Din kültürü ve Ahlak bilgisi 7 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

• İnsanların iyi ve kötü davranışlarını kaydetmek
• Vahiyleri peygamberlere iletmek
• Kabirde insanları sorgulamak
Bu bilgilerde aşağıdaki meleklerden hangisinin görevine yer verilmemiştir?

 • Cebrail
 • İsrafil
 • Münker nekir
 • Kiramen kâtibin
Soru 2

Melekler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Duyu organları ile algılanamayan varlıklardır.
 • Kötülüğü ve iyiliği seçme iradeleri vardır.
 • Cinsiyet özelliklerine sahiplerdir.
 • Ateşten yaratılmışlardır.
Soru 3

“O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.”
(Mülk Suresi, 2. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?

 • Ahiret hayatının sonsuz olduğuna
 • İnsanın en güzel şekilde yaratıldığına
 • Dünya hayatının bir imtihan olduğuna
 • İnsanda ebedi yaşama arzusu olduğuna
Soru 4

Sûra ikinci kez üflendiğinde insanların yeniden diriltilmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kıyamet
 • Mahşer
 • Mizan
 • Ba’s
Soru 5

Din, Allah tarafından peygamberler aracılığı ile gönderilen ilahî kurallar bütünüdür. Din anlayışı ise gönderilen bu ilahî kuralların insanlar tarafından algılanma biçimidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi din anlayışı için söylenemez?

 • Çevresel faktörlerden etkilenir.
 • İnsanların bakış açısına göre şekillenir.
 • Vahiy yoluyla gönderilir ve evrenseldir.
 • Kişilere, toplumlara göre farklılık gösterebilir.
REKLAM
Soru 6

• Hristiyanlıkta çarmıha gerildiğine inanılır.
• Beşikte iken konuşması mucizelerinden biridir.
• İsrâiloğullarına gönderilmiş ve Tevrat’ı onaylamıştır.
Bu bilgiler aşağıdaki peygamberlerden hangisine aittir?

 • Hz. İsa
 • Hz. Nuh
 • Hz. Musa
 • Hz. İbrahim
Soru 7

Hz. Peygamber’in “Muavvizeteyn” olarak isimlendirdiği sureler aşağıdakilerden hangisidir?

 • Felak ve Fatiha sureleri
 • Fatiha ve İhlas sureleri
 • Nas ve Felak sureleri
 • İhlas ve Nas sureleri
Soru 8

Hac ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Yılın herhangi bir vaktinde yapılabilir.
 • Tavaf etmek, ihrama girmek ve vakfe yapmak farzlarıdır.
 • Irk, renk ve dilleri farklı olan Müslümanları bir araya getirir.
 • İmkânı olan Müslümanların ömründe bir kez eda etmesi gerekir.
Soru 9

Şeytan taşlamak için hacıların taş topladıkları ve ikinci vakfelerini yaptıkları bölge aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mina
 • Kâbe
 • Arafat
 • Müzdelife
Soru 10

Hacıların mikat sınırlarında niyet ederek giydikleri dikişsiz, beyaz, iki parçadan oluşan kıyafeti ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sa’y
 • Vakfe
 • İhram
 • Telbiye
Soru 11

Ailelerin çocukları dünyaya geldiğinde Allah’a şükretmek amacıyla kestiği kurbandır.
Hakkında bilgi verilen kurban aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kefaret
 • Akika
 • Udhiye
 • Ada
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakının temel kaynaklarından biridir?

 • Sahabelerin hayatı
 • Âlimlerin tavsiyeleri
 • Evliyaların özdeyişleri
 • Hz. Peygamber’in sözleri
Soru 13

“Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler, Rableri katında Allah’ın, lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar.”
(Âl-i İmrân suresi, 169. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisinde bahsedilmektedir?

 • Şehitler
 • Âlimler
 • Gaziler
 • Erenler
REKLAM
Soru 14

“De ki: “Ben size, ‘Allah’ın hazineleri benim yanımdadır.’ demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ‘Ben bir meleğim.’ de demiyorum. Ben sadece, bana gönderilen vahye uyuyorum.”
(En’âm suresi, 50. ayet)
Bu ayette Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Cebrail vasıtasıyla vahiy aldığına
 • Peygamberlerin sonuncusu olduğuna
 • Tüm malını ihtiyaç sahipleri ile paylaştığına
 • Allah’ın kulu olduğuna ve emirlerine itaat ettiğine
Soru 15

Son peygamber olmasından dolayı Hz. Peygamber’e verilen sıfat aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ebu’l-Kasım
 • Usve-i Hasene
 • Hâtemü’l-Enbiya
 • Muhammedu’l-Emin
Soru 16

Ahiret inancına sahip bir insandan aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

 • Zorluklar karşısında yılgınlığa düşmesi
 • Mutlak adaletin gerçekleşeceğine inanması
 • Daima sorumluluk bilinciyle hareket etmesi
 • Toplumda insanların hak ve hukukunu gözetmesi
Soru 17

Bir din âliminin dinin ayrıntılarıyla ilgili konularda, kendine has kural ve metot ile meydana getirdiği görüşler toplamıdır.
Tanımı verilen bu kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tasavvuf
 • Mezhep
 • İtikat
 • Fıkıh
Soru 18

I. Şafiîlik
II. Eş’arîlik
III. Kadirilik
IV. Maturidîlik
Bu oluşumlardan hangileri İslam düşüncesinin itikadî yorumlarındandır?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 19

Hoca Ahmet Yesevi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Divan-ı Hikmet adlı eserin müellifidir.
 • Öğretileri Bağdat ve çevresinde yayılmaya başlamıştır.
 • Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinde büyük katkısı olmuştur.
 • Tasavvufi yorumlarında hak ve hukuka riayet etmeye önem vermiştir.
Soru 20

Alevi- Bektaşi geleneğinde evli olan iki kişinin aileleriyle birlikte dedenin huzurunda kurban keserek hayat boyu “yol kardeşi” olmak için söz vermelerine ne ad verilir?

 • Cem
 • Razılık
 • Gülbank
 • Musahiplik
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACDCACADCBDADCABCBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?