Türkiye Cumhuriyeti İnkilâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Avrupalı devletlerin kışkırtmasıyla Osmanlı Devleti’nde yaşayan azınlıklar isyan etmeye başladılar. Sırplarla başlayan isyanlar diğer azınlıklara yayıldı. Gittikçe şiddetlenen isyanlar Osmanlı Devleti’ni dağılma noktasına getirdi.
Bu bilgide aşağıdaki olaylardan hangisinin Osmanlı’ya etkisi anlatılmaktadır?

 • Fransız İhtilali
 • Sanayi İnkılabı
 • Dış borçlar
 • Coğrafi Keşifler
Soru 2

Aşağıdaki örneklerden hangisi Mustafa Kemal’in kişiliğinin ve düşünce hayatının şekillenmesinde öğretmenlerinin katkısına kanıt olarak gösterilebilir?

 • Farklı şehirle görev yapması
 • Kitap okumaya karşı istekli olması
 • İstediği meslek konusunda kararlı davranması
 • Tarih öğretmeni Tevfik Bey’in ufuk açıcı bilgiler vermesi
Soru 3

Mustafa Kemal’in düşünce dünyasının oluşumunda yerli ve yabancı birçok aydın etkili olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisinin Mustafa Kemal’in hayatını etkileyen yabancı aydınlardan biri olduğu söylenebilir?

 • Tevfik Fikret
 • Montesquieu
 • Namık Kemal
 • Ziya Gökalp
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girme nedenleri arasında gösterilemez?

 • Kaybettiği toprakları almak istemesi
 • Kapitülasyonlardan kurtulmayı hedeflemesi
 • Birleşmiş Milletler’e üye olma isteği
 • Dış borçlardan tamamen kurtulmak istemesi
Soru 5

Mustafa Kemal’in; “Yaşarken adını tarihe altın harflerle yazdıran komutan” olarak nitelendirdiği, “Çöl Kaplanı”, “Medine Müdafi” gibi isimlerle anılan Osmanlı komutanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fahrettin Paşa
 • İsmet İnönü
 • Rauf Orbay
 • Enver Paşa
REKLAM
Soru 6

Doğu Karadeniz’de bir rum devleti kurmayı hedefleyen zararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Redd-i İlhak
 • Kürt Teali
 • Pontus Rum
 • İngiliz Muhipleri
Soru 7

Sevr Anlaşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisinin İtilaf Devletleri’nin ekonomik amaçları ile ilgili olduğu söylenebilir?

 • Doğu Anadolu’da iki yeni devlet kurulacak.
 • Kapitülasyonlardan bütün devletler yararlanacak.
 • Zorunlu askerlik kaldırılacak, asker sayısı sınırlandırılacak.
 • Doğu Trakya, Batı Anadolu ve Ege adaları Yunanistan’a bırakılacak.
Soru 8

Aşağıdaki hangisi Kuvâ-yı Millîye’nin hizmetleri arasında gösterilemez?

 • Meclisin açılmadığı dönemde Yunanlılarla mücadele ettiler.
 • BMM’ye karşı çıkan isyanların bastırılmasında önemli rol oynadılar.
 • Halk arasında milli şuurun canlanmasına yardımcı oldular.
 • Düzenli ve sistematik olarak hareket ettiklerinden başarılı oldular.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Sovyet Rusya ile yapılan Moskova Antlaşması’nın maddelerinden biri değildir?

 • Türkiye, Batum’u Gürcistan’a bırakacaktır.
 • Bu antlaşmada geçen “Türkiye” terimi Misakımilli sınırlarını tanımlamaktadır.
 • Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki çarpışmalar durdurulacaktır.
 • Boğazlar konusu, Karadeniz’e kıyısı olan devletler arasında konferansla belirlenecektir.
Soru 10

Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi azınlıklar ile ilgilidir?

 • Boğazlardan geçiş serbest ve ücretsiz olacak.
 • Anadolu’daki bütün gayrimüslimler Türk vatandaşı kabul edilecek.
 • İmroz ve Bozcaada dışındaki adalar Yunanistan’a bırakılacak.
 • Borçlar, Türkiye ile Osmanlı Devleti’nden ayrılan diğer devletler arasında paylaşılarak ödenecek.
Soru 11

Halil Dikmen’in İstiklal Savaşı’nda “Mermi Taşıyan Kadınlar” isimli tablosunda Anadolu’nun yiğit kadınları anlatılırken, Halide Edip’in “Ateşten Gömlek” romanında, İzmir’in ve kurtuluşun meşalesini yakan Ayşe Hemşire anlatılmaktadır. Tarık Buğra’nın “Küçük Ağa” romanında bu dönemdeki tezatlıklar anlatılmaktadır.
Metindeki eserlerin ortak konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Türk kadını
 • Osmanlı- Fransız ilişkileri
 • Millî Mücadele
 • İzmir’in kurtuluşu
Soru 12

Millet iradesini ve demokratik yaşam biçimini esas alan bir yönetim şekli olarak tanımlanan Atatürk İlkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Milliyetçilik
 • Devletçilik
 • Halkçılık
 • Cumhuriyetçilik
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde siyasî alanda yapılan inkılaplardan biri değildir?

 • Medenî Kanun’un Kabulü
 • Saltanatın Kaldırılması
 • Cumhuriyet’in İlanı
 • Halifeliğin Kaldırılması
REKLAM
Soru 14

“Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en kıymetli mirası olan istiklal aşkı ile dolu bir insanım.”
Atatürk’ün bu sözü ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslardan hangisi ile daha yakından ilgilidir?

 • Millî tarih bilinci
 • Bağımsızlık ve özgürlük
 • Egemenliğin millete ait olması
 • Millî birlik ve beraberlik
Soru 15

“Âlimin atının ayağından sıçrayan çamuru dahi şeref sayan” anlayışın aşağıdakilerden hangisinin önemini vurguladığı söylenebilir?

 • Ekonominin
 • Siyasetin
 • Bilimin
 • Nüfusun
Soru 16

Demokrasi farklı düşünenleri himaye eder. Her düşünceye saygı, demokrasi tarlasını sulayan bir nehir gibidir. Bu nehir ne kadar güçlü olursa o topraklarda o denli bereketli ekinler boy verir.
Bu metinde temel hak ve hürriyetlerimizden hangisine vurgu yapılmaktadır?

 • Düşünce hürriyeti
 • Haberleşme hürriyeti
 • Dilekçe hakkı
 • Bilgi edinme hakkı
Soru 17

Atatürk “ Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır.” sözünü aşağıdaki olaylardan hangisinden dolayı söylemiştir?

 • Halifeliğin kaldırılmasından
 • Kendisine suikast girişiminden
 • Cumhuriyetin ilanından
 • Soyadı kanununun kabulünden
Soru 18

Atatürk, dış politikada gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşmak yerine gerçekçi olmanın ve mevcut şartların gereklerine göre hareket etmenin önemine inanmıştır.
Metinde Türk dış politikasının aşağıdaki temel ilkelerinden hangisi anlatılmaktadır?

 • Tam bağımsızlık
 • Barış
 • Gerçekçilik
 • Mütekabiliyet
Soru 19

Atatürk’ün “ 1919 yılı Mayıs’ının 19’uncu günü Samsun’a çıktım.” sözleriyle başlayıp “Gençliğe Hitabe” ile bitirdiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nutuk
 • Medeni Bilgiler
 • Geometri
 • Cumalı Ordugâhı
Soru 20

1935 yılında Atatürk’ün verdiği bir demeçte, yeni bir dünya savaşının çıkacağını önceden tahmin etmesi, onun kişilik özelliklerinden hangisine örnek olarak gösterilebilir?

 • İdealistliğine
 • Kararlılığına
 • Milliyetçiliğine
 • İleri görüşlülüğüne
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBCACBDCBCDABCABCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?