Açık Lise Akaid 1 ders notları ünite 3

Bu ders içereği Yeni müfredata uygundur.
Ünite 3

ALLAH’A İMAN

Allah’a İman ve İslam Akaidindeki Yeri

Diğer tüm dinlerde ve inançlar da olduğu gibi İslam dininde bir ilah fikri mevcuttur. Hz. Adem’den itibaren tüm peygamberler, insanlara Allah’ı ve O’na nasıl iman edileceğiniz anlatmaya çalışmıştır. İnsan oğlu her ne kadar yolundan saparsa sapsın, asla bir İlah fikrinden vazgeçememiştir. Çünkü ilah fikri ortadan kaybolduğunda insanlar boşluğa düşer, hayat anlamsız hale gelir. Allah’a iman etmek, İslam dininin temelini oluşturur. Çünkü Allah’a iman eden kişiler; İslam inancına uygun ibadet edebilir, inanç esaslarını kavrayabilir ve ahlaki prensipler kazanabilir. Unutmayalım ki; Müslüman olurken edilen kelime-i şehadet içerisinde Allah’a iman ve Hz. Peygamber’in O’nun kulu ve elçisine inanmaktır. Dolayısıyla Müslüman olmak isteyen bir kişini önce Allah’a iman etmesi gerekmektedir.

Allah İnancının Fıtriliği

Allah inancı tüm insanların fıtratında vardır. Bu inanç, yaş ilerledikçe kaybolabilir veya başka bir inanca dönebilir. Fakat bunlara neden olan genellikle yaşadıkları toplumun dini inancıdır. İnsanlar ilk doğdukları andan itibaren Allah inancını içlerinde hissederler. Çevrelerinde olup biten her şeyin bir başlangıç noktası ve bir yaratıcısı olduğunu bilmeye ihtiyaç duyarlar.Bebeklikten itibaren Allah inancına sahip olan insanlara, doğru dinine eğilim göstermesi sağlanmaz ise daha düşük canlılara tapmaya başlarlar. Din tarihi boyunca insanların Allah dışında bir şeylere taptığına şahit olunmuştur. Ne yazık ki onlar doğru yolu bulamayan kimseler olarak dünyadan göçüp gitmişlerdir. İnsanın fıtratında olan yaratıcısına, Allah’a inanması onun doğru yola ulaşmasına sebep olur.

Allah’ın Varlığı ve Birliği

Allah’ın varlığı birçok toplum tarafından bilinmekte ve inkâr edilmemektedir. Fakat birliği konusunda pek çok toplum hemfikir değildir. Birçok toplumun çok tanrılı din anlayışı bulunmaktadır. Bu düpedüz şirk koşmak olduğundan dolayı, insanların günaha girmesine ve müşrik olmasına sebep olmaktadır. Bu sebepten dolayı Allah’ın varlığı ve birliği konusunda pek çok delil ortaya konulmuştur. Bunlar; akli ve nakli deliller olarak ikiye ayrılmaktadır.

Akli Deliller

Akla dayanan delillere denir.

Hudus delilli

Hudus’un kelime anlamı sonradan meydana gelmektir. Alemin sonradan var edildiği düşünülerek elde edilen delil ise Hudus delildir. Bu delil ise şu şekildedir; Alem bir hadistir ve sonradan meydana gelmiştir. Bunun bir var edeni vardır ki şüphesiz bu da Allah’tır.

İmkan delili

Alem varlığı zorunlu değil mümkündür. Bu delilden yola çıkarak; Allah’ın varlığının delili kendi varlığıdır. Bu en büyük delildir.

Gaye ve nizam delili

Alem’de bir düzen bir nizam mevcuttur. Bunu sağlayan bir yaratıcının olması gerekmektedir ki şüphesiz bu yaratıcı Allah’tır.

Nakli Deliller

Allah’ın varlığı ve birliği dile getirilen Kur’an ayetleridir.

Allah’ın İsimleri

Rabbimizin pek çok ismi bulunmaktadır. İsimlerin en güzeli her zaman O’na aittir. Çünkü bunca güzelliği yaratan Allah’ın güzelliği ortadadır. Allah’ın 99 tane adı olduğu ortaya sürülmektedir. Fakat bu sayıdan çok daha fazla ismi vardır, 99 tane bilinmesinin sebebi bu adların beraber okunduğunda sevap kazanılmasıdır. Allah lafzı ise tüm isimleri içinde barındıranıdır. Bu isim, O’ndan başka kimse için kullanılamaz ve hiçbir varlıkta bulunamaz. Allah ismini karşılayacak ne bir söz ne de bir kelam yoktur, bunun tarifi mümkün değildir. Bu sebepten dolayı tercümesi mümkün değildir. Siz O’na hangi adıyla seslenirseniz seslenin, O muhakkak sizi duyandır. İsimlerin en güzeli her zaman O’nundur.

Allah’ın Sıfatları

İslam dininde Allah’a iman en büyük İslam dinine imandır. Allah’a iman aynı zamanda O’nun sıfatlarına da iman etmektir. Bu sıfatlar zati ve subuti olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Zati Sıfatlar

Zati sıfatlar, Allah’ın zatına ait olan sıfatlardır. O’ndan başka kimseye bu sıfatlar uygun görülemez.

Vücud

Allah’ın var olmasına, vücud denmektedir.

Kıdem

Başlangıcı ve sonu olmayan yani ezeli demektir. Allah’ın başlangıcı ve sonu yoktur.

Beka

Allah’ın varlığının sonu olmamasına, ebedi olmasına denir.

Vahdaniyet

Allah’ın bir olmasına denir.

Muhalefetünli’l-havadis

Allah’ın yaratılan hiçbir varlığa benzememesine denir.

Kıyam bi-nefsihi

Allah’ın var olmak için hiçbir şeye ihtiyaç duymamasına denir.

Subuti Sıfatlar

Subuti sıfatlar, varlığı zorunlu olan Allah’ın vacip olan sıfatlarıdır.

Hayat

Diri olmak demektir ve Allah’ın diri olduğu ifade eder.

İlim

Allah’ın ilim sahibi olduğunu ifade eder.

Semi

Allah’ın her şeyi işittiği ifade eder.

Basar

Allah’ın her varlığı gördüğünü ifade eder.

İrade

Allah’ın dilediğini vermesi veya vermemesi tamamen iradesine bağlıdır.

Kudret

Allah’ın her şeye yetecek güç ve takdiri vardır.

Kelam

Allah’ın konuşan bir varlık olduğunu ifade eder.

Tekvin

Yaratmak anlamına gelen tekvin, Allah’ın her şeyi yaratabileceğini ifade eder.

Allah’ın (c.c) zati ve subûti sıfatları yanında fiili sıfatları da vardır. Bu sıfatlardan bazıları şunlardır:

Halk

Hâlik ismi, halketme (yaratma) fiiline
işaret eder.

İbda

Mübdi’ ismi Allah’ın (c.c) benzersiz bir
şekilde yaratmasını ifade eder.

İhya

Muhyî ismi ihya etme (can verme) fiilini gösterir.

İmate

Mumît ismi hayata ve canlılığa son
verenin de Allah(c.c) olduğunu gösteren fiildir.

Terzik

Rezzak ismi Allah’ın (c.c) rızık vericiliğini bildirir.

Allah’a İmanın İnsana Kazandırdıkları

Rabbimize iman eden insanların gündelik hayatta kazandığı birçok fazilet bulunmaktadır. Bunlardan bazıları ise şunlardır:

  • Allah’a iman eden insanlar yaşamları boyunca iyi ameller işlemeye gayret ederler. Bu sayede ebedi hayatlarını garantiye almış olurlar.
  • Her yaptığı şeyi gören bir yaratıcının olduğunu bilen kimseler kötülüklerden uzaklaşır.
  • Mal ve şöhretin bu Dünya’da geçici olduğunun farkına varan ve farklı canlıları putlaştırmayan kişiler Allah’a iman edenlerdir.
  • Allah’a iman eden insanlar kendilerine rızık verenin O olduğunu bilir ve cimrilik, açgözlülük gibi huylardan uzak dururlar.
  • İçinde Allah inancı olan kimselerde cesurluk, yiğitlik ve şehit olma gibi hisler bulunmaktadır.
  • Allah inancına sahip olan kimseler Kur’an-ı Kerim’de yer alan erdem insan davranışlarına özen gösterir ve ahlaklı bir insan olarak hayatını sürdürür.
unite-2Sonraki Ünite
Bu ders notu (ünite 3) faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
ÜNİTE 1ÜNİTE 2ÜNİTE 4