Din kültürü ve Ahlak bilgisi 7 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Allah tarafından hesaba çekilmek üzere insanların dirilişten sonra bir araya toplanmasına _________ , toplandıkları yere _________ denir.
Cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • kıyamet - mizan
 • sırat - berzah
 • ba’s - hesap
 • haşir - mahşer
Soru 2

Cinlerin yaratılış amacı insanlar gibi Allah’a kulluk etmektir. Onların da inananları ve inkâr edenleri vardır.
Buna göre cinler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • İrade sahibi varlıklardır.
 • Ateşten yaratılmışlardır.
 • Geleceği ve gaybı bilemezler.
 • İnsanlardan önce yaratılmışlardır.
Soru 3

“Öldükten sonra kabirde insanları sorgulamakla görevli olan melekler’’ aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cebrail
 • Mikail
 • Münker Nekir
 • Kiramen Kâtibin
Soru 4

Meleklerin özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Nurdan yaratılmışlardır.
 • Erkeklik ve dişilikleri vardır.
 • Duyu organlarıyla algılanamazlar.
 • Sürekli olarak Allah’a itaat ve ibadet halindedirler.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa’ya verilen mucizelerden biri değildir?

 • Beşikte iken konuşması
 • Doğuştan kör olan insanları iyileştirmesi
 • Kuş şekli verdiği çamuru üfleyip onu canlandırması
 • Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya gitmesi
REKLAM
Soru 6

Hicretin dokuzuncu yılında Müslümanlara farz kılınan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Oruç
 • Namaz
 • Hac
 • Zekât
Soru 7

I. Hac farzdır, umre sünnettir.
II. Haccın farzı ikidir, umrenin şartı dörttür.
III. Hacda kurban kesilmez, umrede kurban kesilir.
IV. Hac yılda bir kez yapılır, umre yılda birden fazla yapılabilir.
Hac ve umre ile ilgili numaralanmış cümlelerden hangileri doğrudur?

 • I ve II.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 8

Kurban edilecek hayvanlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Koyun en az üç yaşını doldurmuş olmalıdır.
 • Sığır en az iki yaşını doldurmuş olmalıdır.
 • Sığır 1-7 kişi arasında kurban edilebilir.
 • Koyun bir kişi adına kurban edilir.
Soru 9

Lokma duası, gülbank ve semah kavramları aşağıdaki tasavvufî akımlardan hangisine aittir?

 • Kadirilik
 • Yesevilik
 • Mevlevilik
 • Alevi-Bektaşilik
Soru 10

Hz. Muhammed (sav.) muhataplarına her zaman ismen seslenmiş, çocuklara selam vermiş, onların hal ve hatırlarını sormuş, yeri geldiğinde gençlerden izin istemiş, birisi konuşurken onu can kulağıyla dinlemiştir.
Bu metinde Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?

 • İnsanlara değer vermesi
 • Sabırlı ve kararlı olması
 • Hakkı ve adaleti gözetmesi
 • İşlerini danışarak yürütmesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki sevgi bağını kuvvetlendiren davranışlardan biri değildir?

 • Hediyeleşmek
 • Selamlaşmak
 • Laf taşımak
 • Tebessüm etmek
Soru 12

“Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah’ın bir devesi. Bırakın onu, Allah’ın arzında yayılıp otlasın. Ona kötülük dokundurmayın, yoksa sizi yakın bir azap yakalar.”
(Hûd Suresi, 64. ayet)
Bu ayette işaret edilen peygamber ve kavim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Şuayb – Medyen
 • Hz. Salih – Semud
 • Hz. İbrahim – Babil
 • Hz. Lut – Sedum
Soru 13

“Hâtemü’l-Enbiya” kavramı aşağıdaki peygamberlerden hangisi için kullanılır?

 • Hz. Muhammed
 • Hz. Nuh
 • Hz. İsa
 • Hz. İbrahim
REKLAM
Soru 14

Sahabelerden biri “Şehâdet ederim ki Muhammed Allah’ın resulü ve kuludur.” dediğinde, Hz. Peygamber “Ben resul olmadan önce kul idim.” buyurarak derhal müdahale etmiş ve “Allah’ın kulu ve resulüdür.” şeklinde cümleyi düzelttirmişti.
Bu parçadan Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Önce insan olduğunu vurgulamıştır.
 • İslam’ın doğru anlaşılması için çaba sarf etmiştir.
 • Peygamber olmanın gerekliliklerini yerine getirmiştir.
 • Kararlarında danışmaya önem vermiştir.
Soru 15

Kureyşliler Hz. Peygamber’e bir sene kendi ilahlarına tapmasını, bir sene de kendilerinin onun ilahına tapmalarını teklif etmişlerdir. Hz. Peygamber ise “Allah’a bir şeyi ortak koşmaktan yine O’na sığınırım!” diyerek bunu reddetmiştir.
Bu olayda üzerine indirilmiş olan sure aşağıdakilerden hangisidir?

 • İhlâs
 • Kevser
 • Kâfirun
 • Fil
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki fıkhî yorumlardan biridir?

 • Maturidîlik
 • Hanbelîlik
 • Kadirilik
 • Eş’arîlik
Soru 17

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Maliki Mezhebi’nin kurucusu ile ilgilidir?

 • Adı Numan b. Sabit olup, 699 yılında Kûfe’de doğmuştur.
 • İmam Ebu Yusuf ve Muhammed meşhur talebelerindendir.
 • Dini ilimleri çocuk yaşta götürüldüğü Mekke’de öğrenmeye başlamıştır.
 • İslam dünyasının en meşhur hadis kaynaklarından el-Muvatta’yı hazırlamıştır.
Soru 18

Günümüzde Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Türkistan, Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve Hindistan’da yaygın olan fıkhî ekol aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hanefilik
 • Malikîlik
 • Şafiîlik
 • Hanbelîlik
Soru 19

Gidilecek yer-yol, takip edilen yöntem, ekol anlamlarına gelir. Sözlük anlamı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tasavvuf
 • Mezhep
 • İtikat
 • Tevekkül
Soru 20

Muhammed Bahaeddin’in düşünceleri etrafında oluşan tasavvufi yorum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yesevilik
 • Kadirilik
 • Nakşibendilik
 • Mevlevilik
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACBDCBADACBADCBDABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?