Fen Bilimleri 8 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Şekilde K, L ve M cisimlerinin su içindeki denge konumları verilmiştir.
Bu cisimlerin yoğunluklarına göre sıralanması aşağıdakilerden hangisidir?

 • dM > dL > dK
 • dK > dL > dM
 • dL = dM = dK
 • dM = dL > dK
Soru 2

Hava ortamına bırakılan içi helyum dolu uçan balona etki eden kaldırma kuvveti aşağıdakilerden hangilerine bağlıdır?
I. Balonun hacmine
II. Havanın yoğunluğuna
III. Balona etki eden yer çekimi kuvvetine

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 3

Farklı ağırlıkta K ve L cisimleri şekildeki gibi yatay zemine bırakılıyor.
Cisimlerin yere uyguladıkları basınçlar eşit olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • K’nın ağırlığı L’nin ağırlığından küçüktür.
 • K cismi ters çevrilerek yere konulursa basıncı azalır.
 • L cismi ters çevrilerek yere konulursa basıncı artar.
 • L’nin yere uyguladığı kuvvet K’ninkinden küçüktür.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynağıdır?

 • Rüzgâr
 • Şimşek
 • Müzik aleti
 • Hayvan
Soru 5

Frekans ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Sesin yüksekliği frekansına bağlıdır.
 • Salınım sayısı arttıkça frekans azalır.
 • Frekans azaldıkça ses incelir.
 • Frekans birimi desibeldir.
REKLAM
Soru 6

Elektromıknatıslar elektrik akımının hangi etkisinden yararlanarak yapılır?

 • Hareket etkisi
 • Manyetik etkisi
 • Isı etkisi
 • Işık etkisi
Soru 7

1200 W’lık elektrikli su ısıtıcı günde 2 saat çalıştırıldığında harcanan elektrik enerjisi kaç kWh’tir?

 • 2,4
 • 24
 • 120
 • 240
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi deprem anında yapılabilecek uygulamalardandır?

 • Yerleşim yerlerinin fay kuşakları üzerine kurulmaması
 • Merdiven veya apartman boşluklarından uzak durulması
 • Deprem konusunda halkın bilinçlendirilmesi
 • İlk yardım hakkında bilgi edinilmesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yer kabuğunun şeklini değiştiren iç etmenlerdendir?

 • Levhaların hareketi
 • Canlıların etkisi
 • Havanın etkisi
 • Suyun etkisi
Soru 10

Atom numarası 11 olan sodyum elementinin periyodik tablodaki yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • 1. periyot 3.grup
 • 2. periyot 3. grup
 • 3. periyot 1. grup
 • 3. periyot 2. grup
Soru 11

Şekilde suyun oluşum modeli verilmiştir.
Bu modele göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Oksijen ve hidrojen atomları elektronlarını ortaklaşa kullanmıştır.
 • Hidrojen ve oksijen atomları metal özelliği göstermiştir.
 • Oluşan bileşiğin formülü H2O’dur.
 • Hidrojen ve oksijen atomları arasında kovalent bağ oluşmuştur.
Soru 12

Kalsiyum oksit bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • CaCI2
 • CaO
 • Ca(OH)2
 • CaC2
Soru 13

2Mg + O2 → 2MgO
Verilen tepkime denklemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Tepkimeye giren maddelerin toplam atom sayısı 2’dir.
 • Oluşan bileşikteki toplam atom sayısı 3’tür.
 • Yanma tepkimesidir.
 • Nötralleşme tepkimesidir.
REKLAM
Soru 14

Bir deneyde şekildeki özdeş kaplarda sıcaklıkları 10 °C olan kütleleri farklı sular bulunmaktadır. Kaplardaki sular özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor.
Bu deneyde aşağıdakilerden hangisi gözlenebilir?

 • Her iki kaptaki suda sıcaklık artışının eşit olduğu
 • I. kaptaki suyun daha önce kaynamaya başladığı
 • II. kaptaki suyun daha yüksek sıcaklıkta kaynamaya başladığı
 • I. kaptaki su kaynamaya başladığında II. kaptaki suyun kaynayarak tamamen gaz hâle geçtiği
Soru 15

0°C’ta 400 g buzu 0 ºC’ta su hâline getirmek için gereken ısı miktarı kaç kaloridir?
(Buzun erime ısısı = 80 cal / g)

 • 20
 • 50
 • 1200
 • 32000
Soru 16

Canlıların yaşama şanslarını artıran çevre şartlarına uygun kalıtsal özelliklere sahip olmasına adaptasyon denir.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak verilemez?

 • Bir insanın yazın güneşte ten renginin koyulaşması
 • Kutup tilkisinin küçük kulaklı ve kısa bacaklı olması
 • Bitkilerde yaprakların güneş ışığı alacak şekilde dizilmesi
 • Bukalemunun bulunduğu ortama göre renk değiştirmesi
Soru 17

Şekilde bira mayasındaki üreme aşamaları gösterilmiştir.
Bu üreme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bölünerek üreme
 • Vejetatif üreme
 • Yenilenmeyle üreme
 • Tomurcuklanarak üreme
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi insanda eşey üreme hücresindeki kromozom sayısını ifade eder?

 • n = 23
 • 2n = 23
 • n = 46
 • 2n = 46
Soru 19

Fotosentez olayının gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

 • Işık
 • Su
 • Oksijen
 • Karbondioksit
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi biyokütle enerjisi kaynağı olarak kullanılır?

 • Termal kaynaklar
 • Nükleer atıklar
 • Fosil yakacaklar
 • Bitkisel ve hayvansal atıklar
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCDCABABACBBCBDADACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?