Din kültürü ve Ahlak bilgisi 8 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

• Dilemesi ve dilediğini dilediği şekilde yapmasıdır.
• Her şeye gücünün yetmesi, dilediğini dilediği zamanda var veya yok etmesidir.
• Hem duyular âlemini hem de duyu ötesine ait bütün nesne ve olayları bilmesidir.
Allah ile ilgili bu bilgilerde aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklamasına yer verilmemiştir?

 • Kudret
 • İrade
 • İlim
 • Rezzak
Soru 2

Allah’ın evrene koyduğu yasalar için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Âdetullah
 • Hayır ve şer
 • Cüz-i irade
 • Tevekkül
Soru 3

İnsan, hayatı kolaylaştırmak için araştırma yapar, çalışır, üretir. Sanayi ve teknoloji alanlarında yeni icatlar ortaya koyar. Bunların yanında sanatsal ve kültürel çalışmalar yapar. İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt edebilir.
Bu metinden insan ile ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

 • Gelişime açık olduğuna
 • Dinin muhatabı olduğuna
 • Fiziksel ihtiyaçları olduğuna
 • Akıllı ve iradeli bir varlık olduğuna
Soru 4

• İsrailoğullarına gönderilmiştir.
• Allah’ın yardımıyla sihirbazların hilelerini boşa çıkarmıştır.
• Allah’ın mucizesi sayesinde asasını vurarak denizi ikiye yarmıştır.
Bu bilgiler aşağıdaki peygamberlerden hangisine aittir?

 • Hz. Musa
 • Hz. Yusuf
 • Hz. Nuh
 • Hz. İsa
Soru 5

Ayet el-Kürsi aşağıdaki surelerin hangisinde bulunmaktadır?

 • Mülk
 • Yâsîn
 • Bakara
 • Âl-i İmrân
REKLAM
Soru 6

“…İyilik ve takva üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah’a karşı gelmekten sakının…” (Maide suresi, 2. ayet)
Bu ayetten ulaşılabilecek en kapsamlı mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kin ve nefretten uzak durulmalıdır.
 • Yardımlaşmada cömert olunmalıdır.
 • Canlılara karşı merhamet gösterilmelidir.
 • Faydalı işler yapılıp zararlı işlerden sakınılmalıdır.
Soru 7

Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve şefkat göstermede bir bedenin organları gibidir. Bedenin bir organı rahatsızlandığında diğer organlar da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıya ortak olur.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Paylaşma ve yardımlaşma
 • Adalet ve hakkı gözetme
 • Doğru ve dürüst olma
 • Hoşgörülü olma
Soru 8

Dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez mallarının belli miktarını ihtiyaç sahiplerine vermelerine ne ad verilir?

 • Sadaka
 • Zekât
 • Teberru
 • Fitre
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi zekât ve sadakanın bireysel faydalarından biridir?

 • Yoksulları düşünmeyi ve kollamayı öğretir.
 • Birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sağlar.
 • Bencillik ve cimrilik gibi kötü tutumlardan uzak tutar.
 • Fakirlik ve sosyal adaletsizliğin önüne geçilmesine yardım eder.
Soru 10

“ Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.” (Bakara suresi, 195. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Her hayırlı iş sadaka hükmündedir.
 • Sadaka vererek iyilikte bulunulmalıdır.
 • Sadakalar ihtiyaç sahiplerine verilmelidir.
 • Sadaka kimseyi incitmeden gizlice verilmelidir.
Soru 11

Gücü yeten Müslümanların sağlıklı olmalarının bir şükrü olarak ramazan ayının sonuna kadar fakirlere ödemekle yükümlü oldukları sadakaya ne ad verilir?

 • Fidye
 • Zekât
 • Sadaka-i cariye
 • Fıtır sadakası
Soru 12

Kur’an-ı Kerim’de Hz. Şuayb’ın gönderildiği Medyen halkı sahip olduğu yanlış davranış ile öne çıkarılmıştır.
Medyen halkının öne çıkarıldığı bu davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ölçü ve tartıda hile yapmaları
 • İffetsizlikte sınır tanımamaları
 • Sihirbaz ve büyücülerden medet ummaları
 • Kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeleri
Soru 13

Namaz kılmalarına rağmen bencil olan kişilerin; yetimlere ve yoksullara kötü davrandığını, ibadetlerini gösteriş olsun diye yaptıklarını ve hayra engel olduklarını haber veren sure aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kevser
 • Fatiha
 • Mâûn
 • Felak
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi dinin ana konularından biri değildir?

 • Ahlaki ilkeler
 • İnanç esasları
 • Toplumsal ilişkiler
 • Biyolojik ihtiyaçlar
Soru 15

Din, bireylerin zor durumlarda birbirlerini gözetmelerini dinî bir sorumluluk olarak görür. Bu yüzden din duygusunun güçlü olduğu toplumlar, zorluklar karşısında daha dirençli olur.
Bu metinde din ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Bütün sıkıntılara karşı dayanma gücü verir.
 • Zulümden uzak adil bir toplum meydana getirir.
 • Akrabalar ve komşularla iyi ilişkiler kurmaya teşvik eder.
 • Saygılı ve hoşgörülü bir sosyal çevrenin oluşmasını sağlar.
Soru 16

• Hz. Yakub’un on iki oğlundan biridir.
• Rüyaları yorumlama bilgisine sahiptir.
• Hikâyesi Kur’an-ı Kerim’de “kıssaların en güzeli” olarak nitelenir.
Hakkında bilgi verilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Nuh
 • Hz. Musa
 • Hz. Yusuf
 • Hz. Harun
Soru 17

“Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.”
Aşağıdakilerden hangisi bu hadisin teşvik ettiği davranışlardan biri değildir?

 • Dürüst olmak
 • Azimli olmak
 • Doğru sözlü olmak
 • Emanete ihanet etmemek
Soru 18

Hz. Peygamber herkesi ilgilendiren konularda insanlara danışmış ve bunun sonucunda verilen kararlara uygun hareket etmiştir. Kritik konularda ortak bir yol belirlenmesine özen göstermiştir.
Hz. Peygamber’in bu tavrı aşağıdakilerden hangisinin önemini göstermektedir?

 • Adaletin
 • Eşitliğin
 • Hoşgörünün
 • İstişarenin
Soru 19

• Güneş’i sağ elime, Ay’ı da sol elime verseler yine de yolumdan dönmem.
• İçinde zayıf kimselerin incitilmeden hakkını alamadığı bir toplum yükselemez.
• Bütün insanlar Âdem’den gelmiş, Âdem de topraktan yaratılmıştır. Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap’a, beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur.
Bu hadislerden Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisine ulaşılamaz?

 • Hakkı gözetmesine
 • İlme önem vermesine
 • Cesaret ve kararlılığına
 • İnsanlara değer vermesine
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’i diğer kutsal kitaplardan ayıran bir özelliktir?

 • Allah tarafından indirilmesi
 • Doğru yolu göstermek için gönderilmesi
 • Değişikliğe uğramadan özgünlüğünü koruması
 • Gönderildiği peygamberin dili ile vahyedilmesi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABACDABCBDACDACBDBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?