Sosyal Bilgiler 7 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

• Sinop dağlık yöresi
• Cilo Dağları
• Menteşe dağlık yöresi
• Tuz Gölü çevresi
Yukarıda verilenlerin ortak özelliği nedir?

 • Genel nüfus sayımlarında sayılma işleminin yapılmadığı yerleşim yerleridir.
 • Türkiye’nin koruma atına alınan kuş cennetlerinin bulunduğu bölgelerdir.
 • Akdeniz ikliminin görüldüğü yörelerdir.
 • Türkiye’nin en tenha yerleridir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi iletişimi olumlu etkileyen davranışlardan biridir?

 • Gülümsemek
 • Suçlamak
 • Alay etmek
 • Emir vermek
Soru 3

Aşağıdaki şehirlerin hangisinde iş olanakları diğerlerine göre daha az gelişmiştir?

 • Bursa
 • İzmit
 • Yozgat
 • Eskişehir
Soru 4

Bir ülkenin;
• tüketici nüfusu fazla,
• kalkınma hızı yavaş,
• işsizlik oranı yüksek
ise, o ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Yaşlı nüfusu fazladır.
 • Genç nüfusludur.
 • Kalkınmış bir ülkedir.
 • Kırsal – kentsel nüfus oranı eşittir.
Soru 5

Türkiye Selçuklu hükümdarlarının dış ticareti teşvik etmeleri, Avrupalı tüccarlara düşük gümrük vergisi uygulamaları ve kervanların konaklaması için şehirler arasına kervansaraylar inşa ettirmelerindeki amaç, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ticareti geliştirmek
 • Güçlü bir donanma kurmak
 • Türkçeyi devletin resmî dilî hâline getirmek
 • Bizans İmparatorluğu’nun hâkimiyetine son vermek
REKLAM
Soru 6

Türkiye Selçuklu Devleti, aşağıdakilerden hangisiyle “kara devleti olma” özelliğinden çıkarak denizci bir devlet olmuştur?

 • Haçlıları mağlup etmeleriyle
 • Miryokefalon Savaşı’nı kazanmalarıyla
 • Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılmasıyla
 • Kıyı şehirlerini ve limanları ele geçirmeleriyle
Soru 7

Osmanlı Devleti’nde padişahın vekili olup devlet yönetiminde büyük yetkiye sahip olan Divanıhümayun üyesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nışancı
 • Defterdar
 • Sadrazam
 • Kazasker
Soru 8

Osmanlı’nın öncü askerî sınıfı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Azaplar
 • Akıncılar
 • Cebeciler
 • Silahtarlar
Soru 9

Bir gazetede Osmanlı Devleti için “Huzurun tutkalıydı.” ifadesi yer almaktadır.
Gazete bu ifadesiyle, aşağıdakilerden hangisini kastetmiş olabilir?

 • Osmanlı’nın tüm İslam dünyasını temsil ettiğini
 • Osmanlı’nın tüm düşmanlarını egemenliği altına aldığını
 • Osmanlı’nın din ve ırk ayırımı yapmaksızın herkese eşit davrandığını
 • Devletin, gayrimüslimlerden aldığı vergiyi Müslüman Türklerden almadığını
Soru 10

Aşağıdaki Osmanlı tersanelerinden hangisi “Tersane-i Amire” olarak adlandırılmıştır?

 • İstanbul Tersanesi
 • Gelibolu Tersanesi
 • Süveyş Tersanesi
 • Sinop Tersanesi
Soru 11

Yavuz Sultan Selim, 1517 yılında aşağıdaki devletlerden hangisini yenerek Hicaz’da hâkimiyet sağlamıştır?

 • Lehistanlıları
 • Bizanslıları
 • Safevileri
 • Memlukleri
Soru 12

Aşağıdaki Türk – İslam bilim insanlarından hangisi Avrupa’da “Avicenne” ismiyle ün yapmıştır?

 • Biruni
 • İbn-i Sina
 • Farabi
 • Ali Kuşçu
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın sonuçlarından değildir?

 • Ticaretin gerilemesi
 • Demiryollarının gelişmesi
 • Küçük atölyelerin kapanması
 • İşçi sınıfının ortaya çıkması
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin sonuçlarından değildir?

 • Keşfedilen ülkelerin altın ve gümüş gibi zenginliklerinin Avrupa’ya taşınması
 • İpek ve Baharat yollarının Türklerin ve Müslümanların eline geçmesi
 • Ticaret yollarının Akdeniz’den Atlas Okyanusu’na kayması
 • Hristiyanlığın yeni ülkelere yayılması
Soru 15

I. Kurultay
II. Divanıhümayun
III. Meclis-i Mebusan
IV. Türkiye Büyük Millet Meclisi
Yukarıda verilen yönetim kurumlarından hangileri Osmanlı Devleti’nde görülür?

 • Yalnız III
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, III ve IV.
Soru 16

1982 Anayasasının hangi maddesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel nitelikleri belirtilmiştir?

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 7.
Soru 17

I. Dünya Savaşı’nın uzamasına (I) ve bitmesine (II) etki eden olaylar, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
I <-----> II

 • ABD’nin savaşa girmesi <-----> Coğrafi Keşifler
 • Sanayi İnkılabı <-----> Çanakkale Savaşı
 • Çanakkale Savaşı <-----> ABD’nin savaşa girmesi
 • İstanbul’un İşgali <-----> ABD’nin savaşa girmesi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisini çevre sorunu olarak sayamayız?

 • Trafik kirliliği
 • Oda kirliliği
 • Deniz kirliliği
 • Hava kirliliği
Soru 19

Aşağıda İngilizce kısaltmaları verilen Birleşmiş Milletler Teşkilatına bağlı organlardan hangisi insanlığın ortak mirasını korumaya yönelik çalışmalar yapar?

 • UNESCO
 • UNICEF
 • IMF
 • ILO
Soru 20

Aşağıdaki eserlerden hangisi diğerlerinden farklı bir miras ürünüdür?

 • Nutuk
 • Çalıkuşu
 • Sefiller
 • Çin Setti
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACBADCBCADBABCBCBAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?