Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Dersi ders özeti
Bu özet Theinek.Com tarafından yeni müfredatın çıkmış sorularından hazırlanmıştır.

1929 Dünya Ekonomik Buhranı nedeniyle Almanyada savaş yanlısı parti yönetimi ele geçirmiştir.

Cemiyet-i Akvam’ın (Milletler Cemiyeti) kurulmasına Paris Barış Konferansında karar verilmiştir.

Komünizm: Ekonomik bir sistem olan sosyalizmin hem ekonomik hem de politik olarak ulaşmak istediği son aşaması olan ideolojidir.

Basmacı Hareketi: Rusların Hokand Millî Hükûmetini devirmesinin ardından yaptıkları katliama tepki olarak Ergaş Korbaşı önderliğinde başlatılan Türkistan’ın millî mücadelesidir.

“Şarlo” karakteriyle şöhret olan ve “Büyük Diktatör” adlı sinema filminde Nazizmi ve Adolf Hitler’i sert bir şekilde eleştiren aktör Charlie Chaplin'dir.

Suriye, San Remo Konferansı’nda Fransız mandasına bırakılmıştır.

Japonya, II. Dünya Savaşı öncesi Batılıların Asya’dan sürülmesiyle, bağımsızlaştırılacak Asya’yı kendi liderliğinde birleştirmeyi amaçlamıştır.

II. Dünya Savaşı’nın nedenleri;
Japonya’nın Uzak Doğu ve Pasifik’te İngiltere ile ABD’nin baskısında olması
Rusya’nın Brest Litowsk Antlaşması ile kaybettiği toprakları geri almak istemesi
1929 Ekonomik Buhranı’nın tüm dünyada ortaya çıkardığı ekonomik ve sosyal olumsuzlukla

İngiltere, 1917’den 1922’ye kadar Filistin’i yöneten ve nüfusunun çoğunluğu Arap olan bu bölgede Yahudi devleti kurma çalışmalarını başlatmıştır.

II. Dünya Savaşı’nda milyonlarca insana yönelik insan hakkı ihlallerine karşı 10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen belge İnsan Hakları Evrensel Beyannamesidir.

ABD’nin II. Dünya Savaşı’na girmesinin sebebleri;
Pearl Harbor Baskını

II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’nin Cumhurbaşkanı İsmet İnönüdür.

II. Dünya Savaşı sonunda ortaya çıkan yıkımı telafi edip yeniden yapılanma ile uluslararası düzeyde para temini ve akışını sağlamak için Dünya Bankası kurulmuştur.

II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de yaşanan sıkıntıları azaltmak için alınan ekonomik tedbirler;
Millî Korunma Kanunu’nun çıkarılması
İaşe Müsteşarlığı’nın kurulması
Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu’nun çıkarılması

Nuri Demirağ;
• Ankara’nın doğusuna ilk demir yolunu yaptı.
• Çok partili rejimdeki ilk muhalefet partisini kurdu.
• Seri üretim olarak 1936’da ilk Türk uçağını yaptı.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra mandacılık sisteminin oluşturulmasının nedeni Sömürgeciliği devam ettirmek istemeleridir.

Soğuk Savaş Dönemi, II. Dünya Savaşı’ndan sonra süper güçler olarak ortaya çıkan Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri’nin arasında gerginliklerin yaşandığı ancak birbirlerine karşı silaha başvurmaktan kaçındıkları dönemdir.

Varşova Paktı, Sovyetler Birliği’nin NATO’nun etkinliği ve silahlı gücünü tehdit olarak görüp kurdurduğu kuruluştur.

Türkiye’nin Kore savaşına katılmasında etkili olan faktörler;
Truman ve Marshall Yardımlarını yapan ABD’yle ilişkilerini sekteye uğratmak istememesi
SSCB tehdidi karşısında güvenlik sorununu çözmek için NATO’ya dâhil olmak istemesi
ABD’nin Türkiye’den savaşa katılması yönünde talepte bulunması

Demokrat Parti’nin kuruluşunda rol alanlar; Celal Bayar
Fuat Köprülü
Adnan Menderes

Bu özet faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?