Din kültürü ve Ahlak bilgisi 7 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi görünmeyen varlıklardan biri değildir?

 • Cin
 • Melek
 • Şeytan
 • Peygamber
Soru 2

“Melek gibi insan” sözü ile insanın hangi özelliği meleklere benzetilmektedir?

 • İyilik yapması
 • Zeki olması
 • Çalışkanlığı
 • Kararlı olması
Soru 3

“Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?”
(Mü’minûn suresi, 115. ayet)
Ayette altı çizili ifade ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?

 • Peygamberler
 • Ahiret
 • Cinler
 • Melekler
Soru 4

Sûra üflemeyle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kiramen Kâtibin
 • Münker Nekir
 • İsrafil
 • Mikail
Soru 5

Ahirette amellerin tartıldığı teraziye ne ad verilir

 • Mahşer
 • Mizan
 • Sırat
 • Ba’s
REKLAM
Soru 6

Tek odalı bir bina,
Gitsem baksam yanına,
Kapısının sapına,
Yüzüm sürsem taşına?
Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisine duyulan sevgi anlatılmaktadır?

 • Ravza-i Mutahhara’ya
 • Mescid-i Nebi’ye
 • Mescid- Aksa’ya
 • Kâbe’ye
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biri değildir?

 • Tavaf etmek
 • İhrama girmek
 • Kurban kesmek
 • Vakfe yapmak
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi umreyle ilgili bir bilgidir?

 • Sünnet bir ibadettir.
 • Yılda bir kez yapılır.
 • Yılın belirli günlerinde yapılır.
 • Şeytan taşlamanın yapıldığı bir ibadettir.
Soru 9

Kurban etinin kullanımı ile ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?

 • Yoksullara vermek
 • Ev halkına ayırmak
 • Misafire ikram etmek
 • Maddi kazanç sağlamak
Soru 10

Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesine ne ad verilir?

 • Sorumluluk
 • Cesaret
 • Basiret
 • Adalet
Soru 11

Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran.
Bu hadisten aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

 • Allah’ın rızasına uygun davranılmalıdır.
 • Sadakanın açıktan verilmesi tercih edilmelidir.
 • İnsanlar arası ilişkilerde saygı gözetilmelidir.
 • Sorumluluk bilinciyle hareket edilmelidir.
Soru 12

“De ki: Ey Kâfirler! Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Ben de sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.”
Meali verilen sure aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kâfirûn
 • Kureyş
 • Kevser
 • İhlas
Soru 13

• Semud kavmine gönderilmiştir.
• Kavmi, deve ile imtihan edilmiştir.
Hakkında bilgi verilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yusuf
 • İsmail
 • Salih
 • Hud
REKLAM
Soru 14

“(Resulüm!) Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik.”
(Enbiyâ suresi, 107. ayet)
Bu ayette Hz. Muhammed (sav) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Son peygamber olduğu
 • Ümmi bir peygamber olduğu
 • Allah’ın kulu ve elçisi olduğu
 • Merhamet peygamberi olduğu
Soru 15

İslam kültüründe dinî ilimlerde yetkin olan bir âlimin, dinin ayrıntılarıyla ilgili konularda, kendine özgü kural ve metotla meydana getirdiği görüşler toplamına ne ad verilir?

 • Akaid
 • Mezhep
 • Ahlak
 • Din
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki itikadî yorumlardan biridir?

 • Hanefilik
 • Malikîlik
 • Eş’arilik
 • Şafiîlik
Soru 17

Mevlevilik düşüncesinde, musiki eşliğinde ve belli bir düzen içerisinde yapılan, insanın kulluk şuuruna ulaşmasını temsil eden törene ne ad verilir?

 • Sema
 • Semah
 • Hatim
 • Mevlit
Soru 18

Tasavvufi düşüncenin en önemli özelliği, farklılıkları kaynaştırmasının yanı sıra arınmayı ve ibadetleri samimiyetle yapmayı hedeflemesidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tasavvufi düşüncenin özelliklerinden biri değildir?

 • Birleştirici olması
 • İçtenliği esas alması
 • Kişiye özgü olması
 • Günahtan sakınmayı hedeflemesi
Soru 19

Bismişah Allah Allah! Vakitler hayrola, hayırlar feth ola. Şerler def ola. Yüce Allah dildeki dileklerimize, gönüldeki muratlarımıza vasıl eyleye. Milletimizin, devletimizin varlığını, birliğini, dirliğini sonsuz eyleye. Yüce Allah dualarımızı dergâh-ı izzetinde kabul eyleye…
Alevi-Bektaşilikteki bu metin aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • Deyiş
 • Düvaz
 • Salâvat
 • Gülbank
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav) peygamberlik yönüne örnektir?

 • Evlenmesi
 • Vahiy alması
 • Ticaretle uğraşması
 • Ailesine yardımcı olması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABCBDCADABACDBCACDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?