Din kültürü ve Ahlak bilgisi 7 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Mezhepler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Düşünce zenginliğidir.
 • Dinin anlaşılmasına engeldir.
 • Dinin yaşanmasını zorlaştırır.
 • Bilimsel gelişimi önler.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi meleklere ait özelliklerden değildir?

 • Günah işlemezler.
 • Nurdan yaratılmışlardır.
 • İnsanlar tarafından görülemezler.
 • Erkeklik ve dişilik özellikleri vardır.
Soru 3

Münker Nekir meleklerinin görevleri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Doğa olaylarını yönetmek
 • Kabirde sorgu sual yapmak
 • Peygamberlere vahiy getirmek
 • Kıyametin kopacağını bildirmek
Soru 4

• “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz”
(Hadis-i Şerif)
• “Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır....”
(Bakara suresi, 256. ayet)
• De ki: “Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin...”
(Kehf suresi, 29. ayet)
Bu hadis ve ayetler dikkate alındığında İslam dini hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Kolaylık dinidir.
 • Son İlahi dindir.
 • İnanç özgürlüğü vardır.
 • İnsan iradesine önem verir.
Soru 5

“Şeytan onlara (birçok) vaadde bulunur ve onları kuruntulara sürükler. Oysa şeytan, ancak aldatmak için onlara vaadde bulunuyor.”
(Nisa suresi, 120.ayet)
Bu ayette şeytanın hangi özelliğine vurgu yapılmıştır?

 • İnkarcılığına
 • Nankörlüğüne
 • Aldatıcılığına
 • Kibirliliğine
REKLAM
Soru 6

Bir gün bedevilerden bir Arap Hz. Peygamber’in yanına gelir ve heybetinden titremeye başlar. Bunu gören Hz. Peygamber: “Sakin ol, ben bir melik (kral) değil, Mekke’de güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum” diyerek şahsı sakinleştirir.
Bu metin Hz. Peygamber’in aşağıdaki ahlaki özelliklerinden hangisi için örnek oluşturur?

 • Tevazu
 • Sabır
 • Doğruluk
 • Adalet
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi İslam dinine göre batıl bir inanç değildir?

 • İki bayram arasında nikâh yapmamak
 • Ağaçlara çaput bağlayıp dilekte bulunmak
 • Geleceği sadece Allah’ın bileceğine inanmak
 • Türbe ve tekkelerde mum yakarak istekte bulunmak
Soru 8

Okunan ilahiler eşliğinde dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin ellerini göğe kaldırarak Hakk’ın tek olduğunu zikrederek, ayakta döne döne yapılan bir çeşit zikirdir. Nefsin, bencilliğin, menfaatçiliğin, ikiyüzlülüğün ve yaşama dair tüm kötülüklerin anlamsızlığını görüp Hak’tan alıp halka vermek, paylaşmak gibi anlamlar içerir.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cem
 • Sema
 • Gülbenk
 • Semah
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed(sav.)’in insani yönüyle ilgilidir?

 • Vahiy alması
 • Kur’an-ı Kerim’i açıklaması
 • Erdemliler Topluluğu’na katılması
 • Din konusunda insanları uyarması
Soru 10

Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın, Allah da ihtiyacını karşılar. Müslümandan bir sıkıntıyı giderenin, Allah da kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Bir Müslümanın ayıbını örtenin, Allah da kıyamet gününde ayıplarını örter.
Hadisin anlamına en uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kazma elin kuyusunu, kazarlar kuyunu.
 • İyilik yap denize at, balık bilmezse Halık bilir.
 • Açma sırrını dostuna, o da söyler dostuna.
 • Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.
Soru 11

“Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allah size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.”
Hadiste önemine vurgu yapılan gece aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kadir
 • Cuma
 • Berat
 • Miraç
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi oruç tutmanın kişiye ve topluma kazandırdıkları arasında değerlendirilemez?

 • Sabırlı olmak
 • Beden egzersizi yapmak
 • Yoksulun halini anlamak
 • Kötülükten korunmak
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan durumlardan değildir?

 • İlaç yutmak
 • Sigara içmek
 • Bayılmak
 • Kan vermek
REKLAM
Soru 14

• Oruca başlama vaktinin adıdır.
• Tan yerinin ağarmasıyla oruç yasakları başlar.
• Sabah namazının vaktinin başladığını bildirir.
Bu bilgiler aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 • İmsak
 • İftar
 • Teravih
 • Sahur
Soru 15

Allah rızasını kazanmak amacıyla, ihtiyaç sahiplerine ödünç para, mal vb. şeyler vererek iyilikte bulunma işine ne ad verilir?

 • Fitre
 • Zekât
 • Karz-ı hasen
 • Sadaka-i cariye
Soru 16

Bana şunlar hakkında söz verin, ben de size cenneti müjdeleyeyim:
• Konuştuğunuz zaman doğruyu konuşun!
• Söz verdiğiniz zaman sözünüzü yerine getirin!
• Size emanet edileni koruyun!
Bu hadiste vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 • Adalet
 • Saygı
 • Dürüstlük
 • Hoşgörü
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi örf ve adetlerimizdeki dini motiflere örnek olamaz?

 • Bayramlaşma
 • Kandil gecelerini kutlama
 • Muharrem ayında aşure yapıp dağıtma
 • Çocuk için diş bulguru kaynatmak
Soru 18

Ben onları göremem, onlar beni görürler
Güzel düşüncelere güç ve kuvvet verirler
Bu beyitte verilen mesajı aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi anlatmaktadır?

 • “Gece ve gündüzde bir kısım melekler aranızda bulunurlar. Bunlar sabah namazı ile ikindi namazında toplanırlar…”
  (Hadis)
 • “Hâlbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır.”
  (İnfitar suresi, 10-11. ayetler )
 • “Kim içinde iyiliğe çağıran bir ses duyarsa bilsin ki o,meleğin sesidir. Hemen ona uysun ve Allah’a şükretsin…”
  (Hadis)
 • “De ki: Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.”
  (Secde suresi, 11. Ayet)
Soru 19

Allah tarafından vahiy yoluyla gönderilen, insanları kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yöneltmeyi amaçlayan kurallar bütünüdür.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Din
 • Mezhep
 • Ahlak
 • Tasavvuf
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi islam düşüncesinde inançla (itikadî) ilgili olarak oluşan yorum farklılıklarından biridir?

 • Hanefilik
 • Alevilik
 • Caferilik
 • Maturidilik
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBBCACDCBABDACCDCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?