Türkiye Cumhuriyeti İnkilâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

20. yüzyıl başlarında yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti’nin ekonomik bağımsızlığını kaybettiğini gösterir?

 • Trablusgarp Savaşı’nın çıkması
 • II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi
 • Düyun-u Umumiyenin varlığı
 • Mebusan Meclisinin açılması
Soru 2

Mustafa Kemal’in öğrencilik yıllarında hürriyet ve vatan sevgisi gibi duygularının güçlenmesinde etkili olan şair aşağıdakilerden hangisidir?

 • Namık Kemal
 • Ahmet Haşim
 • Ömer Seyfettin
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Soru 3

I. Dünya Savaşı’nda milletimizin aşağıdaki cephelerin hangisinde gösterdiği vatanseverlik ve kahramanlık Kurtuluş Savaşı’ndaki eşsiz direniş azminin de kaynağını oluşturmuştur?

 • Kanal Cephesi
 • Filistin Cephesi
 • Kafkas Cephesi
 • Çanakkale Cephesi
Soru 4

Türklerin işgaller karşısındaki haklı tutumunu basın–yayım yoluyla dünyaya duyurmak için İstanbul’da kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
 • Millî Kongre Cemiyeti
 • İngiliz Muhipleri Cemiyeti
 • Redd-i İlhak Cemiyeti
Soru 5

Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisinde Millî Mücadele’nin gerekçesi belirtilmiştir?

 • Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
 • Milletin içinde bulunduğu durumu dünyaya duyurmak için her türlü baskıdan uzak millî bir kurulun varlığı gereklidir.
 • Anadolu’nun en güvenli yeri olan Sivas’ta millî bir kongre toplanacaktır.
 • Kongreye katılacak delegeler kimliklerini gizli tutacaktır.
REKLAM
Soru 6

Osmanlı Mebusan Meclisinin 28 Ocak 1920’de bağımsız bir Türk yurdunun sınırlarını çizen Misakımillî kararlarını kabul etmesine tepki olarak İtilaf Devletleri ___________.
Bu cümle aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

 • yurdumuzu terk edip gitmişlerdir.
 • İstanbul’u işgal etmişlerdir.
 • ateşkes ilan etmişlerdir.
 • anlaşma önermişlerdir.
Soru 7

Millî Mücadele’nin Doğu Cephesi’nde Kâzım Karabekir Paşa’nın Ermenilere karşı kazandığı zaferin siyasi sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gümrü Antlaşması
 • Ankara Antlaşması
 • Londra Konferansı
 • Mudanya Mütarekesi
Soru 8

Mustafa Kemal’in “Türk istiklalinin ilk zafer müjdecisi” olarak tanımladığı zafer hangi savaşla kazanılmıştır?

 • Başkumandan Meydan Muharebesi
 • Sakarya Meydan Muharebesi
 • II. İnönü Muharebesi
 • I. İnönü Muharebesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ile Osmanlı Devleti’nin varlığı resmen ve hukuken sona ermiştir?

 • Lozan Antlaşması
 • Saltanatın kaldırılması
 • Ankara Antlaşması
 • Halifeliğin kaldırılması
Soru 10

Millî Mücadele sürecinde yapılan aşağıdaki kongrelerden hangisi millî ekonominin esaslarını belirleme amacına yöneliktir?

 • Erzurum Kongresi
 • Maarif Kongresi
 • İzmir İktisat Kongresi
 • Sivas Kongresi
Soru 11

I. Kapitülasyonların kaldırılması
II. Türk Tarih Kurumunun kurulması
III. Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
Yukarıdakilerden hangileri milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan yeniliklere örnek gösterilebilir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II.
 • II ve III.
Soru 12

Cumhuriyetin ilk yıllarında halkın elinde yeterli sermaye olmaması, özel sektörün büyük yatırımları yapmakta yetersiz kalması gibi nedenlerle zorunlu olarak ekonomide _________ ilkesi uygulanmıştır.
Bu cümlenin aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tamamlanması uygun olur?

 • devletçilik
 • milliyetçilik
 • inkılapçılık
 • cumhuriyetçilik
Soru 13

Aşağıdaki anayasalardan hangisinde “Devletin yönetim şeklinin cumhuriyet, resmi dilinin Türkçe, dininin İslam olduğu” hükmü yer almıştır?

 • 1982 Anayasası
 • 1961 Anayasası
 • 1924 Anayasası
 • 1876 Anayasası
REKLAM
Soru 14

Türk inkılap tarihi sürecinde yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerinden daha sonra gerçekleşmiştir?

 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu
 • Harf İnkılabı
 • Medeni Kanun
 • Ankara’nın başkent olması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Türk Dil Kurumunun kurulma gerekçelerinden biri değildir?

 • Türkçenin tarihinin araştırılması
 • Aydın dili ile halkın dili arasındaki farkın giderilmesi
 • Türkçenin yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarılması
 • Türk diline girmiş bulunan yabancı kelimelerin aynen muhafaza edilmesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi denizcilik alanında yapılan yeniliklerle ilgilidir?

 • Teşvik-i Sanayi Kanunu
 • Kabotaj Kanunu
 • Medeni Kanun
 • Borçlar Kanunu
Soru 17

İzmir İktisat Kongresi’nde alınan “Türkiye halkı kullandığı eşyayı mümkün olduğunca kendisi üretir.” kararı aşağıdakilerden hangisinin geliştirilmek istendiğini gösterir?

 • Tarımın
 • Yerli sanayinin
 • Ticaretin
 • Hayvancılığın
Soru 18

Mehmet Akif Ersoy, “Girmeden tefrika bir millete düşman giremez / Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.” dizelerinde aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

 • Ulusal kalkınmanın
 • Savaş eğitiminin
 • Vatan sevgisinin
 • Millî birlik ve beraberliğin
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Türk dış politikasının temel ilkeleri arasında yer almaz?

 • Tam bağımsızlık
 • Mütekabiliyet
 • Yayılmacılık
 • Akılcılık
Soru 20

Demokrasilerdeki çoğulculuk ilkesinin uygulanabilmesi aşağıdakilerden hangisinin varlığına bağlıdır?

 • Çok partili siyasi hayatın
 • Kuvvetler birliğinin
 • Serbest ekonominin
 • Yasalar karşısında eşitliğin
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADBABADBCCACBDBBDCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?