Bizi YouTube'den Takip Edin Bizi İnstagram'da Takip Edin

İngilizce 6 ders notları

İNGİLİZCE -6-
Ünite -1-

Present Perfect Continuous Tense

Türkçede bir karşılığı yoktur.Geçmişte başlamış konuşma anına kadar devam etmiş etkisi süren ya da devam eden eylemleri anlatmak için kullanılır

Cümle yapısı : S+Have/has+been+Ving+o

I,you,we,they : Have He,She,it: has

Bu zamanda fiile –ing takısı gelir (Study = studying)gibi.
Olumsuz cümle yapısı :S+Haven’t /Hasn’t+been+Ving+o
Soru cümle yapısı: Have/has+S+been+Ving+O

Zaman Zarfları: since=den beri , for= dır-dir,Allday=gün boyu,All week=hafta boyu,Lately=son zamanlarda, recentely=son zamanlarda

Future Continuous Tense

Gelecekte belli bir zamanda devam edecek olayları eylemleri ifade eder.

Olumlu cümle yapısı : S+will be + Ving+o
Olumsuz cümle yapısı : S+wiil not (Won’t) be+Ving+O
Soru cümle yapısı : Will+S+be+Ving+O

Zaman zarfları: by tomorrow=yarın, at 8o’clock=saat 8 de, this time next week/month =gelecek hafta-ay…bu zamanlarda

Modals For Requests(rica kipleri)

Cümlede gereklilik,yetenek,izin,olasılık,tavsiye,tercih,rica ve öneri gibi anlamlarda kullanılır.

May I/ Could I =Kibar bir şekilde istemek için kullanılır.Resmi ve oldukça kibar ortamlarda.

Can I / Can you =Samimi ortamlarda kullanılır.

Could you /Would you =Kibar rica şeklidir.Resmi ve nazik yerlerde kullanılır.

Use to / Used to
Olumlu cümle : Özne + used to + fiil+tümleç
Olumsuz cümle : Özne +didn’t +use to +fiil+tümleç
Soru cümle : Did+Özne+use to +fiil+tümleç

Unite -2-

Adverbs (Zarflar)

Bir eylemin ne zaman yapıldığını belirtir.Sınavda fiilin hangi zamanda geldiğini bu zarflara bakarak anlarız.

Adverbs of frequency (sıklık zarfları)

Bir işin ne kadar arayla, ne kadar sıklıkla yapıldığını belli eder

1-) Genelde cümlede fiilden hemen önce gelir.
2-)Eğer cümlede yardımcı fiil varsa, yardımcı fiilden hemen sonra gelir.

Sıklık zarfları:
Now =şimdi
Always= daima,her zaman
Usually, Generally=genellikle,çoğunlukla
Normally=normalde
Frequently= sık sık ,sıklıkla
Somatimes, Occasianally =bazen
Seldom,rarely,scorcely=nadiren
Ever = hiç
Never= asla,hiç

3-)bazı zarflar cümle sonunda bulunur bunlar : once a week= haftada bir kere, two times a day=günde iki kez, every day/ month ..=her gün / ay…

Adverbs of place ( yer zarfları )

Bir eylemin nerede olduğunu belirtir.Genellikle cümlede fiilden sonra gelir.Bunlar;

Above=yukarıda
Abroat=yurt dışında
Away =uzağa
Behind =arkaya
Below= aşağıda
Ewerywhere= her yerde
Nowhere=hiçbir yerde
There=orada
Here =burada
Upstairs=üst katta
Downstairs=alt katta

Adverbs of manner(durum zarfları)

Eylemin nasıl yapıldıpını gösterir.Genellikle cümle sonunda gelir.

Carefully= dikkatlice
Quickly=çabukça
Execelently=mükemmelce
Simply=basitçe
Easly=kolayca
Fast= hızlıca

Intensifiers(pekiştiriciler)

Anlamıı güçlendirir, pekiştirir.Niteledikleri kelimenin önüne gelir.

Very=Çok quite=oldukça so= öyle such= öyle

Ünite -3-

Conditional Clauses (Şart cümleleri)

Bir olayın oluşmasının başka bir olaya bağlı olduğu durumlarda kullanılır.

2. Cümleden olurşur
1-) If clause=Şart cümleciği
2-) Main Clause=Ana cümleciği(sonuç cümleciği)

If clause
1-)Cümle başı veya ortasında kulanılabilir
2-)If başta kulanılmış ise diğer cümle başına virgül konulur.
3-)İkinci (sonuç) cümlecik olarak kullanıldığında başına virgül gerekmez
4-)If Clouse de ‘was’ yerine ‘were’ kullanılır

If clause cümleğini 4 grupta inceleyelim.

1-) Genel gerçekleri ifade eder.Şart cümleciği gerçekleştiği takdirde işin gerçekleşmesi kesindir.

Cümle yapısı = If+simple present tense + simple present tense

Simple present tense kalıbını hatırlayım
Geniş zaman demekti olumsuz cümlesinde ve soru ümlesinde yardımcı fiil olarak do/does alır fiil yalın halinde gelirdi
Olumlu= S+Vs(fiile ‘s takısı alır)+o
Olumsuz =S+do/does+not +V1(fiil yalın)+o
Soru =Do/does+s+V1+o

If it rains the grounds get wet.Eğer yağmur yağarsa yerler ıslanır.

2-)Olması muhtemel cümlelerde kullanılır.Olma olasılığı oldukça yüksektir.

Cümle yapısı= If+sımple present tense+sımple future tense

Sımple future tense kalıbını hatırlayalım
Gelecek zaman demekti will yardımcı fiili vardı
Olumlu = S+will+V1+o
Olumsuz=S+will +not +V1+o
Soru=Will+S+V1+O

Not=Eğer cümle ihtimal bildiriyorsa will yerine can kullanılır.

If you do exercises, you can lose weight. Eğer egzersiz yaparsan kilo verebilirsin.

3-)Olma olasılığı oldukça düşük olan cümlelerde kullanılır.

Cümle kalıbı = If+simple past tense+would V1

Simple past tense kalıbını hatırlayalım.
Dili geçmiş zaman demekti olumsuz ve soru cümlelerinde did yardımcı fiili alırdı olumlu cümlede fiilin ikinci hali olan –ed takısı alırdı
Olumlu=S+V2+o
Olumsuz S+didn’t+V1+o
Soru= Did+S+V1+O

If I were you,would give up somaking.Yerinde olsam sigara içmeyi bırakırım.

4-)Olma olasılığı olmayan geçmişte kalmış durumları ifade etmek için kullanılır.

Cümle kalıbı : If+ past perfect tense+ would have V3

Past perfect tense kalıbını hatırlayalım.
Mişli geçmiş zaman demekti yardımcı fiil olarak had kullanılır ve fiilin 3 hali kullanılırdı
Olumlu = S+had+V3+o
Olumsuz =S+hadn’t+V3+o
Soru= Had+s+V1+o

If you had said,I would have helped yuo.Deseydin sana yardım ederdim

Unite -4-

Relative Pronouns(ilgi Zamirleri)

Nitelediği ismin önünde gelirler ve onları,niteler,tanımlar veya açıklarlar.Bir bri ile alakalı iki cümleyi bir araya getirirler.

Who= insanlar için kullanılır
Which=Cansız varlıklar ve hayvanlar için kullanılır.
That= who ve which yerine kullanılabilir.
Where =yer belirtmek için kullanılır.
Whose= sahiplik belirtmek için kullanılır.

Sbordinating Conjunctions(yan bağlaçlar)

If = eğer when= -dığında while=-yorken as soon as = olur olmaz
although= rağmen before=önce after =sonra
bu kelimeler tam bir cümleyi bozar yan cümle yapar ve cümlelerin başında gelirler.
Bu ders notu faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

14 kişi oy kullandı
Online Testler