Sosyal Bilgiler 6 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Bireyler sahip olduğu rollerin bazılarını doğuştan elde ederken bazılarını da sosyal statüsüne göre sonradan kazanır.
Aşağıdakilerden hangisi bireylerin doğuştan kazandığı sosyal rollerden biridir?

 • Kardeş
 • Öğretmen
 • Futbolcu
 • Memur
Soru 2

Ülkemizde bazı şehirlerde belediyeler tarafından giysi toplama kutuları konulmuştur. Bölgede yaşayan halk giysileri kutulara bırakabilmektedir. Bu kutularda toplanan giysiler ayrıştırılarak, kullanılabilir olanlar ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmaktadır.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?

 • Yardımlaşma
 • Sosyal rol
 • Özgürlük
 • Kalıp yargı
Soru 3

Aşağıda İlk Türk Devletleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Hükümdarlık babadan oğula geçerdi.
 • Halk sosyal sınıflara ayrılmıştı.
 • Uygurlar’a kadar konargöçer yaşam tarzı vardı.
 • Gök Tanrı inancı yaygındı.
Soru 4

Karahanlılar, 840 yılında kurulan ilk Müslüman Türk devletidir. Bilinen ilk hükümdarı Bilge Kül Kadir Han’dır. Sonradan devletin başına geçen Satuk Buğra Han İslamiyet’i resmî din olarak kabul etmiştir.
Verilen metinde Karahanlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi hakkında bir bilgi yoktur?

 • Kuruluş tarihi
 • Dini inanışları
 • İlk hükümdarı
 • Kuruldukları bölge
Soru 5

_________, Kaşgarlı Mahmut’un eseridir. Bu eser, milletlere Türk dilini öğretme amacıyla yazılmış büyük bir sözlük niteliğindedir. İslam’dan önceki Türk kültürünü anlatması bakımından da oldukça önemlidir.
Verilen metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Oğuz Kağan Destanı
 • Kutadgu Bilig
 • Divan-ı Lügati’t Türk
 • Orhun Kitabeleri
REKLAM
Soru 6

Ülkemizde yüksek ve engebeli yerlerde nüfus azdır. Doğu bölgelerine doğru gidildikçe nüfus ve nüfus yoğunluğu azalmaktadır. Ardahan ve Artvin bu duruma örnek olarak verilebilir.
Verilen bilgide nüfusun dağılışını etkileyen hangi faktörden bahsedilmiştir?

 • Yer şekilleri
 • Turizm
 • Sanayileşme
 • Yer altı kaynakları
Soru 7

• En yağışlı iklim tipidir.
• Güney, Güneydoğu ve Doğu Asya’da etkilidir.
• Yaz mevsimleri ılık ve yağışlı olup kış ayları kuru ve soğuktur.
Hakkında bilgi verilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çöl
 • Muson
 • Akdeniz
 • Kutup
Soru 8

Akdeniz Bölgesi’nin doğal bitki örtüsü olan, kuraklığa dayanıklı olup yıl boyunca yeşil kalabilen bitki topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bozkır
 • Maki
 • Orman
 • Dağ çayırı
Soru 9

Geçmişte yaşamış insan topluluklarının birbirleriyle olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek neden-sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Psikoloji
 • Hukuk
 • Coğrafya
 • Tarih
Soru 10

Bilimsel araştırmalarda toplanan bilgilerin okunup sınıflandırma yapıldığı basamak aşağıdakilerden hangisidir?

 • Araştırma konusunun belirlenmesi
 • Araştırma konusunu seçme nedeni
 • Araştırma verilerinin toplanması
 • Toplanan verilerin değerlendirilmesi
Soru 11

Bir buluş yapan kişinin, bu buluş üzerindeki hakkına ne ad verilir?

 • Patent hakkı
 • Telif hakkı
 • Korsan yayın
 • Bandrol
Soru 12

Ülkemiz doğal kaynaklar açısından zengindir. Örneğin, bor minarelleri dünya rezervlerinin %72’sini oluşturmaktadır. Bunun yanında demir, krom, kükürt, manganez, volfram, zımpara taşı, cıva, tuz, taş kömürü, linyit ve az da olsa petrol çıkarılmaktadır.
Metinde verilen örnekler hangi doğal kaynakla ilgilidir?

 • Topraklar
 • Sular
 • Madenler
 • Ormanlar
Soru 13

Kök hücre, organ ve doku nakli gibi yöntemler hangi alanda kullanılmaktadır?

 • Sanayi
 • Ulaşım
 • Sağlık
 • İletişim
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynaklarımızı korumak için yerine getirmemiz gereken görev ve sorumluluklardan biri değildir?

 • Toprağa aşırı su ve gübre vermekten kaçınmak
 • Geri dönüşümlü ürünler almaya dikkat etmek
 • Kaynakları gereğinden fazla kullanmak
 • Fabrika atıklarının toprağa ve suya karışmasına engel olmak
Soru 15

Bir fabrikaya yatırım yapılacaksa fabrikanın hammaddeye yakın olmasına dikkat edilmelidir. Yakın olmadığı takdirde hem para hem de zaman kaybı yaşanacaktır.
Buna göre çay fabrikasının aşağıdaki illerden hangisinde kurulması en uygundur?

 • Rize
 • Muğla
 • Antalya
 • Diyarbakır
Soru 16

• Başkalarının haklarını çiğner.
• Çevresindeki yeniliklere kapalıdır.
• Sorumluluklarını bilir ve yerine getirir.
• İşlerini zamanında yapar ve zamanı tasarruflu kullanır.
Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi nitelikli insanın özelliklerindendir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 17

Egemenliğin kaynağı millettir. Halk, devleti yönetecek kişileri seçimle belirler. Ülkedeki herkesin seçme ve seçilme hakkı vardır ve yasalar önünde herkes eşit haklara sahiptir.
Hakkında bilgi verilen yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Oligarşi
 • Monarşi
 • Teokrasi
 • Cumhuriyet
Soru 18

Aşağıda 1982 Anayasası’nda yer alan 42. Maddeden bir bölüm verilmiştir.
-İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.
-Devlet, maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar.
Bu ifadeler aşağıdaki haklardan hangisiyle ilgilidir?

 • Seçme ve seçilme hakkı
 • Eğitim ve öğretim hakkı
 • Özel hayatın gizliliği hakkı
 • Konut dokunulmazlığı hakkı
Soru 19

Demokrasilerde kişilerin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik şartlar ne olursa olsun, sadece insan olması nedeniyle herkese aynı değer verilmektedir. Kimse doğuştan bir unvan ya da ayrıcalığa sahip değildir.
Yukarıda verilen açıklamada demokrasinin hangi ilkesinden söz edilmiştir?

 • Siyasi partiler
 • Eşitlik
 • Çoğunluk ve katılım
 • Kuvvetler ayrılığı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin kara komşularından biri değildir?

 • İran
 • Suriye
 • Azerbaycan
 • Almanya
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
AABDCABBDDACCCABDBBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?