Türkiye Cumhuriyeti İnkilâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Mustafa Kemal’in lise öğrenimini gördüğü okul aşağıdakilerden hangisidir?

 • Manastır Askerî İdadisi
 • Selanik Askerî Rüştiyesi
 • Selanik Mülkiye Rüştiyesi
 • İstanbul Harp Okulu
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi İttifak Devletlerinden biridir?

 • Rusya
 • Fransa
 • İngiltere
 • Osmanlı Devleti
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in Çanakkale Cephesi’nde kazandığı savaşlardan biri değildir?

 • Anafartalar
 • Dumlupınar
 • Conkbayırı
 • Arıburnu
Soru 4

Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi ile Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi belirtilmiştir?

 • Milletin haklarını savunmak için milli bir kurulun varlığı gereklidir.
 • Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
 • Vatanın bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir.
 • Vaziyet milli bir sır olarak tutulmalıdır.
Soru 5

“Manda ve himaye kabul edilemez.” kararı ilk kez nerede alınmıştır?

 • Sivas Kongresi
 • Amasya Genelgesi
 • Havza Genelgesi
 • Erzurum Kongresi
REKLAM
Soru 6

Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesi Komutanı olarak görev yapan, Sarıkamış ve Kars’ı Ermeni işgalinden kurtaran komutan aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kâzım Karabekir Paşa
 • Fevzi Paşa
 • İsmet Paşa
 • Mustafa Kemal Paşa
Soru 7

Kuvayımilliye birlikleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Düşmana karşı halkın tepkisi sonucu oluşan savunma birlikleridir.
 • Sakarya Zaferi Kuvayımilliyeciler tarafından kazanılmıştır.
 • Kadın-erkek eli silah tutan herkes bu birliklere katılmıştır.
 • Kuvayımilliye, Türk vatanseverliğinin ve direniş azminin simgesi olmuştur.
Soru 8

Mustafa Kemal, cephe komutanına çektiği telgrafta “Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus (kötü) talihini de yendiniz.” diyerek aşağıdaki savaşlardan hangisinin önemini belirtmiştir?

 • Sakarya Savaşı
 • Kütahya - Eskişehir Savaşları
 • Çanakkale Savaşı
 • İkinci İnönü Savaşı
Soru 9

Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı ________ tarihinde TBMM’de millî marş olarak kabul edilmiştir.
Bu cümlede boş bırakılan yer, aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

 • 12 Mart 1921
 • 23 Nisan 1920
 • 20 Ekim 1921
 • 26 Ağustos 1922
Soru 10

Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin yayımlanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yeni okulların açılması
 • Ordunun ihtiyaçlarının halk tarafından karşılanması
 • Misakımillinin halka duyurulması
 • Doğu Anadolu’nun Ermeni işgalinden kurtarılması
Soru 11

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Kurtuluş Savaşı’nın Güney Cephesi kapanmış, Hatay dışında bugünkü güney sınırımız çizilmiştir?

 • Gümrü Antlaşması
 • Moskova Antlaşması
 • Ankara Antlaşması
 • Kars Antlaşması
Soru 12

Lozan Barış Antlaşması ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Kapitülasyonlar kaldırılmıştır.
 • Boğazlar Türk hâkimiyetine geçmiştir.
 • Türkiye’deki gayrimüslimler Türk vatandaşı kabul edilecektir.
 • Yunanistan Türkiye’ye savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı verecektir.
Soru 13

“Misak-ı İktisadi” aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgilidir?

 • Siyasi
 • Ekonomik
 • Kültürel
 • Dinî
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ile ülke genelinde faaliyet gösteren bütün eğitim kurumları Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır?

 • Medeni Kanun’un kabulü ile
 • Maarif Kongresi’nden sonra
 • Halifeliğin kaldırılmasından sonra
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatları geliştirmeye yönelik değildir?

 • Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nin açılması
 • Atatürk Orman Çiftliği’nin kurulması
 • Güzel Sanatlar Akademisi’nin açılması
 • Musiki Muallim Mektebi’nin kurulması
Soru 16

Aşağıdaki ilkelerden hangisinin amacı milleti devlet yönetiminde söz ve karar sahibi yapmaktır?

 • Milliyetçilik
 • Devletçilik
 • İnkılapçılık
 • Cumhuriyetçilik
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi milliyetçilik ilkesiyle doğrudan ilgili bir gelişmedir?

 • Türk Tarih Kurumunun kurulması
 • Medeni Kanunu’nun kabulü
 • Aşar vergisinin kaldırılması
 • Numune Hastanesi’nin açılması
Soru 18

Aşağıdaki ilkelerden hangisinin amacı, yeniliklerin ve çağdaşlaşmanın sürekliliğini sağlamaktır?

 • İnkılapçılık
 • Milliyetçilik
 • Devletçilik
 • Halkçılık
Soru 19

Aşağıdaki devletlerden hangisi Balkan Antantı’na üye değildir?

 • Türkiye
 • Bulgaristan
 • Yunanistan
 • Romanya
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de ortaya çıkan sosyal ve ekonomik sorunlardan biri değildir?

 • İşsizlik
 • Konut sorunu
 • Çok partili hayata geçiş
 • Köyden kente göç
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBCDABDABCBBDBDAABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?