Türkiye Cumhuriyeti İnkilâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Mustafa Kemal ilk askerî başarısını aşağıdaki cephelerden hangisinde kazanmıştır?

 • Trablusgarp
 • Çanakkale
 • Kafkas
 • Suriye
Soru 2

I. Dünya Savaşı’nın getirdiği maddi ve manevi yıkımların devletleri barış arayışına yöneltmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

 • NATO
 • Avrupa Birliği
 • Birleşmiş Milletler
 • Milletler Cemiyeti
Soru 3

Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra yurdumuzun işgal edilmeye başlaması karşısında Mustafa Kemal Türk milletine aşağıdakilerden hangisini önermiştir?

 • Manda ve himayeyi
 • Uzlaşmayı
 • Direnmeyi
 • Beklemeyi
Soru 4

“Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” ilkesi aşağıdakilerden hangisinde kabul edilmiştir?

 • Sevr Antlaşması
 • Amasya Genelgesi
 • Erzurum Kongresi
 • Misakımillî
Soru 5

Türkiye Büyük Millet Meclisi kaç tarihinde, nerede açılmıştır?

 • 19 Mayıs 1919 - Samsun
 • 29 Ekim 1923 - Ankara
 • 28 Ocak 1920 - İstanbul
 • 23 Nisan 1920 - Ankara
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin açılmasının sonuçlarından biri değildir?

 • Millî Mücadele, millî egemenlik temeline dayandırılmış oldu.
 • Millî birlik ve beraberlik büyük ölçüde gerçekleşti.
 • Meclisin açılmasından sonra işgalciler yurdumuzu terkettiler.
 • Kurtuluş Savaşı tek merkezden yönetilmeye başlandı.
Soru 7

İtilaf devletleri aşağıdaki gelişmelerden hangisine tepki olarak İstanbul’u resmen işgal etmişlerdir?

 • Osmanlı Mebusan Meclisinde Misakımillî’nin kabul edilmesine
 • Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasına
 • Erzurum Kongresi’nin toplanmasına
 • Kuvayıinzibatiye’nin kurulmasına
Soru 8

I. Bursa
II. Maraş
III. Uşak
Bu illerin hangileri Kuvayımilliye birlikleri tarafından düşman işgalinden kurtarılmıştır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II.
 • II ve III.
Soru 9

İstiklal Marşı’nın Mehmet Akif tarafından yazılmasında ve kabul edilmesinde önemli rol oynayan, millî marşımızı mecliste defalarca bizzat okuyarak ayakta alkışlatan, dönemin millî eğitim bakanı da olan tarihî şahsiyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mustafa Necati Bursalı
 • Falih Rıfkı Atay
 • Hasan Ali Yücel
 • Hamdullah Suphi Tanrıöver
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Zaferi’nin sonuçlarından biri değildir?

 • Mudanya Ateşkes Anlaşması
 • Ankara Antlaşması
 • Kars Antlaşması
 • İtalyanların Anadolu’dan tamamen çekilmesi
Soru 11

Tekâlif-i Milliye Emirleri hangi savaş öncesinde çıkarılmıştır?

 • I. İnönü Savaşı
 • Sakarya Savaşı
 • Büyük Taarruz
 • II. İnönü Savaşı
Soru 12

Eğitimi tek çatı altında toplamak amacıyla aşağıdaki kanunlardan hangisi kabul edilmiştir?

 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu
 • Kabotaj Kanunu
 • Borçlar Kanunu
 • Medeni Kanun
Soru 13

Atatürk, “Benim en büyük eserim” diyerek aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

 • Millî Eğitim Bakanlığının
 • TBMM’nin açılmasının
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin
 • 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının
REKLAM
Soru 14

Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nın öyküsünü ve hangi şartlarda kazanıldığını anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Genel Tarih
 • Nutuk
 • Geometri
 • Gençliğe Hitabe
Soru 15

Aşağıdaki yeniliklerden hangisi, ayrıcalık belirten unvanların kaldırılarak eşit vatandaşlık ilkesinin benimsendiğini gösterir?

 • Şapka Kanunu
 • Medeni Kanun
 • Kabotaj Kanunu
 • Soyadı Kanunu
Soru 16

Aşağıdaki yeniliklerden hangisinin milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapıldığı söylenemez?

 • Yeni Türk harflerinin kabulü
 • Karma ekonomik modelin benimsenmesi
 • Türk Tarih Kurumunun kurulması
 • Türk Dil Kurumunun açılması
Soru 17

Atatürk, “Bizim dinimiz akla en uygun ve en doğal dindir. Bunun için son din olmuştur. Bir dinin doğal olması için akla, tekniğe, bilime ve mantığa uyması gerekir. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur.” Atatürk bu sözüyle İslamiyetin hangi özelliğini vurgulamıştır?

 • Ahlak ilkelerini
 • İbadet anlayışını
 • Barışçılığını
 • Gelişmelere açık olduğunu
Soru 18

Aşağıdaki yeniliklerden hangisi tarımı geliştirme amacına yönelik değildir?

 • Köylüye damızlık hayvan ve kaliteli tohum dağıtılması
 • Atatürk Orman Çiftliğinin açılması
 • Hıfzıssıhha Enstitüsünün kurulması
 • Ziraat Okullarının kurulması
Soru 19

Türkiye kaç tarihinde NATO’ya üye olmuştur?

 • 1923
 • 1932
 • 1952
 • 1960
Soru 20

I. Hatay’ın anavatana katılması.
II. Lozan Antlaşması
III. Sadabat Paktı
IV. Montrö Boğazlar Sözleşmesi
Cumhuriyet Tarihi ile ilgili bu gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

 • II - IV - III - I
 • III - I - IV - II
 • IV - II - I - III
 • II - I - III - IV
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCBDCABDABACBDBDCCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?