Din kültürü ve Ahlak bilgisi 6 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Lakabı “Pir-i Türkistan” olan âlim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahi Evran
 • Yunus Emre
 • Ahmet Yesevi
 • Hacı Bektaş Veli
Soru 2

Prensipleri Kur’an ve Sünnete dayanır. Dini, ahlaki kurallarla ekonomik kuralları birleştiren ve sosyal bir yapıya kavuşturan bir teşkilattır. Bu kurum, bir meslek kuruluşu olmanın yanında, iman ve ahlak eğitiminin yapıldığı, millî kültürün öğretilip benimsetildiği bir okul görevi de görmüştür.
Hakkında bilgi verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahilik
 • Hilfü’l-Fudul
 • Hilal-i Ahmer
 • Cemiyet-i İlmiye
Soru 3

Batı’da “Avicenna” adıyla tanınan MüslümanTürk bilgin aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ali Kuşçu
 • Birûnî
 • Farabi
 • İbn-i Sina
Soru 4

Felak ve Nas sureleri için kullanılan “iki koruyucu” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sure-i tevhid
 • Muavvizeteyn
 • Ummul Kitab
 • el-Furkan
Soru 5

İslam dininde birine haksız yere suç isnat etmeye ne denir?

 • İftira
 • Gıybet
 • Zan
 • Haset
REKLAM
Soru 6

“Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere geldiğinizi fark ettirip ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu, sizin için daha iyidir; herhâlde (bunu) düşünüp anlarsınız. Orada kimse bulamadınızsa, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size “Geri dönün!” derlerse hemen dönün. Çünkü bu, sizin için daha temiz bir davranıştır. Allah yaptığınızı bilir.”
(Nur suresi, 27-28.ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisinin korunması tavsiye edilmektedir?

 • Adaletin hâkimiyeti
 • Özel hayatın gizliliği
 • Doğru sözlülük
 • Yardımseverlik
Soru 7

Kur’an-ı Kerim’deki geçmiş peygamberlerle ilgili ibretli olaylara ne denir?

 • Hikâye
 • Meviza
 • Haber
 • Kıssa
Soru 8

“Ey iman edenler! Allah’tan sakının ve doğru söz söyleyin”
(Ahzâb suresi, 70.ayet)
“O müminler boş ve faydasız işlerden yüz çevirir ler... Namuslarını korurlar.”
(Mü’minün suresi, 3-5. ayetler)
Bu ayetler Kur’an-ı Kerim’in ana konularından hangisiyle ilgilidir?

 • İnanç
 • İbadet
 • Ahlak
 • Ahiret
Soru 9

Kur’an’ın 106. suresidir. Surede Hz. Muhammed’in (sav.) kabilesine Allah’ın verdiği nimetlerden bahsedilir. Onlardan da bu nimetler sebebiyle Yüce Allah’a ibadet etmeleri istenir.
Hakkında bilgi verilen sure aşağıdakilerin hangisidir?

 • Maûn
 • Fil
 • Kureyş
 • Nasr
Soru 10

Hz. Peygamber’in kabri aşağıdaki kavramlardan hangisi ile isimlendirilir?

 • Cennet - i Firdevs
 • Ravza - i Mutahhara
 • Mescid - i Nebi
 • Mescid - i Haram
Soru 11

Hudeybiye Antlaşması aşağıdakilerden hangileri arasında yapılmıştır?

 • Müslümanlar-Mekkeli müşrikler
 • Müslümanlar-Yahudiler
 • Yahudiler-Mekkeli müşrikler
 • Müslümanlar-Bizanslılar
Soru 12

I. Habeşistan’a hicret
II. Medine Sözleşmesi
III. Hudeybiye Antlaşması
IV. Taif ziyareti
Bu olaylardan hangileri Mekke Döneminde gerçekleşmiştir?

 • I ve II.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 13

“Yaratan Rabb’inin adıyla oku!
O, insanı alaktan yarattı.
Oku, Rabb’in kerem sahibidir.
O, insana kalemle yazmayı ve bilmediğini öğretendir”
(Alak suresi, 1-5.ayetler)
Bu ayetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Kur’an-ı Kerim’in ilk inen ayetleridir.
 • Kur’an-ı Kerim’in son inen ayetleridir.
 • Kur’an’ın tam olarak ilk inen suresidir.
 • Medine Döneminde ilk inen ayetlerdir.
REKLAM
Soru 14

Namazda ayakta durmayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kıraat
 • Rükû
 • Kıyam
 • Ka’de
Soru 15

Kunut dualarının okunduğu namaz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cuma
 • Vitir
 • Bayram
 • Teravih
Soru 16

Necasetten taharet, hadesten taharet, setr-i avret, istikbal-i kıble, vakit, niyet.
Bu kavramlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Namazın vacipleridir.
 • Namazın rükunleridir.
 • Namazın sünnetleridir.
 • Namazın dışındaki şartlardır.
Soru 17

Allah gönderdiği vahiylerle insanları doğru yola çağırmış, onların iyiyi kötüden ayırt etmeleri için ayetlerini göndermiştir. İnsanlar bu vahiyler sayesinde helali haramdan ayırt edebilmişler, doğru inancın nasıl olması gerektiğinin farkına varmışlardır. İnsanlar vahiyler sayesinde Yaradan’a nasıl ve niçin ibadet etmeleri gerektiğini öğrenmişler, sorumluluklarının farkına varmışlardır.
Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap oluşturur?

 • Niçin ibadet ederiz?
 • Allah niçin vahiy göndermiştir?
 • Niçin peygamber gönderilmiştir?
 • Peygamberlere inanmak insana ne kazandırır?
Soru 18

Kur’an-ı Kerim’de peygamberler hakkında şöyle buyrulur: “Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar...”
(Şûrâ suresi, 37.ayet)
Bu ayette peygamberlerin hangi ortak özelliği vurgulanmaktadır?

 • Fetanet
 • Sıdk
 • İsmet
 • Emanet
Soru 19

Aşağıdaki peygamberlerden hangisine suhuf gönderilmiştir?

 • Hz. Adem
 • Hz. Zekeriyya
 • Hz. Yahya
 • Hz. Süleyman
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da geçen peygamber isimlerinden biri değildir?

 • Hz. İdris
 • Hz. Harun
 • Hz. Zülkifl
 • Hz. Hızır
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADBABDCCBABACBDBCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?