Sosyal Bilgiler 7 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin yayın organı olarak 10 Ocak 1920’de Mustafa Kemal’in isteğiyle yayın hayatına başlayan gazete, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Minber
 • İradeyimilliye
 • Cerideiresmiye
 • Hâkimiyetimilliye
Soru 2

Aşağıda verilen durumlardan hangisinde basın özgürlüğü sınırlandırılabilir?

 • Genel ahlaka uygun yayın yapılması durumunda
 • Kamu düzenine aykırı yayın yapılması durumunda
 • Şiddet ve zorbalığı özendirmeyen programların yayınında
 • Herhangi bir ırka, cinsiyete veya inanca taraf olmadan yapılan yayınlarda
Soru 3

Yukarıdaki harita, nüfus dağılışını etkileyen aşağıdaki nedenlerden hangisini ait olabilir?

 • Sanayi
 • Turizm
 • İklim
 • Tarım
Soru 4

İklimi ve ekonomik faaliyetleri birbirinin aynı olan A bölgesinde kilometre kareye 80, B bölgesinde 40, C bölgesinde de 50 kişi düşmektedir.
Verilen açıklamaya göre bölgelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • B bölgesi diğer bölgelerden daha gelişmiştir.
 • C bölgesinde beyin göçü yaşanmaktadır.
 • A bölgesinin yüzölçümü diğer bölgelerden daha küçüktür.
 • A ve C bölgelerinde Akdeniz, B bölgesinde ise Karadeniz iklimi görülür.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi iç göçün ortaya çıkardığı sonuçlar arasında gösterilemez?

 • Çarpık kentleşmenin ortaya çıkması
 • Alt yapı hizmetlerinin yetersizliği
 • Sosyal sorunların çoğalması
 • Ülke nüfusunun artması
REKLAM
Soru 6

Devlet memurları için kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Emekli Sandığı
 • BAĞ-KUR
 • TİKA
 • SSK
Soru 7

Selçuklu sultanı Alparslan, Bizans İmparatoru Romen Diyojen’i aşağıdaki savaşların hangisinde yenilgiye uğratmıştır?

 • Pasinler
 • Kösedağ
 • Malazgirt
 • Miryokefalon
Soru 8

Türkiye Selçuklu hükümdarlarından;
• II. Kılıç Arslan Danişmentlilere,
• I. Alâeddin Keykubat Mengüceklilere
son vermiştir.
Selçuklu sultanları bu faaliyetleriyle, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeyi amaçlamışlardır?

 • Büyük Selçuklu Devleti’nin hâkimiyetine son vermeyi
 • Anadolu Türk siyasi birliğini kurmayı
 • Balkanların fethini sağlamayı
 • Taht kavgalarını engellemeyi
Soru 9

Osmanlı Devleti’nin kurulduğu 14. yüzyıl Anadolu’sunda bulunan siyasi güçler, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • II. Anadolu Beylikleri Bizans İmparatorluğu Büyük Selçuklu Devleti - Timurlular - Babürlüler
 • I. Anadolu Beylikleri - Abbasiler - Endülüs Emevileri - Moskova Knezliği
 • Altın Orda Devleti Emeviler Napoli Krallığı Bizans İmparatorluğu
 • II. Anadolu Beylikleri Bizans İmparatorluğu Memlûk Devleti - Trabzon İmparatorluğu
Soru 10

Osmanlılar, Ankara Savaşı yenilgisi sonrasında Fetret Dönemi’ne girmiştir. İtaat altına alınan Anadolu beylikleri bu dönemde tekrar kurulmaya başlamıştır. Ayrıca şehzadeler arasında taht kavgaları yaşanmıştır. Ancak Osmanlı Devleti bu dönemde Balkanlardaki topraklarını korumayı başarmıştır.
Bu bilgiye göre Fetret Dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Balkanlarda fetihlerin sürdürüldüğü
 • Osmanlıların yıkılma tehlikesi geçirdiği
 • Anadolu Türk siyasi birliğinin parçalandığı
 • Balkan milletlerinin Osmanlıya bağlı kaldıkları
Soru 11

I. Kırım’ın fethi
II. Preveze Savaşı
III. Girit’in fethi
IV. İnebahtı Savaşı
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki hâkimiyetini güçlendirmiştir?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • II ve IV.
Soru 12

“Türkler arasında yaşayan birinin gözüne çarpan Türklerle ilgili temel özellik, onların konukseverlikleridir...”
Türkler, C. X, s.395

Yukarıdaki alıntıda Türklerin hangi özelliğinden söz edilmektedir?

 • Temizlik anlayışlarından
 • Misafirperverliklerinden
 • Barışçı olmalarından
 • Yardımlaşma içinde bulunmalarından
Soru 13

Manisa, aşağıdaki Anadolu beyliklerinden hangisinin merkez şehridir?

 • Saruhanoğullarının
 • Karesioğullarının
 • Menteşeoğullarının
 • Germiyanoğullarının
REKLAM
Soru 14

Osmanlı Devleti’nde Lale Devri’nde görülen;
• çiçek aşısı uygulamasının yapılması,
• İstanbul’da kumaş ve çini fabrikasının açılması
gibi faaliyetler, aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilidir?

 • Eğitim ve din
 • Sağlık ve askerî
 • Eğitim ve sanayi
 • Sağlık ve sanayi
Soru 15

• Çok yönlü bir bilgindir. Matematik, astronomi, tıp, trigonometri, fizik, doğabilim, eczacılık, sosyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, dinler tarihi, filoloji gibi birçok alanda 100’den fazla eser vermiştir.
• Gazneli Mahmut’un Hint seferlerine katılan bilim insanını Gazneli Mahmut, “Sarayımın en değerli hazinesi” diye övmüştür.
• Gazneli Sultan Mesut’a sunduğu “El-Kanunül Mesudi”adlı eseri astronomi alanındaki en önemli yapıtıdır.
• 1973 yılında doğumunun 1000. yıldönümü olması nedeniyle UNESCO’nun öncülüğünde tüm dünyada anılmıştır.
Hakkında kısa bilgi verilen Türk - İslam bilim insanı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ali Kuşçu
 • İbn Sina
 • Harezmî
 • Biruni
Soru 16

Avrupa’da feodalite (derebeylik) rejimini sarsarak güçlü merkezî krallıkların kurulmasına zemin hazırlayan gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Amerika’nın keşfi
 • Matbaanın geliştirilmesi
 • Barutun ateşli silahlarda kullanılması
 • Rönesans ve Reform hareketlerinin başlaması
Soru 17

Osmanlı Devleti’nde üst düzey yönetici yetiştiren eğitim kurumu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Lonca
 • Sıbyan
 • Medrese
 • Enderun
Soru 18

Aşağıdaki medeniyetlerden hangisinin ay ya da güneş yılı esasına dayanan takvimler geliştirmeye katkısı olmamıştır?

 • Urartu
 • Sümer
 • Arap
 • Türk
Soru 19

Eşleştirme tablosunda soru işaretli (?) yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Yargıtay
 • Danıştay
 • Sayıştay
 • TBMM
Soru 20

• Saraylar
• Tapınaklar
• Heykeller
Verilenler, aşağıdaki ortak miras alanlarından hangisiyle ilgilidir?

 • Bilim mirası
 • Sanat mirası
 • Düşünce mirası
 • Edebiyat mirası
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBACDACBDACBADDCDADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?