Açık Lise Akaid 2 ders notları

Bu ders içereği Yeni müfredata uygundur.
Ünite 5

PEYGAMBERLERE VE KİTAPLARA İMAN

Nübüvve, Risalet ve Vahiy

Taşıdıkları anlam bakımından aynı olan nübüvve ve risalet kelimeleri Allah (cc.) tarafından gönderilen peygamberlerin yapmış olduğu görevlere verilen addır. Bu kelimeler yerine günümüzde “haber veren kişi” anlamını taşıyan peygamber kelimesi kullanılmıştır. Tüm bu görevler hem ilk insan hem de ilk nebi olan Hz. Âdem ile başlamış ve peygamber efendimiz Hz. Muhammed döneminde son bulmuştur. Yine diğer kelimelerde bağlantılı olan vahiy ise, Allah’ın gönderdiği peygamberlere iletmek istediği mesajları direk ya da melekler vasıtasıyla göndermesi olarak tanımlanabilir.

Nübüvve, Peygamberlere olan ihtiyaç

Allah’ın belirlemiş olduğu dini hükümler bir elçi görevi yapan peygamberler sayesinde insanlara ulaşmaktadır. Bu sebeple imanın şartları arasında da yer alan peygamberlere ve onlar ile gönderilen dinlere inanmak, Allah’a inanmak anlamını taşımaktadır. Dünya üzerinden yaşayan tüm insanların istek, arzu ve irade zayıflığı gibi tüm özelliklerini bilen Rabbimiz peygamberleri aracılığıyla dinler göndererek doğru yolu bulmalarını istemiştir. Bu anlamda peygamberler yaşayan insanlara yol gösterici görevine sahiptir diyebiliriz.

Peygamberlerin özellikleri

Yaşayan tüm insanlarla aynı özelliklere sahip olan peygamberler de yeme, içme, evlenme, hastalanma ve ölme gibi insani duygulara sahip olmuşlardır. Toplumda yaşayan diğer insanlardan bazı üstün özelliklere sahip olmaları sebebiyle seçilmişler ve insanları Allah’a iyi bir kul olarak yaşamaya sevk etmişlerdir. Bu öncü ve örnek insan olan peygamberlerimizin diğer insanlardan üstün özellikleri ise şunlardır:

Sıdk

Kelime olarak doğruluk anlamı taşıyan bu sıfat, tüm peygamberlerin sözlerinde dürüst ve doğru olduklarını ifade eder.

Emanet

Güvenilir ve emin anlamına gelen bu sıfatta ve ayetlerde ifade edilene göre tüm peygamberlerimiz güvenilir insanlardır.

İsmet

Günah olan şeylerden uzak durmak ve işlememek anlamına gelir. Allah’ın peygamberlerimize verdiği iradeyi hiçbir şekilde günah işleme tarafında kullanmamışlardır. Kısaca günahsızlardır diyebiliriz.

Fetanet

Tüm peygamberlerimizin zeki, akıllı ve anlayışlı olduklarını ifade eden sıfattır. Peygamber olarak seçilmelerindeki en önemli sebep de bu özellikleridir.

Kur’an’da adı geçen peygamberler

Hz. Âdem ile başlayarak peygamber efendimiz Hz. Muhammed ile son bulan peygamberler arasında, tam sayısı yalnızca Allah tarafından bilinen çok sayıda peygamber görevlendirilmiştir. Bu peygamberlerin isimlerinden bazıları geçerken, diğerlerinin adı geçmemektedir. Bu sebeple topluma elçi olarak gönderilen peygamberleri bir sayı ile sınırlı tutmak mümkün değildir. Herkes için bir yol gösterici olan Kur’an’da toplam 25 peygamberimizin isimleri yer almaktadır. Bunlar: Âdem, Nuh, İdris, Hud, Lut, Salih, İbrahim, İsmail, İshak, Yusuf, Yakup, Şuayb, Harun, Musa, Davut, Süleyman, Zülkifl, Eyyüp, Yunus, Elyesa, İlyas, Zekeriyya, İsa, Yahya ve Muhammed’dir. Bu peygamberlerin haricinde ismi geçmesine rağmen görev yapıp yapmadıkları bilinmeyen Uzeyr, Zülkarneyn ve Lokman olmak üzere 3 isim daha mevcuttur.

Peygamberler ve Tevhid Mücadelesi

Hiçbir insan çalışarak veya ibadet ederek yüce bir görev olan peygamberlik makamına erişemez. Allah o görevi yalnızca layık olan ve kendi dilediğine vermektedir. İslam itikadında peygamberlik en önemli esaslar arasında yer almaktadır. Onlara iman etmek Allah tarafından bildirilenlere de iman anlamı taşımaktadır. Bu yüzden bir tanesini bile inkâr etmek hepsini inkâr etmiş olarak sayılır. Allah tarafından insanlara yol gösterici olarak gönderilen peygamberler toplum tarafından yalanlanmış ve inkâr edilmiştir. Bu toplumlar türlü cezalar ile helak edilmiş olsa da tüm peygamber İslam dinini yayma sürecinde türlü zorluk ve işkencelere maruz kalmıştır. Bu süre içerisinde Allah ise onları kesinlikle yalnız bırakmamıştır.

Peygamberlere imanın insana kazandırdıkları

Allah tarafından emredilen görevlerin insanlara iletilmesiyle görevli olan peygamberlere iman eden kişiler Allah’a olan imanını göstermiş olur. Bunun haricinde Kur’an’da yer alan emirlere uyarak ahlaklı ve erdemli bir kişilik kazanarak bu şekilde hayatını devam ettirebilir. Bu da onlara Cennet’in müjdelendiğinin habercisidir.

Peygamberlere Gönderilen Kitaplar

Son peygamberimiz olan Hz. Muhammed’e kadar birçok kitap indirilerek toplumların doğru yolu bulması amaçlanmıştır. Bu kitaplar farklı peygamberlere indirilmiş ve adları farklı olsa da içerisinde yer alan emirler arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Müslüman olan her insanın yalnızca Kur’an-ı Kerim’e değil, indirilen tüm kitaplara iman etmesi gerekir. İndirilen kitaplar suhuf ve kitap olarak iki grupta incelenmektedir. Suhuf adı verilen kitapçıklar, küçük sayıda insanın bulunduğu topluluklara indirilen ve onların ihtiyaçlarını karşılayan kitapçıklardır.

Suhuflar ve gönderildiği peygamberler şu şekildedir:
Hz. Adem’e 1Ϭ sayfa
Hz. Şît’e 5Ϭ sayfa
Hz. İdrîs’e 3Ϭ sayfa
Hz. İbrahim’e 1Ϭ sayfa

Kitap olarak adlandırılan Musa, Davut, İsa ve Muhammed peygamberlerimize indirilen kitapların listesi aşağıda yer almaktadır.

Tevrat

Hz. Musa peygamberimize indirilen ve ilk kitap olarak adlandırılan kaynak Tevrat’tır. İbranice de bu kelime şeriat ve kanun anlamını taşımaktadır. Toplamda 5 bölümden oluşan bu kitap İsrailoğullarına indirilmiş ve dili İbranicedir. Daha sonra diğer dillere de çevrilmiştir. Aslı bulunmadığından bu kitap zamanla ilahi kitap özelliğini yitirmiştir.

Zebur

Hz. Davut peygamberimize indirilen bu kitap ilahi kitaplar arasında en küçüğüdür. Anlam olarak mektup ve yazılı şey anlamlarını taşır. Şu anda mevcut olan nüshalarında birçok nasihat ve ebedi deyişler yer almaktadır.

İncil

Hz. İsa peygamberimize indirilen ve öğretici, müjde anlamlarını taşıyan İncil ilahi kitaplardan birisidir. Bu peygambere tebliğ edilenler o dönemde kaydedilmediğinden yazılı hale getirilememiştir. Daha sonra yaşayan insanlar İsa’nın sözleri ile 200’ yakın İncil yazılmıştır. İçerisine insan sözleri karıştığı için aslını yitirmiştir.

Kur’an-ı Kerim

Sözlük anlamı olarak bir araya getirmek ve okumak anlamı taşıyan Kur’an peygamberimize Hz. Muhammed’e indirilmiştir. O dönemde kitap haline getirilmiş ve hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir. Kadir Gecesi’nde indirilmeye başlanmış ve 23 yılda tamamlanmıştır. Toplu olarak indirilmek yerine vahiy şeklinde indirilmiş ve toplumun anlaması kolaylaştırılmıştır.

Sonraki Ünite
Bu ders notu faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

2 kişi oy kullandı
ÜNİTE 2ÜNİTE 3