Sosyal Bilgiler 7 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası iletişimi olumlu etkileyen unsurlardan biridir?

 • Kişilere karşı hoşgörülü olmak
 • Konuşmada nasihat ifadesi kullanmak
 • Dinleyiciye karşı önyargılı davranmak
 • Konuşan kişiyle alay etmek
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicinin özellikleri arasında yer almaz?

 • Konuşmaktan çok dinler.
 • Göz teması kurar.
 • Dinlerken başka bir işle meşgul olur.
 • Konuşmacının sözünü kesmez.
Soru 3

Millî davanın sesinin tüm ülkeye ve dünyaya duyurulması için doğru ve yansız haberciliğe ihtiyaç duyulmaktaydı. Yunus Nadi ve Halide Edip’ in fikri ve Mustafa Kemal’ in desteğiyle 6 Nisan 1920’de kuruldu.
Metinde anlatılan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
 • Anadolu Ajansı
 • İrade-i Milliye
 • İstanbul Radyosu
Soru 4

Sosyal bilgiler dersinde öğretmen öğrencilerine: “Verimli toprakların bulunduğu alanlar kalabalıkken, verimsiz toprakların bulunduğu yerlerin nüfusu çok azdır.” demiştir.
Buna göre sosyal bilgiler öğretmeni derste nüfus dağılışını etkileyen faktörlerden hangisinden bahsetmektedir?

 • Yeraltı kaynakları
 • Toprak özellikleri
 • İklim özellikleri
 • Yer şekilleri
Soru 5

Nüfus artışı bir ülkenin sahip olduğu insan gücü potansiyelini artırır. Ancak hızlı nüfus artışı bazı sorunları da beraberinde getirmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının olumsuz sonuçlarından biri değildir?

 • Çarpık kentleşme
 • Konut yetersizliği
 • Çevre ve trafik sorunu
 • Okul sayısının artması
REKLAM
Soru 6

I. Hasankeyf, Harput ve Mardin civarında kurulmuştur.
II. Diyarbakır’da Artuklu Sarayı, Batman Çayı üzerinde Malabadi Köprüsü yaptıkları önemli eserlerdendir.
III. Medreselerinde önemli bilim adamları yetişmiştir.
Yukarıda özellikleri verilen Anadolu Türk Beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Danişmentliler
 • Mengücekliler
 • Saltuklular
 • Artuklular
Soru 7

Bir ülke içinde bölge, kent, köy ve kasaba gibi bir yerden diğerine yerleşmek amacıyla yapılan göçlere “iç göç”; uzun süre kalmak, çalışmak ya da yerleşmek amacıyla bir ülkeden başka bir ülkeye yapılan göçlere de “dış göç” adı verilmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi dış göçe bir örnektir?

 • Mübadele sonucunda Yunanistan’da yaşayan Türklerle, Anadolu’da yaşayan Rumların yer değiştirmesi
 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden yılın belli aylarında tarım işçiliği yapmak için Karadeniz’e göç edilmesi
 • 1950’lerden itibaren ülkemizde binlerce insanın köyden kente göç etmesi
 • Doğu Akdeniz’de yaşayan göçerlerin yaz aylarını yaylada, kış aylarını sahil yörelerinde geçirmesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin ekonomik nedenlerinden biridir?

 • Avrupalıların Kudüs ve çevresini Müslümanlardan almak istemeleri
 • Bizans’ın Türklerin Balkanlara geçmesini engellemek istemesi
 • Avrupalıların Türklerin Avrupa sınırından uzakta kalmalarını sağlamak istemeleri
 • Avrupalıların doğunun zenginliklerini ele geçirmek istemeleri
Soru 9

1402 yılında yapılan Ankara Savaşı’nda Yıldırım Bayezit, Timur’ a yenildi. Bu yenilgi sonucunda Osmanlı Devleti bir karmaşa dönemine girdi. Anadolu Beylikleri yeniden kuruldu. Böylece, Osmanlı’nın sağladığı siyasi birlik bozuldu.
Metinde anlatılan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kuruluş Dönemi
 • Fetret Devri
 • Lale Devri
 • Yükselme dönemi
Soru 10

İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethinden itibaren Avrupa’da Türk sanatına, müziğine, yaşam tarzına olan ilgi artmıştır. Sonraki dönemlerde Avrupa’da Türk izlerine sıkça rastlanır olmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Avrupa’daki Türk izlerine örnek olarak gösterilemez?

 • Mozart’ın Saraydan Kız Kaçırma Operası’nı yapması
 • Bir dönem Avrupa’da kös, davul, zurna gibi Türk çalgılarının moda olması
 • İstanbul’da bazı evlerde, divan yerine koltuk ve iskemlenin kullanılmaya başlanması
 • İstanbul’daki kahvehanelerin benzerinin Viyana’da açılması
Soru 11

Ülkemizde tarım sektöründe verimliliği artırmak, tarımın çağdaş yöntemlerle yapılmasını sağlamak ve tarımla uğraşan halkın doğal afet vb. durumlarda uğradığı zararları karşılamak için devletimiz tarımı ve üreticileri desteklemektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarımı destekleyen kuruluşlardandır?

 • T.C. Ziraat Bankası
 • Etibank
 • Maden Tetkik Arama
 • Makine ve Kimya Enstitüsü
Soru 12

Rönesans ve reform hareketleriyle başlayan bilimsel gelişme 18. yüzyılın sonlarında en üst düzeye ulaştı. Yeni buluşlar üretimde de uygulanmaya başladı. Buhar gücüyle çalışan makineler üretimde kullanıldı. İlk kez İngiltere’de başlayan _________ ile Avrupa ve dünyada önemli gelişmeler yaşandı.
Metindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

 • Coğrafi Keşifler
 • Fransız İhtilali
 • Aydınlanma Çağı
 • Sanayi İnkılabı
Soru 13

13. yüzyılda Anadolu’da kurulan, mesleki ve ahlaki eğitimde önemli bir rol oynayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Enderun Mektebi
 • Ahilik Teşkilatı
 • Süleymaniye Medresesi
 • İstanbul Darülfünunu
REKLAM
Soru 14

I. 980 yılında Buhara’da doğmuştur.
II. Felsefe, tıp, kimya, astronomi ve matematik konularında çalışmalar yapmıştır.
III. Avrupa’da “Avicenne” adıyla bilinmektedir.
IV. “Kanun” adlı tıp ansiklopedisi niteliğinde önemli bir eseri bulunmaktadır.
Hakkında bilgi verilen Türk-İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

 • Biruni
 • Ali Kuşçu
 • İbn-i Sina
 • Takiyüddin
Soru 15

Avrupalılar 15 ve 16.yüzyıl boyunca yeni yerler bulma girişimlerinde bulunmuşlardır. Bu döneme “Coğrafi Keşifler” adı verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Avrupalıların Coğrafi Keşifler sırasında buldukları yerlerden biridir?

 • Ümit Burnu
 • İstanbul Boğazı
 • Çanakkale Boğazı
 • Cebelitarık Boğazı
Soru 16

Avrupa’da, akla dayanan düşünce sisteminin egemen olduğu döneme verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rönesans
 • Reform
 • Coğrafi Keşifler
 • Aydınlanma Çağı
Soru 17

Anayasamızın 1.maddesindeki “Türkiye Devleti bir Cumhuriyet’tir.” ifadesi devletimizle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini belirtir?

 • Kültürel özelliğini
 • Sosyal yapısını
 • Yönetim biçimini
 • Ekonomik düzeyini
Soru 18

Atatürk diyor ki: “Toplumda en yüksek özgürlüğün, en yüksek eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması, ancak tam anlamıyla milli egemenliğin kurulmuş olmasına bağlıdır.
Bu nedenle özgürlüğün de, eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası milli egemenliktir.”
Buna göre Mustafa Kemal Atatürk aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

 • Türkiye Büyük Millet Meclisinin
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının
 • Bakanlar Kurulunun
 • Meşrutiyet yönetiminin
Soru 19

Birinci Dünya Savaşı’nın birçok nedeni olmasına rağmen asıl neden siyasi ve ekonomik mücadeledir.
Buna göre I. Dünya Savaşı’nın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Devletlerarası sömürgecilik yarışı ve milliyetçilik hareketleri
 • Avusturya Prensi Ferdinand’ın Saray Bosna’yı ziyaret etmesi
 • Almanya ve İtalya’nın milli birliğini geç kurmuş olması
 • Almanya ile Fransa arasındaki Alsace Lorraine anlaşmazlığı
Soru 20

Mustafa Kemal’in; “Size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar gelebilir.” emriyle Türk askeri kahramanlık destanı yazdı.
Mustafa Kemal bu sözü aşağıdaki cephelerden hangisinde söylemiştir?

 • Suriye Cephesi
 • Kanal Cephesi
 • Çanakkale Cephesi
 • Irak Cephesi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBBDDADBCADBCADCAAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?