Türkiye Cumhuriyeti İnkilâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Atatürk’ün doğduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir?

 • Selanik
 • Sofya
 • İstanbul
 • Ankara
Soru 2

Mustafa Kemal’in I. Dünya Savaşı’nda“Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum.” diyerek Türk askerinin direnme azmini artırdığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kanal Cephesi
 • Çanakkale Cephesi
 • Kafkas Cephesi
 • Galiçya Cephesi
Soru 3

“Baylar! Açıklamak istiyorum ki, ilk esin ana-baba kucağından sonra okuldaki eğiticinin dilinden, vicdanından, eğitiminden alınır.”
Mustafa Kemal Atatürk
Atatürk’ün yukarıdaki sözünde aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

 • Siyasi çevrenin
 • Sosyal ortamın
 • Çalışmanın
 • Eğitimin
Soru 4

Osmanlı Devleti’ndeki bazı aydınlar dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın bütün milletleri kapsayacak bir üst kimlik oluşturmaya çalıştılar. Bu düşüncenin altında gayrimüslimleri devlete bağlı tutma fikri yatmaktaydı.
Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtarmak amacıyla ortaya atılan bu fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • İslamcılık
 • Batıcılık
 • Türkçülük
 • Osmanlıcılık
Soru 5

İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 24. maddesindeki “Doğudaki altı vilayette karışıklık çıkarsa bu illeri işgal edebilecektir” maddesi ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlardır?

 • Osmanlı Devleti’ni savunmasız hale getirmeyi
 • Türk milletinin birleşerek direnişe geçmesini engellemeyi
 • Ermeni devletinin kurulması için zemin hazırlamayı
 • Osmanlı kuvvetleri arasındaki ulaşım ve haberleşmeyi kesmeyi
REKLAM
Soru 6

Osmanlı Devleti, Avrupalı Devletlerden aldığı borcu ödeyemez hale gelince alacaklı devletler 1881 yılında Düyûn-u Umûmiye adında bir teşkilat kurdular. Bu teşkilat Osmanlı gelir kaynaklarının önemli bir kısmına el koymuştur.
Buna göre Düyûn-u Umûmiye’nin kurulması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

 • Ekonomik anlamda Batılılarla bir bağının kalmadığının
 • Osmanlı’nın ekonomik bağımsızlığını kaybettiğinin
 • Avrupalılardan borç alınmaya devam ettiğinin
 • Kırım Savaşı’nın Osmanlı’yı zora soktuğunun
Soru 7

Misakımilli kararlarından hangisi ile Türk yurdunun sınırları çizilmiştir?

 • İşgal altındaki Arap halkları, özgürce verecekleri oylarla kendi geleceklerine kendileri karar vermelidir.
 • Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında işgal edilmemiş olan bölgelerin tümü ayrılmaz bir bütündür.
 • Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen her türlü siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır.
 • Batı Trakya’nın durumu orada yaşayan halkın serbestçe verecekleri oylarla belirlenmelidir.
Soru 8

20 Ocak 1921’de kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun hangi maddesi “güçler birliği” ilkesinin kabul edildiğini gösterir?

 • Savaş ve barış kararı BMM’ ye aittir.
 • BMM seçimleri iki yılda bir yapılır.
 • Kanun yapma yetkisi BMM’ ye aittir.
 • Yasama ve yürütme yetkileri BMM’nde toplanır.
Soru 9

Kütahya Eskişehir Muharebelerinden sonra Başkomutanlığa getirilen Mustafa Kemal Paşa ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?

 • Maarif Kongresi’ni toplamıştır.
 • İzmir İktisat Kongresi’ni düzenlemiştir.
 • Tekâlif-i Milliye Emirleri’ni yayınlamıştır.
 • Londra Konferansı’na katılma kararı almıştır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi güney cephesinde Kuvayımilliye birliklerinin mücadele ettiği şehirlerden biri değildir?

 • Maraş
 • Antep
 • İzmir
 • Urfa
Soru 11

Bütün vatandaşların yasalar önünde eşit olmalarını, devlet imkânlarından eşit olarak yararlanmalarını esas alan ve her türlü ayrıcalığı reddeden Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Halkçılık
 • Devletçilik
 • Milliyetçilik
 • İnkılâpçılık
Soru 12

Cumhuriyet hangi tarihte ilan edilmiştir?

 • 5 Aralık 1934
 • 3 Mart 1924
 • 1 Kasım 1922
 • 29 Ekim 1923
Soru 13

Milli Mücadele’nin ardından yönetim sistemini modernleştirmek, milli egemenlik anlayışını hâkim kılmak ve kalıcı hale getirmek için siyasi alanda birçok çalışma yapılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi siyasi alanda yapılan değişikliklerden biri değildir?

 • Üniversite Reformu
 • Saltanatın Kaldırılması
 • Cumhuriyet’in İlanı
 • Halifeliğin Kaldırılması
REKLAM
Soru 14

Atatürk’ün “Türk kadınını bilimsel, ahlaksal, sosyal, ekonomik yaşamda erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve koruyucusu yapmak şarttır” düşüncesiyle 17 Şubat 1926’da Medeni Kanun kabul edilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türk kadınının Medeni Kanun ile elde ettiği haklardan biri değildir?

 • Mirasta erkekle eşit haklara sahip olması
 • Milletvekili seçme-seçilme hakkının tanınması
 • İstediği mesleği yapma hakkının getirilmesi
 • Resmi nikâh zorunlu hale getirilerek yasal güvencenin sağlanması
Soru 15

Vatan, üzerinde özgür yaşadığımız, gerektiğinde ölmeyi göze aldığımız kutlu bir coğrafyadır. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
Verilen metinde Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı esasların hangisinden bahsedilmektedir?

 • Milli kültürün gelişmesi
 • Milli tarih bilinci
 • Ülke bütünlüğü
 • Egemenliğin millete ait olması
Soru 16

Atatürk’ün içerisinde Millî Mücadele dönemini de anlattığı en önemli ve en kapsamlı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Geometri
 • Cumali Ordugâhı
 • Safahat
 • Nutuk
Soru 17

I. Tam bağımsızlık
II. Akılcılık
III. Hayalperestlik
IV. Barış
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk’ün takip ettiği dış politika esaslarındandır?

 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız III ve IV.
 • Yalnız I, II ve III.
 • Yalnız I, II ve IV.
Soru 18

Atatürk döneminde Türkiye dış politikasında Lozan Antlaşması ile ilgili sorunların çözümüne odaklanılmış, daha sonra da yeni bir dünya savaşı tehlikesine karşı bir takım tedbirler alınmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yeni bir dünya savaşı tehlikesine karşı Türkiye’nin aldığı tedbirlerden biridir?

 • Mondros Antlaşması’nın imzalanması
 • Yeni Türk Harflerinin kabul edilmesi
 • Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne katılması
 • Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin kurulması
Soru 19

II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye savaşa girmemiş olmasına rağmen ekonomik alanda büyük sorunlar yaşamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi devletin yaşanan ekonomik problemlere karşı aldığı tedbirlerden biridir?

 • Milli Korunma Kanunu’nun çıkarılması
 • Geceleri karartma uygulanması
 • Çok partili hayata geçilmesi
 • Köy Enstitüleri’nin açılması
Soru 20

Atatürk dünyanın yeniden büyük bir savaşa sürüklendiğini önceden görmüştür. 1935 yılında verdiği bir demeçte, yeni bir dünya savaşı karşısında Türkiye’nin güvenliğini sağlamak için alması gereken önlemlerden bahsetmiştir.
Metinde Atatürk’ün kişisel özelliklerinden hangisine vurgu yapılmaktadır?

 • İleri görüşlülüğü
 • Kararlılığı
 • Azimliliği
 • Liderliği
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDDCBBDCCADABCDDCAA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?