Türkiye Cumhuriyeti İnkilâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Mustafa Kemal lise öğrenimini aşağıdaki illerden hangisinde yapmıştır?

 • İzmir
 • Manastır
 • Selanik
 • İstanbul
Soru 2

Mustafa Kemal ilk askerî başarılarını aşağıdaki cephelerden hangisinde kazanmıştır?

 • Trablusgarp
 • Kafkasya
 • Çanakkale
 • Suriye
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Zaferi’nin sonuçlarından biri değildir?

 • Rusya’da Çarlık rejiminin yıkılması
 • I. Dünya Savaşı’nın uzaması
 • Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması
 • Mustafa Kemal’in askerî dehasıyla yurtta ve dünyada tanınması
Soru 4

Atatürk’ün “Milletimizi esir etmek isteyen düşmanları, behemahal yeneceğimize olan güvenim bir dakika olsun sarsılmamıştır.” sözü onun hangi kişilik özelliğini yansıtır?

 • Vatanseverliğini
 • Hakikatı arama gücünü
 • İleri görüşlülüğünü
 • Ümitsizliğe yer vermemesini
Soru 5

Kurtuluş Savaşı sürecinde yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi millî egemenlik yolunda atılmış ilk adım sayılır?

 • Sivas Kongresi
 • Amasya Genelgesi
 • Havza Genelgesi
 • Misakımillî
REKLAM
Soru 6

Millî Mücadele sürecinde “Kuvayımilliye’yi etken ve millî iradeyi egemen kılmak esastır.” kararı aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?

 • Erzurum Kongresi
 • Sivas Kongresi
 • Misakımillî
 • Amasya Genelgesi
Soru 7

I. Amasya Genelgesi
II. İstiklal Marşı’nın kabulü
III. TBMM’nin açılması
IV. Sakarya Savaşı
Numaralandırılmış olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • I - III - II - IV
 • IV - III - II - I
 • I - II - III - IV
 • III - I - IV - II
Soru 8

Tekâlif-i Millîye Emirleri’nin yayımlanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tarımı desteklemek
 • Yeni okullar açmak
 • İzmir’in işgaline tepki göstermek
 • Sakarya Savaşı öncesinde ordunun ihtiyaçlarını karşılamak
Soru 9

Urfa’daki millî kuvvetlere aşağıdakilerden hangisi önderlik etmiştir?

 • Sütçü İmam
 • Şahin Bey
 • Ali Saip Bey
 • Fatma Seher Hanım
Soru 10

Büyük Taarruz sırasında Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan komutan aşağıdakilerden hangisidir?

 • İsmet Paşa
 • Fevzi Paşa
 • Ali Fuat Paşa
 • Albay Bekir Sami Bey
Soru 11

Fransızlar aşağıdaki antlaşmalardan hangisini imzalayarak yurdumuzdan çekilmişlerdir?

 • Gümrü Antlaşması
 • Londra Antlaşması
 • Ankara Antlaşması
 • Sevr Antlaşması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan ekonomi ile ilgilidir?

 • Kanunuesasi
 • Kuvayımilliye
 • Misakımillî
 • Misak-ı İktisadi
Soru 13

3 Mart 1924’te kabul edilen kanunlarla Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin yerine aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

 • Millî Eğitim Bakanlığı
 • Diyanet İşleri Başkanlığı
 • Genelkurmay Başkanlığı
 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sosyal alanda ve yasalar karşısında eşitliği sağlamaya yönelik bir uygulamadır?

 • Aşar vergisinin kaldırılması
 • Halifeliğin kaldırılması
 • Heybeliada Sanatoryumu’nun açılması
 • Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
Soru 15

1 Temmuz günü ülkemizde her yıl _______ _______ olarak kutlanmaktadır.
Bu cümledeki boş yerler aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

 • Kabotaj Bayramı
 • Nevruz Bayramı
 • Gençlik Bayramı
 • Zafer Bayramı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de laik devlet düzenine geçişin ilk aşaması olarak kabul edilebilir?

 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu
 • Türk Dil Kurumu’nun açılması
 • Medreselerin kapatılması
 • Saltanatın kaldırılması
Soru 17

Atatürk, Cumhuriyet’i öncelikle aşağıdakilerden hangisine emanet etmiştir?

 • Gençliğe
 • Orduya
 • Öğretmenlere
 • Bilim insanlarına
Soru 18

Aşağıdaki ilkelerden hangisi yeniliklerin sürekliliğini öngörür?

 • Halkçılık
 • Milliyetçilik
 • İnkılapçılık
 • Cumhuriyetçilik
Soru 19

Atatürk’ün aşağıdaki özdeyişlerinden hangisi vatan savunmasında her türlü fedakârlığın yapılması gerektiğini belirtir?

 • Ya istiklâl, ya ölüm!
 • Ne mutlu Türk’üm diyene!
 • Yurtta barış, cihanda barış.
 • Geldikleri gibi giderler.
Soru 20

Türkiye-Ermenistan sınırı aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle çizilmiştir?

 • Ankara Antlaşması
 • Kars Antlaşması
 • Sevr Antlaşması
 • Londra Antlaşması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACDBAADCBCDBDADACAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?