Sosyal Bilgiler 6 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

“Olgu, herkes tarafından kabul edilen, doğruluğu kanıtlanabilir ifadelerdir.”
Bu tanıma göre aşağıdaki cümlelerden hangisi bir olgu bildirmektedir?

 • Dünyanın şekli yuvarlaktır.
 • Basketbol çok eğlencelidir.
 • Gül, en güzel çiçektir.
 • Elma en yararlı meyvedir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerin geliştirilmesi amacına yönelik değildir?

 • Türk Tarih Kurumunun açılması
 • Türk Dil Kurumunun kurulması
 • Modern tarımın desteklenmesi
 • Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin açılması
Soru 3

Dünyamızı tam ortadan ikiye ayıran paralele ________ denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Ekvator
 • Kutup
 • Meridyen
 • Geoit
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi yeryüzündeki kıtalardan biri değildir?

 • Asya
 • Afrika
 • Alaska
 • Antarktika
Soru 5

Aşağıdakilerden hangilerini fiziki haritalarda göremeyiz?

 • Nehirleri
 • Şehirleri
 • Dağları
 • Gölleri
REKLAM
Soru 6

İç Anadolu Bölgemizde hangi iklim tipi görülür?

 • Karadeniz
 • Marmara
 • Akdeniz
 • Karasal
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ’da Mezopotamya’da kurulan uygarlıklardan biridir?

 • Sümerler
 • Urartular
 • Hititler
 • Frigler
Soru 8

Avrupa Hun Devleti’nin en ünlü hükümdarıdır. 447’de Bizans’a, 452’de ise Batı Roma’ya egemenliğini kabul ettirmiş, Avrupa tarihinde derin izler bırakmıştır.
Hakkında bilgi verilen hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Balamir
 • Attila
 • Uldız
 • Rua
Soru 9

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Uygurlarla ilgili değildir?

 • İlk kağanları Kutluk Bilge Kül Kağan’dır.
 • Bögü Kağan döneminde Manihaizm’i benimsemişlerdir.
 • Mete Han döneminde göçebe kavimleri bir bayrak altında toplamışlardır.
 • Moğolların Türkleşmesinde önemli rol oynamışlardır.
Soru 10

Hz. Muhammed (sav.) İslam devletini aşağıdaki şehirlerden hangisinde kurmuştur?

 • Taif
 • Şam
 • Mekke
 • Medine
Soru 11

Aşağıdaki devletlerden hangisinin Avrupa kültür ve medeniyetinin oluşumunda büyük katkısı olmuştur?

 • Emeviler
 • Abbasiler
 • Karahanlılar
 • Endülüs Emevileri
Soru 12

İslamiyeti resmî din olarak kabul eden Karahanlı hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Alparslan
 • Gazneli Mahmut
 • Satuk Buğra Han
 • Bilge Kül Kadir Han
Soru 13

Kutadgu Bilig adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yusuf Has Hacip
 • Kaşgarlı Mahmut
 • Nizamülmülk
 • Melikşah
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki sektörlerden hangisi “Bacasız sanayi” olarak adlandırılır?

 • Tarım
 • Turizm
 • Otomotiv
 • Bankacılık
Soru 15

Yurdumuzda buğday üretiminin en az olduğu bölge hangisidir?

 • Akdeniz
 • Karadeniz
 • İç Anadolu
 • Güneydoğu Anadolu
Soru 16

En fazla Türk işçinin çalıştığı Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • İsveç
 • İtalya
 • Norveç
 • Almanya
Soru 17

I. Fındık
II. Petrol
III. Mobilya
Yukardakilerden hangileri Türkiye’nin ihraç ürünleri arasında yer alır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II.
 • I ve III.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Türk cumhuriyetlerinden biri değildir?

 • Özbekistan
 • Gürcistan
 • Kırgızistan
 • Türkmenistan
Soru 19

Milletin egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullandığı yönetim şeklidir.
Tanımı verilen yönetim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Oligarşi
 • Cumhuriyet
 • Teokrasi
 • Mutlakiyet
Soru 20

Sağlıklı bir kişi, bir defada ne kadar kan verebilir?

 • 500 mililitre
 • 300 mililitre
 • 200 mililitre
 • 100 mililitre
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACACBDABCDDCABBDDBBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?