine çıkarak yüzdüğü görülüyor.
Bu deneyde suya eklenen tuz aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

 • Yumurtanın kütlesinin azalmasına
 • Suyun yoğunluğunun azalmasına
 • Yumurtanın suya batan kısmının hacminin artmasına
 • Yumurtaya etki eden kaldırma kuvvetinin artmasına
Soru 3

Aşağıda aynı ortamdaki kedi ve aslana ait 1 saniyede oluşan ses dalgaları verilmiştir.
Buna göre, kedi ve aslanın sesleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Frekansları aynıdır.
 • Genlikleri aynıdır.
 • Yükseklikleri farklıdır.
 • Tınısı aynıdır.
Soru 4

Can odasında 3 metre uzaklıkta çalan radyonun sesini, hava sıcaklığı aşağıdakilerden hangisi gibi olursa daha çabuk duyar?

 • 0°C
 • 15°C
 • 20°C
 • 30°C
Soru 5

Bir su ısıtıcının gücü 1000 watttır. Bu ısıtıcı 1 dakika çalıştırılırsa kaç joule enerji harcar?

 • 1000
 • 6000
 • 10 000
 • 60 000
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ateş kürenin altında bulunan katmandır?

 • Hava küre
 • Ağır küre
 • Taş küre
 • Su küre
Soru 7

Aşağıda verilenlerden hangisi ülkemizde bulunan ana deprem kuşaklarından biri değildir?

 • Güney Anadolu Deprem Kuşağı
 • Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı
 • Batı Anadolu Deprem Kuşağı
 • Doğu Anadolu Deprem Kuşağı
Soru 8

Kutupları belirtilmiş bir çubuk mıknatıs şekilde verildiği gibi ortadan ikiye bölünüyor.
Buna göre oluşan mıknatıslarda verilen kutuplar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
△ <----> ✰ <-----> □ <----> ○

 • N <----> N <----> S <----> S
 • S <----> N <----> S <----> N
 • N <----> S <----> N <----> S
 • S <----> N <----> N <----> S
Soru 9

Şekilde atom modeli verilen element, periyodik tabloda I, II, III ve IV ile belirtilen kısımların hangisinde yer alır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 10

Aşağıda verilen
• Mg2+
• SO2-4
• Na+
• C-
iyonları kullanılarak hangi bileşik formülü yazılamaz?

 • MgCl2
 • Na2SO4
 • Cl2SO4
 • NaCl
Soru 11

Aşağıda verilenlerden hangisi asit ve bazların ortak özelliklerinden biridir?

 • Sulu çözeltilerinin elektrik akımını iletmesi
 • Suda çözündüğünde suya OH iyonu vermesi
 • Mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirmesi
 • Suda çözündüğünde suya H+ iyonu vermesi
Soru 12

Aşağıdaki kaplarda farklı miktarda Ca2+ iyonu içeren eşit hacimde su örnekleri bulunmaktadır.
Bu su örneklerinin sert olandan yumuşak olana doğru sıralanışı nasıl olmalıdır?

 • I, II, III
 • II, III, I
 • III, II, I
 • II, I, III
Soru 13

Yukarıdaki şemada saf bir maddeye ait hâl değişimleri numaralandırılarak gösterilmiştir.
Buna göre verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • I. nin sonucunda taneciklerin hızı azalır.
 • II. nin sonucunda taneciklerin hızı artar.
 • III. nün sonucunda tanecikler birbirine yaklaşır.
 • IV. nün sonucunda madde tamamen donar.
REKLAM
Soru 14

Özdeş kaplarda bulunan başlangıç sıcaklıkları eşit, farklı kütlelerdeki su örnekleri özdeş ısıtıcılarla üçer dakika ısıtıldığında son sıcaklıkları grafikteki gibi oluyor.
Buna göre su örneklerinin kütleleri arasında nasıl bir ilişki vardır?

 • K = L = M
 • K > M > L
 • L > M > K
 • M > L > K
Soru 15

Rejenerasyon (yenilenme) ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Bir eşeyli üreme çeşididir.
 • Temeli mitoz bölünmeye dayanır.
 • Canlının kromozom sayısını değiştirmez.
 • Bazı canlılarda ana canlıdan kopan parçanın, yeni canlıyı oluşturmasında etkilidir.
Soru 16

“Kromozomların yapısında bulunan ve belirli özelliklerin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan DNA parçasına _________ denir.”
Yukarıda verilen tanımda boş bırakılan yere hangi kavram getirilmelidir?

 • Gen
 • Nükleotit
 • Protein
 • Organik baz
Soru 17

Şekilde canlı bir hücreye ait bölünme verilmiştir.
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi bu bölünmenin özelliklerinden değildir?

 • Kromozomlar arasında parça değişimi görülür.
 • Çok hücreli canlıların üreme ana hücrelerinde görülür.
 • Bölünme sonucunda oluşan yeni hücrelerde kromozom sayısı yarıya iner.
 • Bir hücreli canlılarda üremeyi, çok hücreli canlılarda büyüme ve gelişmeyi sağlar.
Soru 18

“Farelerde siyah kıl rengi, kahverengi kıl rengine baskındır.”
Buna göre, heterozigot (melez) siyah kıllı fare ile kahverengi kıllı fare çaprazlandığında, yavru farelerin genotip oranları nasıl olur?

 • % 100 SS
 • % 100 ss
 • % 50 Ss, % 50 ss
 • % 25 Ss, % 75 SS
Soru 19

Şekilde bazı canlılar arasındaki madde ve enerji akışı gösterilmiştir.
Buna göre, I ve II ile belirtilen maddeler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
I <----> II

 • Oksijen <----> Karbondioksit
 • Oksijen <----> Glikoz
 • Karbondioksit <----> Oksijen
 • Su <----> Glikoz
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi atık kağıtların geri dönüşümünün sağladığı faydalardan biri değildir?

 • Enerji tasarrufu sağlar.
 • Doğal kaynakların korunmasını sağlar.
 • Ağaç sayısının azalmasına neden olur.
 • Dünyada oluşan çöp miktarını azaltır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDCDDBACDCABABAADCAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?