Din kültürü ve Ahlak bilgisi 7 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi din ve vicdan özgürlüğü ile bağdaşmaz?

 • Hiç kimse dinî ayin ve törenlere katılmaya zorlanamaz.
 • Kimse dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz.
 • Hiç kimse dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz.
 • Bir din seçmeyen kimse toplumsal yaşama katılamaz.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi dinî motiflerin etkili olduğu örf ve âdetlerimizden değildir?

 • Sünnet düğünü yapılması
 • Kandil gecelerinin kutlanması
 • Evliliklerde başlık parası alınması
 • Bebeklere isim verirken kulağına ezan okunması
Soru 3

Yüce Allah tarafından doğa olaylarını yönetmekle görevlendirilen melektir. Rüzgârın esmesi, yağmur ve karın yağması, mevsimlerin gerektirdiği olayların gerçekleşmesi bu meleğin sorumluluğundadır.
Hakkında bilgi verilen melek aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cebrail
 • Mikâil
 • İsrafil
 • Azrail
Soru 4

“... İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren içecekten ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Orada meyvelerin her çeşidi onlarındır. Rablerinden de bağışlama vardır...” (Muhammed suresi, 15.ayet)
Bu ayette tasvir edilen yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cennet
 • Cehennem
 • Dünya
 • Berzah
Soru 5

• Günde beş vakit olarak eda edilir.
• Farz, vacip sünnet gibi türleri vardır.
• Sağlıklı her Müslüman yerine getirmekle sorumludur.
Hakkında bilgi verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hac
 • Oruç
 • Namaz
 • Zekât
REKLAM
Soru 6

• Hicri takvimin ilk ayıdır.
• Bu ayın onuncu günü aşure diye adlandırılır.
• Bu ayda Hz. Hüseyin Kerbelâ’da şehit edilmiştir.
• Alevi-Bektaşiler, bu ayın ilk on iki gününü oruçla geçirirler.
Hakkında bilgi verilen ay aşağıdakilerden hangisidir?

 • Muharrem
 • Ramazan
 • Şevval
 • Recep
Soru 7

• Zamanı hicri takvime göre belirlenir.
• Senede bir ay yerine getirilmesi gerekir.
• Sabrı ve zorluklarla mücadele etmeyi öğretir.
• Davranış ve arzuları kontrol altına almayı sağlar.
Hakkında bilgi verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Namaz
 • Zekât
 • Hac
 • Oruç
Soru 8

Sürekli sağlık sorunu ve yaşlılık sebebiyle Ramazan orucunu tutamayanlara İslam dini aşağıdaki kolaylıklardan hangisini getirmiştir?

 • Tutulamayan günleri kaza etmek
 • Mali durumu iyiyse fidye vermek
 • Altmış bir gün oruç tutmak
 • Kurban kesmek
Soru 9

“Ben ruhbanlıkla emrolunmadım; evlenirim. Uyurum, uyanık da kalırım. Oruç tuttuğum gibi (ramazan ayı dışında) tutmadığım da olur.”
Bu hadiste Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Peygamberlik yönü
 • Ticari yönü
 • İnsani yönü
 • Ahlaki yönü
Soru 10

Hz. Peygamber’in Kur’an-ı Kerim ayetlerini insanlara bildirme görevini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fetanet
 • Tebliğ
 • Tebşir
 • Tebyin
Soru 11

Din, diğer sosyal olaylarla etkileşim halindedir. Toplumun tamamını etkileyen olaylar sonucunda yaşanan değişim, insanların dinî düşünceleri ve yorumlarında etkili olur.
Bu metinde din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebeplerinden hangisinden bahsedilmektedir?

 • İnsanın yapısı
 • Ekonomi
 • Dinî metinler
 • Toplumsal değişim
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki inançla ilgili yorumlardan biridir?

 • Maturidilik
 • Hanefilik
 • Şafiilik
 • Yesevilik
Soru 13

“De ki: İşte Rabb’iniz tarafından hak (Kur’an) geldi. Öyleyse dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin...”
(Kehf suresi, 29. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

 • İnsan özgür bir iradeye sahiptir.
 • Kur’an Allah tarafından gönderilmiştir.
 • Kişi dine inanıp inanmamakta serbesttir.
 • İnsan ümit ve korku arasında yaşamalıdır.
REKLAM
Soru 14

I. Dinin ahlakla ilgili konuları üzerinde dururlar.
II. Daha çok kuralcı ve zorlayıcı bir yöntem izlerler.
III. Günlük hayatın problemlerinin çözümünde yoğunlaşırlar.
IV. İnanç ve ibadetlerin özünün içtenlik ve samimiyet olduğunu vurgularlar.
Bu bilgilerden hangileri tasavvufî yorumlar ile ilgilidir?

 • I ve II.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 15

Aşağıdaki kavramlardan hangisi Kur’an-ı Kerim’in ana konularından biri değildir?

 • Mucize
 • İbadet
 • Ahlak
 • İnanç
Soru 16

Sadaka, Allah’ın sevgisini kazanmak niyetiyle karşılıksız olarak fakir ve muhtaçlara yardım etmek, iyilik ve ihsanda bulunmak demektir. Bu iyilik hem bedenen hem de mal ile yapılabilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sadaka kapsamında değerlendirilemez?

 • Fakir bir öğrenciye burs vermek
 • Geçimini temin etmek için çalışmak
 • Bir öğrenciye derslerinde yardımcı olmak
 • Yaşlı birinin karşıdan karşıya geçmesine yardım etmek
Soru 17

Allah’a yemin ederim ki, böylesine kötü bir hırsızlığı, kendi kızım Fatma yapmış olsaydı kesinlikle onu da cezalandırırdım.
Bu hadiste vurgulanan değer aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hoşgörü
 • Merhamet
 • Adalet
 • Yardımlaşma
Soru 18

Gel yine gel, her ne olursan ol yine gel
Eğer kâfir, Mecusi, Putperest isen yine gel
Bizim dergâhımız ümitsizlik dergâhı değildir
Yüz defa tövbeni bozmuş olsan yine gel
(Mevlana)
Bu dörtlükten aşağıdaki değerlerin hangisine ulaşılamaz?

 • Hoşgörü
 • Cömertlik
 • Tevazu
 • Tövbe
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarına doğrudan örnek oluşturmaz?

 • Trafik kurallarına uymak
 • İnsanlara nazik davranmak
 • Arkadaşlarımızı arayıp hâl hatır sormak
 • Toplu taşıma araçlarında yaşlılara yer vermek
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi manevi kültür öğelerinden biridir?

 • Yol
 • Baraj
 • Köprü
 • Dil
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCBACADBCBDADBABCBAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?