Bizi YouTube'den Takip Edin Bizi İnstagram'da Takip Edin

İngilizce 8 ders notları

İNGİLİZCE-8 DERS NOTLARIM…

ÜNİTE-1

Future Continonaus Tense
Future continonaus tense, gelecekte belli bir zamanda bir işin yapılıyor olacağını ifade etmek için kullanılır.
Olumlu cümlelerde;
I/You/We/They  He/İs/İt + will be + verb-ing => ( I will be studying lesson)(Ders çalışıyor olacağım)
Olumsuz cümlelerde;
I/You/We/They  He/İs/İt + won’t be + verb-ing => (I won’t be studying lesson) (Ders çalışmıyor olacağım)
Soru cümlelerinde ise;
Will + I/You/We/They He/İs/İt + verb-ing =>( Will you be studying lesson?)(Ders çalışıyor olacak mısın?)
Future continuous Tense’te kullanılan Zaman Zarfları
=This time next year / month / tomorrow. (Gelecek yıl / ay / yarın bu sıralar.)
=İn a few minutes.(Birkaç dakika içinde)
=Soon (Yakında)

Future Perfect Tense
Gelecekte belli bir zamanda yapmış olacağımız işleri anlatmak için kullanılır. Yani o zaman geldiğinde o iş bitmiş olacaktır.
Örnek: By the time we get there, they will have finished the meeting.(Biz oraya vardığımızda onlar toplantıyı bitirmiş olacaklar.)
Olumlu cümlelerde;
I/You/We/They-He/İs/İt + will have + verb3 =>( I will have finished my homework)(Ev ödevimi bitirmiş olacağım)
Olumsuz cümlelerde;
I/You/We/They-He/İs/İt +will not have(won’t have) + verb3 =>( I won’t have finished my homework)(Ev ödevimi bitirmemiş olacağım.)
Ve Soru cümlelerinde;
Will + I/You/We/They-He/İs/İt + have + verb3 =>( Will you have finished your homework?)

Unutmayın! Future perfect tense’te fiilin 3. hali kullanılır.
Future Continuous ile Future Perfect Tense cümlelerinin arasındaki fark; Future continuous ‘will be’ den sonra fiil ‘ing’ takısı alır; Future Perfect ise ‘will have’ gelir ve ‘will have’dan sonra fiilin 3. Hali kullanılır.

Bunu soru üzerinde anlatırsak mesela aşağıdaki cümlede boş yerlere hangisi gelir?
1.She ……………….. when you telephone her.
A. Sleeping
B. Sleep
C. Will be sleeping
D. İs sleep
Bu cümle bir Future Continuous cümlesidir yani cümleye ‘will be’’ gelmesi lazım ve fiil 1. Halde ve ‘ing’ takısı alması lazımdır yani cevap ‘C’ seçeneğidir. -

Bir soru daha üzerinde yapayım mesela alttaki cümlede boşluğa hangisi gelir?
2.She ………….. the pyramids by the end of next year.
A. Will visits
B. Are visit
C. Will have visited
D. Visit
Bu soru future perfect cümlesidir yani ‘will have ‘ gelir ve ardından fiilin 3. Hali kullanılır, cevap ‘C’dir.

ÜNİTE-2

Conditianol Sentences (Şart Cümlecikleri)
Şart cümleleri iki cümlecikten oluşur. Birinci cümle ‘’if’’(eğer) kelimesiyle başlayan cümleciktir ki buna ‘’if clause’’ yani şart cümleciği denir. Diğer cümlecik ise birinci cümlecikten yani if cümleciğinden etkilenen cümledir. Buna ise ‘’main clause’’ yani ana cümlecik denir.
Cümleye ‘’if’’li ifadeyle de başlasak, ana cümle ile de başlasak anlamda bir değişiklik olmaz. Ancak cümleye ‘’if’’ ile başlarsak bu cümleden sonra virgül kullanılır.
İf kelimesinin Türkçe karşılığı ‘’eğer, şayet veya ..se, ..sa şeklindedir.
Şart cümleciklerinde 3. Tekil şahıslarda (he, she, it) için ‘’was’’ yerine ‘’were’’ kullanılır.

Şart Cümlecikleri dört gruba ayrılır:
Type ‘’0’’
Genel doğrudan bahsederken kullanılır. Bu tip şart bildirmekten çok, sebep-sonuç ifadesi bildirir.
İf + Simple Present, Simple Present
Örnek: ( İf you heat the iron, it expands.)(Eğer demiri ısıtırsan genişler.)
Emirler ve tavsiye içinde type ‘’0’’ kullanılabilir.
Örneğin; ( İf you have problems, talk to your mother.)( Eğer problemlerin varsa annenle konuş.)

Type ‘’1’’
Type ‘’1’’, konuşma anında ya da gelecekte gerçekleşme ihtimali yüksek bir olayı ifade etmek için kullanılır. ‘İf clause’’ ile gerçekleşme ihtimali olan bir koşul verilir. Bu koşul gerçekleşirse, ana cümlecikteki ‘’sonuç’’ eylem de gerçekleşmiş olacaktır.
İf + Simple Present Tense, Simple Future Tense
Gelecekte olması muhtemel, mümkün olayları anlatır.
Örneğin; ( İf you work harder, you will be successfull.)( Eğer daha çok çalışırsan başarılı olursun.)

Type ‘’2’’
Type ‘’2’’, gerçekleşme ihtimali çok zayıf olan veya hiç olmayan, gerçekleşmemiş olaylar için kullanılır. Type ‘2’ mana olarak geniş zamanda olmasına rağmen, Simple Past Tense ile kullanılır. Ana cümlecik, olmayan bir koşuldan etkilendiği için ‘’hayali’’ durumdadır; bu yüzden de ‘’would’’ ile kurulur. Bu tip genellikle dilek ve temennileri ifade etmek için kullanılır.
İf + Simple Past Tense, would verb1/ could verb1/ might verb1
Örneğin; ( İf I lived by the sea, I would go fishing.)(Eğer deniz kenarında yaşasaydım balık tutmaya giderdim.)
Bu tip ‘’if clause’’ tavsiyede bulunmak için de kullanılır.
‘’İf I were you….’’ yani ‘‘senin yerinde olsam….’’ anlamına gelir.
Örneğin; İf I were you, I would give up that job this immediately.)(Senin yerinde olsam bu işi hemen bırakırım.)

Type ‘’3’’
Type ‘3’, gerçekleşmemiş olan bir olayı anlatır yani geçmişten bahseder. ‘’Eğer gerçekleşmiş olsaydı’’ gibi bir anlam ifade eder. Bu yapıda ‘’if caluse’’ Past Perfect ile, ‘’main clause’’ yani ana cümlecik ise ‘’ would + Past Perfect’’ kullanılır.
İf + Past Perfect Tense, would have verb3
Örneğin; ( İf he hadn’t smoked, he wouldn’t have been so ill.)( Eğer sigara içmeseydi bu kadar hasta olmazdı.)

Birkaç soru üzerinde değerlendireyim mesela-
3.İf they …………. carefully, they ……………. the woodpecker.
A. Listen / might hear
B. Listening / hear
C. Listened / might hear
D. Listens / hear
Bu soru ‘type ‘2’’ cümlesidir, şıklara bakılırsa A seçeneğinde ‘might hear’ dan önce fiilin 2. Hali gelir ama 1. Hali getirilmiş çünkü ilk cümle bir Simple Past tense cümlesidir ve A seçeneği olamaz. Ama C seçeneğine baktığımızda 1. Cümle için fiilin 2. Hali ve 2. Cümle için de ‘might hear’ cümlesi getirilmiş. Yani bu cümle Type ‘2’ olduğu için C seçeneği uygundur.

4.İf you ………. more slowly, Peggy …………. You.

A. Had spoken / would have understood
B. Speaks / would have understood
C. Spoke / would understood
D. Speak / understands
Bu soru da direk olarak A seçeneği diyebiliriz çünkü Type ‘3’ tipi bir cümledir bu ve ilk cümle Past perfect tense’tir. İkinci cümle ‘would have verb3’. Diğer seçenekler olamaz çünkü ilk cümle için verilenler fiilin 1. ve 2. halleri ama A seçeneğinin ilk cümlesinde fiili 3. halde verilmiştir. 

ÜNİTE-3
Adverbial Clauses( Zarf Cümlecikleri)
Fiilleri tarz, neden, yer, zaman, koşul, amaç, sonuç gibi öğelerle destekleyen cümleciklere zarf cümlecikleri denir. Zarf cümlecikleri cümleyi niteler ve zarf görevinde bulunur. Zarf cümlecikleri kullanıldıkları yere ve üstlendikleri göreve göre farklı zarflarla ve farklı yapılarda kurulur. Zarf cümlecikleri cümlenin başına ya da sonuna gelebilir. Yan cümlecik başa yerleştirildiğinde ana cümleden virgülle ayrılır.

Adverbial Clauses of Time ( Zaman belirten zarf cümlecikleri)

İki cümle arasındaki zaman ilişkisin belirtir.
‘’When, while, as soon as, by the time, after, whenever, before, as long as, until, as, since’’
Örneğin; ( He will be successfull as long as he studies regularly)( Düzenli çalıştığı sürece başarılı olur.)

Adverbial Clauses of Reason (Neden bildiren zarf cümlecikleri)
İki cümleyi birbirine neden-sonuç anlamıyla bağlar.
‘’because, since, as, for, due to the fact that’’
Örneğin; ( I did not buy it because it was too expensive.)( Onu satın alamadım çünkü pahalıydı.)

Yer Belirten Zarf Cümlecikleri
Yer belirten zarf cümlecikleri ‘’ where, wherever, as…as’’ gibi yer ifadeleri kullanılır.
Örneğin; (Don’t move! Stay where you are! I will bring help!)(Hareket etme! Olduğun yerde kal! Yardım çağıracağım.)
Örneğin; (I will run as fast as I can)( Koşabildiğim kadar hızlı koşacağım.)

Soru üzerinde değerlendireyim
5.I have put the keys ……………… nobody can find them.
A. Where
B. Why
C. So
D. To
Bu soruya baktığımızda hemen bunu cevabının A seçeneği olduğunu görürüz. Bu bir ‘Yer belirten zarf cümlecikleridir’.
‘where’ yer belirten ‘nerede’ anlamına gelen bir cümledir.

6. I read …………. I like reading.
A. To
B. Why
C. Before
D. Because
Bu soru ‘neden belirten’ bir cümledir. İki cümleyi birbirine bağlayan ‘because’ kelimesi gelir. Diğerleri gelemez.

ÜNİTE-4

Passive Voice (Edilgen Çatı)

‘’Active’’ cümleyi ‘’passive’’ cümleye çevirme
‘’Active’’yani ‘’etken’’ cümlenin nesnesi ‘’passive’’ cümlenin öznesi konumuna getirilir, ‘’to be’’ fiili uygun zamana göre yeniden yazılır. Fiil 3. Hale getirilir.
Örneğin; (A Stone breaks the glass.)(Bir taş camı kırar.)
Edilgen cümlede(Passive voice) ise cümleye nesne ile başlanır. Yani ‘’active’’ cümlesinin tersine; nesnenin özneye göre daha öenmli olduğunu ifade eder. Etken cümledeki özne de önemli ise cümle sonunda ‘’by’’ ile birlikte kullanlabilir.
Örneğin; (The glass is broken by a Stone.)(Cam taş ile kırılır.)
Eğer fark ettiyseniz ‘’passive’’ cümlesinde fiil 3. halde kullanılır, buna dikkat edelim çünkü ‘’active’’ bir cümleyi ‘’passive’’ cümleye çevirirken fiili 3. Hale getirmeliyiz.’’ Passive’’ cümle de fiil daima 3. Halde kullanılır.
‘’Passive’’ bir cümleyi olumsuz yapmak istersek ‘’to be’’ fiilinden sonra ‘’not’’ getiririz.
Örneğin;
‘’Active’’(Etken); (The police couldn’t catch the thief.)(Polis hırsızı yakalayamadı)
‘’Passive’’(Edilgen); (The thief couldn’t be caught by the police.)(Hırsız polis tarafından yakalanamadı)

TABLO
http://i.hizliresim.com/n7YZmB.jpg
http://i.hizliresim.com/62Yd59.jpg
Bu tablolarda Active ve passive cümlelerin Tenseleri verilmiş.

Birkaç soru üzerinde yapayim Ama bunun için önce düzenli-düzensiz fiilerin tablosunu iyice bir bilmeniz ve Tenseleri öğrenmeniz lazım.
-Ali can buy a car. Cümlesinin Passive hali için ‘can be’ getirilir tabloya bakın ve fiilin 3. Hali kullanılır, yani ‘buy’ 3. hali ‘bought’ olur… Bunun için düzenli fiil tablosunu bilmemiz lazım. Cümlenin passive hali şöyle olur:
-A car can be bought by Ali.

7. The money ……..by George.

A. Stole
B. Was stolen
C. İs steal
D. Steals
Bu cümle passive bir cümledir. Yani fiilin 3. Hali kullanılır ve B seçeneğinde ‘was stolen’ verilmiş bu hem fiilin 3. Hali hem de Simple Past Tense ‘was’ getirilmiş, diğer şıklarda fiilin 3. Hali verilmemiş.

Aşağıdaki cümlenin Passive’ye çevrilmiş hali hangisidir?
8. The postman delivers the letters.
A. The letters are delivered by the postman
B. The letters is delivered by the postman
C. The letters was deliver by the postman
D. The letter delivered by the postman
Şimdi bu cümle Simple present tense olduğunu görebiliriz. Active cümlede fiil 1. Halde kullanılmış yani simple present tensedir. Passive’ye çevirmek için am/is/are ve ‘verb3’ fiilin 3. Hali getirlmesi lazım. A ve B seçeneği buna uygun ama bunlardan B seçeneği olamaz neden çünkü ‘letters’ çoğul eki almış yani ‘s’ takısı getirlmiş. Bir fiil çoğul eki almışsa ‘are’ getirlir. Cevap A seçeneğidir.

9. They watered the flowers.
A. The water is the flowers.
B. The flowers is watering
C. The house will water.
D. The flowers were watered.
Bu soruda cümleye baktığımızda fiil 2. halde kullanılmış yani Simple Past Tense’tir. Bu cümleyi passive yapmak için were/was getirilmesi lazım, Flowers ‘s’ takısı aldığı için ‘were ‘ getirilir. Cevap D seçeneğidir.

Aşağıdaki cümleyi activeyapalım
10. The house is being painted now.
A. The house is painted now.
B. Paintings are to home.
C. Are the painters painting?
D. They are painting he house now.
Bu soru için tabloya baktığımızda en başta olan ‘Present Continuous Tense’ cümlesidir. Çünkü ‘is being’ getirilmiş. Bunu ‘active’ yapmak için ‘am/ is/ are’ dan sonra ‘verb1 ing’ yani fiilin birinci hali ve ‘ing’ takısı alması lazım. Ve buna uyan sadece D seçeneğidir.
Bu ders notu faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

14 kişi oy kullandı
Online Testler