Türkiye Cumhuriyeti İnkilâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

“Mustafa Kemal’in baba tarafından soyu,Anadolu’nun da Türkleşmesinde rol oynayan _________ Yörüklerine dayanır.”
Verilen cümlenin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Kocacık
 • Konyarlar
 • Çavuldur
 • Dodurga
Soru 2

Mustafa Kemal, kamuoyunda tanınmasını sağlayan en önemli askerî başarılarını, aşağıdaki cephelerden hangisinde kazanmıştır?

 • Suriye
 • Kafkas
 • Trablusgarp
 • Çanakkale
Soru 3

Meşrutiyet yönetimine karşı 13 Nisan 1909 tarihinde İstanbul’da çıkan ayaklanmayı, aşağıdaki ordulardan hangisi bastırmıştır?

 • Yeniçeri Ordusu
 • Hareket Ordusu
 • Yıldırım Ordusu
 • Kuvayıinzibatiye Ordusu
Soru 4

İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisiyle bir bölgede yapılan işgalin, diğer bölgeler tarafından öğrenilmesinin engellenmesini amaçlamışlardır?

 • Toros tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecektir.
 • Osmanlı hükûmeti, İttifak Devletleri’yle olan bütün ilişkilerini kesecektir.
 • Hükûmet yazışmaları dışında telsiz, telgraf ve kabloları İtilaf Devletleri memurları tarafından denetlenecektir.
 • İtilaf Devletleri, emniyetlerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması durumunda herhangi bir stratejik noktayı işgal hakkına sahiptir.
Soru 5

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesinde önemli bir rol oynayan “Breslav” ve “Goben” savaş gemileri, aşağıdaki İttifak Devletleri’nden hangisine aitti?

 • Avusturya - Macaristan
 • Bulgaristan
 • İtalya
 • Almanya
REKLAM
Soru 6

Amasya Genelgesi’nin;
• Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
• Merkezî Hükûmet, üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir.
maddeleriyle, Kurtuluş Savaşı’nın neyi kamuoyuna ilan edilmek istenmiştir?

 • Gerekçesi
 • Aşamaları
 • Yöntemi
 • Sonucu
Soru 7

• Mustafa Kemal’e başyaverlik yapmış bir devlet adamıdır.
• Mustafa Kemal ile Samsun yolculuğuna seçilenler arasındadır.
• Meclis-i Mebusanda ve I. TBMM’de Bolu milletvekilliği görevlerinde bulunmuştur.
• Yozgat Ayaklanması’nı bastırmasından dolayı kendisine İstiklal Madalyası verilmiştir.
• Mustafa Kemal ile ilgili hatıralarını, “Ebedi Şef Kurtarıcı Atatürk’ün Zengin Tarihinden birkaç Yaprak” adlı kitabında toplamıştır.
Hakkında bilgi verilen devlet adamımız, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kazım Karabekir
 • Cevat Abbas Gürer
 • Osman Zeki Üngör
 • Yusuf Kemal Tengirşenk
Soru 8

Erzurum Kongresi’nde “Kuvayımilliye’yi etkin ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.” kararının alınması, aşağıdakilerden hangisinin benimsendiğine kanıt olabilir?

 • Barışçılığın
 • Çağdaşlığın
 • Millî egemenliğin
 • Akılcılık ve bilimselliğin
Soru 9

Aşağıdaki illerimizden hangisinin halkı, kendi imkânlarıyla düşman işgalinden kurtulmuştur?

 • Şanlıurfa
 • Eskişehir
 • Kütahya
 • İzmir
Soru 10

Kurtuluş Savaşı’nın askerî boyutu, aşağıdakilerden hangisiyle kapanmıştır?

 • Sevr Antlaşması’yla
 • Lozan Antlaşması’yla
 • Mondros Ateşkes Antlaşması’yla
 • Mudanya Ateşkes Antlaşması’yla
Soru 11

Lozan Antlaşması’nda Suriye - Türkiye sınırının belirlenmesinde, aşağıdaki antlaşmalardan hangisi esas alınmıştır?

 • 1913 tarihli İstanbul Antlaşması
 • 1921 tarihli Ankara Antlaşması
 • 1921 tarihli Moskova Antlaşması
 • 1963 tarihli Ankara Antlaşması
Soru 12

Toplumsal alanda yapılan inkılaplarla günlük hayatı kolaylaştırmak amaçlanmıştır.
Buna göre aşağıdaki inkılaplardan hangisi bu kapsamda değerlendirilemez?

 • Medreselerin kapatılması
 • Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
 • Saat ve takvimde değişiklik yapılması
 • Hafta tatilinin “Cuma” gününden “Pazar” gününe alınması
Soru 13

Türkiye’de hangi yıl Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı uygulamaya konulmuştur?

 • 1923
 • 1927
 • 1931
 • 1934
REKLAM
Soru 14

Kurtuluş Savaşı devam ederken 15 Temmuz 1921’de Ankara’da Maarif Kongresi toplanmıştır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini göstermektedir?

 • Orduya
 • Sağlığa
 • Eğitime
 • Ekonomiye
Soru 15

Bazı partili üyelerin Şeyh Sait İsyanı’na katılması gerekçesiyle kapatılan siyasi parti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cumhuriyet Halk Partisi
 • Serbest Cumhuriyet Fırkası
 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
 • Millî Kalkınma Partisi
Soru 16

I. Saltanatın kaldırılması
II. Soyadı Kanunu’nun kabulü
III. Türk Tarih Kurumunun açılması
Verilen inkılapların ilgili oldukları ilkelerle eşleştirilmesi, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I <-----> II <-----> III

 • Cumhuriyetçilik <-----> Devletçilik <-----> İnkılapçılık
 • Halkçılık <-----> Laiklik <-----> Milliyetçilik
 • Milliyetçilik <-----> Cumhuriyetçilik <-----> Halkçılık
 • Cumhuriyetçilik <-----> Halkçılık <-----> Milliyetçilik
Soru 17

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı ırk, mezhep ve sınıf ayrılıklarına karşıdır.
Buna göre milliyetçilik ilkesiyle ilgili olarak;
I. Kültürel birliği desteklemiştir.
II. Millî birlik ve beraberliği güçlendirmiştir.
III. Sosyal dayanışmayı artırmıştır.
yargılarından hangileri savunulabilir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III.
 • I, II ve III.
Soru 18

Türkiye’nin ilk renkli Türk filmi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bal
 • Halıcı Kız
 • Bir Teselli Ver
 • Dokunmayın Şabanıma
Soru 19

Türkiye’de hangi yıl 81 il ve 850 ilçede “İnsan Hakları İl ve İlçe Kurulları” kurulmuştur?

 • 2015
 • 2010
 • 2005
 • 2000
Soru 20

Türkiye’nin Kore Savaşı’na asker göndererek ABD öncülüğündeki uluslararası güce destek vermesi, Türkiye’ye aşağıdaki hangi avantajı sağlamıştır?

 • NATO’ya kabul edilme
 • Truman yardımından yararlanma
 • Orta Doğu petrollerinden pay alma
 • Avrupa Birliğine başvuruda bulunma
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBCDABCADBADCCDDBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?