Din kültürü ve Ahlak bilgisi 8 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Allah’ın her şeye gücünün yetmesi, dilediğini dilediği zamanda var veya yok etmesidir.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İlim
 • Basar
 • Kudret
 • Semi
Soru 2

Evrendeki her şey, Allah’ın koyduğu biyolojik, fiziksel ve toplumsal yasalara göre hareket etmektedir. Allah’ın evrendeki uyumu sağlamak için koyduğu bu yasalara _________ denir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • kelamullah
 • ayetullah
 • hamdullah
 • sünnetullah
Soru 3

Allah, insanı akıllı bir varlık olarak yaratmış ona seçme ve tercihte bulunma imkânı sağlayan irade vermiştir. Kişinin bu sorumluluk alanına cüzî irade denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesi kişinin cüzî iradesi kapsamındadır?

 • Mesleğinin
 • Anne ve babasının
 • Doğduğu yerin
 • Göz renginin
Soru 4

I. “...Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun…”
(Nisâ suresi, 135. ayet)
II. “ Allah, sizi önce topraktan, sonra da nutfeden yarattı. Sonra sizi çiftler yaptı… ‘’
(Fâtır suresi, 11. ayet)
III. “Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.’’
(Yâsîn suresi, 40. ayet)
Bu ayetlerde işaret edilen evrensel yasaların sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
I <----> II <----> III

 • Toplumsal <---->Fiziksel <---->Biyolojik
 • Toplumsal <---->Biyolojik <---->Fiziksel
 • Fiziksel <---->Toplumsal <---->Biyolojik
 • Biyolojik <---->Fiziksel <---->Toplumsal
Soru 5

Tevekkül, bir işte insanın üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmesidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tevvekkül inancına uygun bir davranış değildir?

 • Sürücünün emniyet kemerini takarak yolculuğa çıkması
 • Hastanın doktora gitmeyip “Kader ne ise o olur’’ demesi
 • Çiftçinin tarlayı sürmesi, tohumu ekmesi, gübresini atması
 • Öğrencinin dersine planlı ve düzenli çalışıp sınava girmesi
REKLAM
Soru 6

Zekât verilecek olan malın üzerinden kaç yıl geçmesi gerekir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 7

Toprak ürünlerinden alınan zekâta _________ adı verilir. Toprak ürünlerinde zekât; sulama, gübreleme gibi masraflar yoksa _________ , varsa _________ oranında verilir.
Boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangilerinin getirilmesi uygundur?

 • cizye - yirmide bir - otuzda bir
 • öşür - beşte bir - yirmide bir
 • haraç - beşte bir - onda bir
 • öşür - onda bir - yirmide bir
Soru 8

• Adını yardım ve zekât anlamına gelen kelimeden alır.
• Amellerini gösteriş için yapan riyakâr insanları tasvir eder.
• Allah’ın nimetlerini ve hesap gününü inkâr eden nankörlerden bahseder.
Hakkında bilgi verilen sure aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fîl
 • İhlâs
 • Mâûn
 • Kureyş
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi dinin ana konularından biri değildir?

 • İbadetler
 • Gelenekler
 • İnanç esasları
 • Ahlak ilkeleri
Soru 10

“Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında mallarınızı haksızlıkla yemeyin...”
(Nisâ suresi, 29. ayet)
Bu ayette İslam’ın korunmasına önem verdiği temel haklardan hangisine değinilmiştir?

 • Akıl
 • Nesil
 • Mal
 • Can
Soru 11

Aşağıdaki peygamberlerden hangisinin hayat hikâyesi için Kur’an-ı Kerim’de “kıssaların en güzeli’’ ifadesi kullanılmıştır?

 • Hz. İbrahim
 • Hz. Nuh
 • Hz. Şit
 • Hz. Yusuf
Soru 12

“Yine onlar, Rablerinin davetine icabet ederler ve namazı kılarlar. Onların işleri aralarında danışma iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da harcarlar.”
(Şûra suresi, 38. ayet)
Bu ayette altı çizili cümle ile vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İstişare
 • Liyakat
 • Tevekkül
 • İsâr
Soru 13

Kur’an-ı Kerim’de aşağıdakilerin hangisi hakkında bilgi verilmemiştir?

 • Kıyametin ne zaman kopacağı
 • Geçmiş kavimlerin yaşantıları
 • Peygamberlerin hayatları
 • Aile ve toplum ilişkileri
REKLAM
Soru 14

Bedir Savaşı’nda esirler arasında Hz. Muhammed’in (sav.) amcası Abbas da vardı. Esirler tazminat ödeyerek özgürlüğüne kavuşabiliyordu. Abbas, Hz. Muhammed’in (sav.) amcası olduğu için tazminatsız salıverilmesi teklif edilmişti. Hz. Peygamber , “Hayır, böyle bir şey olamaz, onun ödemek zorunda olduğu tazminatın bir dirhemi bile bağışlanamaz.” demişti.
Hz. Peygamber’in bu tutumu aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek oluşturur?

 • Cesaret
 • Merhamet
 • Hakkı gözetme
 • Sabır
Soru 15

• Her şeyi aydınlatan
• İnsanlara doğru yolu gösteren, rehberlik eden
• İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı birbirinden ayıran
Bu açıklamalarda Kur’an-ı Kerim’in isimlerinden hangisinin anlamı verilmemiştir?

 • el-Furkan
 • ez-Zikir
 • el-Hâdi
 • en-Nûr
Soru 16

İnsanlar arasındaki hukuki, beşeri ve sosyal ilişkileri düzenleyen hükümlere muamelat denir.
Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi muamelat konusuna örnek oluşturmaz?

 • “Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın...”
  (İsrâ suresi, 35. ayet)
 • “Rüşdüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın...”
  (En’âm suresi, 152. ayet)
 • “Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor...”
  (Nisâ suresi, 58. ayet)
 • “Âyetlerimizi yalanlayanlar ve o âyetlere uymayı kibirlerine yediremeyenler var ya, onlara göklerin kapıları açılmaz...”
  (A’râf suresi, 40. ayet)
Soru 17

“...Kimse kimseyi çekiştirmesin; hanginiz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Ondan tiksinirsiniz; Allah’tan sakının...”
(Hucurât suresi, 12. ayet)
Bu ayette sakınılması emredilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hırsızlık
 • Dedikodu
 • Yalan
 • Cimrilik
Soru 18

Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Dili Arapçadır.
 • En uzun suresi Bakara’dır.
 • Kevser suresi ile son bulur.
 • İndirilişi yaklaşık yirmi üç yıl sürmüştür.
Soru 19

Hz. Peygamber yalan söylemenin, sözünü tutmamanın ve emanete ihanet etmenin birer _________ göstergesi olduğunu belirtmiş ve insanlara bu davranışlardan uzak durmalarını hem sözleriyle hem de davranışlarıyla öğütlemiştir.
Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • münafıklık
 • cahillik
 • kıskançlık
 • müşriklik
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi hurafe kavramının açıklamasıdır?

 • İslam ve diğer dinler arasındaki ortak değerlerdir.
 • Bir söz veya davranışın dinî ve hukuki esaslara uygunluğudur.
 • İslam öncesinde olan ve İslam’ın da müsaade ettiği durumlardır.
 • Dine sonradan giren ve din gibi algılanan uydurma inanışlardır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDABBADCBCDAACBDBCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?