Türkiye Cumhuriyeti İnkilâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

I. Liderlik
II. Vatanseverlik
III. Açık sözlülük
Yukarıdaki özelliklerden hangileri, Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşı’nın her aşamasında Türk milletine önderlik ederek askerî alanda üstün başarılar elde etmesini sağlamıştır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I, II ve III.
Soru 2

Mustafa Kemal’in, Avrupalı devletlerin temsilcileriyle buluşup fikir alışverişi yapma imkânı bulduğu şehir, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şam
 • Sofya
 • Selanik
 • Manastır
Soru 3

Bizans İmparatorluğu’nu yeniden diriltmek amacıyla kurulan zararlı cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mavri Mira
 • Pontus
 • Hınçak
 • Taşnak
Soru 4

I. Almanya’nın İngiliz sömürgelerine göz dikmesi
II. Avrupalı devletler arasındaki sömürgecilik yarışı
III. ABD ile İngiltere’nin çıkarlarının uyuşmaması
IV. Avrupalı devletler arasındaki silahlanma yarışı
Yukarıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın nedenleri arasında yer almaz?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 5

23 Nisan 1920 tarihi denilince akla aşağıdaki olaylardan hangisi gelir?

 • Saltanatın kaldırılması
 • Sevr Barış Antlaşması’nın imzalanması
 • Ankara’da Büyük Millet Meclisinin açılması
 • Son Osmanlı Mebusan Meclisinde Misakımillî’nin kabulü
REKLAM
Soru 6

Doğu Anadolu’nun güvenliğini sağlamak için toplandığından bölgesel, aldığı kararlar bütün yurdu ilgilendirdiğinden de millî bir kongredir.
Yukarıda hangi kongreden söz edilmektedir?

 • İzmir İktisat
 • Sivas
 • Balıkesir
 • Erzurum
Soru 7

TBMM’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, onu Osmanlı Mebusan Meclisinden ayırır?

 • Üyelerinin seçimle belirlenmesi
 • Ulusal egemenliğe dayanması
 • Yasama yetkilisine sahip olması
 • Bağlı olduğu devleti temsil etmesi
Soru 8

Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi “Kuvayımilliyeci olup sonradan ayaklananlar” sınıfında yer alır?

 • Çerkez Ethem Ayaklanması
 • Ahmet Anzavur Ayaklanması
 • Delibaş Mehmet Ayaklanması
 • Çopur Musa Ayaklanması
Soru 9

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Urfa savunmasıyla ilgili değildir?

 • Fransızlar Urfa’yı Ekim 1919’da işgal etmişlerdir.
 • Mustafa Kemal, Yüzbaşı Ali Saip’i, Fransızları şehirden çıkarmakla görevlendirmiştir.
 • Direnme gücü kalmayan Fransızlar 11 Nisan 1920’de silah ve cephaneleriyle Urfa’yı terk etmişlerdir.
 • Urfa halkının bu şanlı direnişine karşılık şehre, Mustafa Kemal Paşa tarafından “Şanlıurfa” ismi verilmiştir.
Soru 10

Atatürk’ün “Millî egemenlik öyle bir nurdur ki onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur.” sözü, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?

 • Laiklik
 • Devletçilik
 • Milliyetçilik
 • Cumhuriyetçilik
Soru 11

I. İzmir
II. Gaziantep
III. Bursa
IV. Kahramanmaraş
Yukarıda verilen illerden hangileri TBMM’nin kurduğu düzenli ordular tarafından kurtarılmıştır?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve IV.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi İzmir İktisat Kongresi kararlarından biri değildir?

 • Sanayinin teşvik edilmesi
 • Millî sanayi kollarının kurulması
 • Ürün üzerinden alınan Aşar vergisinin kaldırılması
 • Demiryolu inşaatının belirlenecek bir programa bağlanması
Soru 13

• Türk dilini yabancı dillerin etkisinden kurtarmak
• Türk dilinin tarihî köklerini araştırmak
Verilen amaçları gerçekleştirmek için kurulan kuruluş, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Halkevleri
 • Anadolu Ajansı
 • Türk Dil Kurumu
 • Türk Tarih Kurumu
REKLAM
Soru 14

Atatürk’ün, “Efendiler! Milletimiz burada belirlediğimiz büyük zaferden daha önemli bir görev peşindedir. O zaferin anlaşılması milletimizin iktisat alanındaki başarılarıyla mümkün olacaktır. Hiçbir medeni devlet yoktur ki ordu ve donanmasından önce iktisadını düşünmüş olmasın...” sözünü, aşağıdaki hangi millî güç unsuruyla ilişkilendirebiliriz?

 • Ekonomik Güç
 • Sosyokültürel Güç
 • Askerî Güç
 • Siyasi Güç
Soru 15

Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesiyle başlayan savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kore Savaşı
 • I. Körfez Savaşı
 • II. Körfez Savaşı
 • II. Dünya Savaşı
Soru 16

Atatürk Dönemi’nde gerçekleştirilen;
• Halifeliğin kaldırılması
• Tekke ve zaviyelerin kapatılması
• Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi gibi inkılaplarla,
aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olabilir?

 • Dış politikada etkin olmak
 • Öğretim birliğini sağlamak
 • Devlet ve toplum yapısını laikleştirmek
 • Devletin adı ve rejimiyle ilgili sorunları çözmek
Soru 17

Atatürk’ün “Yurtta barış, cihanda barış.” sözü, onun aşağıdakilerden hangisine karşı olduğunu gösterir?

 • Cumhuriyete
 • Demokrasiye
 • Barışa
 • Savaşa
Soru 18

“Kendi liman ve kıyılarımızda gemi işletme hakkına sahip değiliz. Bu hakka sahip olan yabancılar ve azınlıklar bize ciddi zorluklar çıkarıyorlar.” diyen bir gemi tüccarının bu sıkıntısı, aşağıdakilerden hangisiyle çözüme kavuşmuştur?

 • Kabotaj Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle
 • Lozan Antlaşması’nın imzalanmasıyla
 • Boğazlar Komisyonunun kurulmasıyla
 • Cumhuriyetin ilanıyla
Soru 19

Helsinki’de hangi yıl gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Zirve Toplantısı’nda Türkiye’ye adaylık statüsü tanınmıştır?

 • 1963
 • 1971
 • 1987
 • 1999
Soru 20

Türkiye’nin 1952’de NATO’ya girmesi, ülkemiz için tehdit oluşturan hangi devlet karşısındaki konumumuzu güçlendirmiştir?

 • Çin
 • SSCB
 • İngiltere
 • Yunanistan
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBACCDBADDBCCABCDADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?