Açık Lise Seçmeli Sanat Tarihi 1 ders notları

Bu ders içereği Yeni müfredata uygundur.
Ünite 1

SANAT TARİHİNE GİRİŞ

SANAT VE SANAT TÜRLERİ

SANAT NEDİR?

Bir duygunun, düşüncenin veya güzelliğin ifade edilme yöntemidir. İlk sanat eserlerinin ortaya çıkışı, ihtiyaçları karşılamak içindir.

SANAT TARİHİ NEDİR?

Sanat Tarihi, sanatın tarihsel gelişimini inceleyen bilim dalıdır. Sanat eserinin; en önemli özelliği bir tane olmasıdır, taklit ve kopyalar sanat eseri değildir. Zanaat; ise insanların ihtiyaçlarını karşılayıp, para kazanmak amacıyla yapılan aşçılık, marangozluk, dokumacılık, duvarcılık gibi işlerdir.

SANAT TÜRLERİ

PLASTİK SANATLAR

Çamur, kil, alçı, taş, mermer vs. gibi biçimlendirilebilen ve kalıplandırılabilen her tür malzemeden yapılan sanatların hepsidir.

Resim

Yüzey üzerine çizgilerle, renklerle bir düşüncenin, duygunun estetik anlayışla hayata geçirilmesidir. İlk resimler mağara duvarlarına çizilmiştir.

Heykel

Taş, tunç, bakır, kil, alçı gibi malzemelerden yontularak veya kalıba dökülüp biçimlendirilerek yapılan dört boyutlu sanat eseridir.

Mimari

İnsanların kişisel, toplumsal, kültürel, ekonomik ihtiyaçlarına karşılık verecek nitelikte ortamlar, mekanlar yaratma sanatıdır.

FONETİK SANATLAR

İşitme duyusuna ve duygusuna seslenen müzik, edebiyat gibi sanatlardır.

Müzik

Duygu ve düşünceleri ifade eden seslerin düzenlenmesi sanatıdır. İlk ürünler ilkel insanın doğadaki sesleri taklit etmesiyle başlamıştır. Müzik, bütün dünyada evrensel bir dil olarak ele alınır.

Edebiyat

Olay, düşünce, duygu ve hayallerin sözlü veya yazılı olarak anlatılmasıdır.

RİTMİK VE DRAMATİK SANATLAR

İnsanın kendini veya bir olayı anlattığı sanatlardır.

Dans

Müziğin temposuna uyarak yapılan, estetik değer taşıyan vücut hareketleri bütünüdür.

Bale

Dansa ve müziğe dayalı sahne gösterisidir.

Opera

Genellikle tarihî veya mitolojik konulu, sözlerinin çoğunluğu şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro sanatıdır.

Tiyatro

Bir sahnede, seyirciler önünde oyuncuların sergilemesi amacıyla yazılmış oyunlardır.

KÜLTÜR – SANAT İLİŞKİSİ

Kültür, bir toplumun sahip olduğu maddi ve manevi birikimlerin tamamıdır. Kültür, hayatın akışı ile ilgilidir. Bu nedenle sanat ve kültür iç içedir. İnsanlar sanatı kültürle birlikte gelecek kuşaklara aktarır.

SANAT – TOPLUM İLİŞKİSİ

Sanatçı içinde yaşadığı toplumdan etkilenir ve ürettiği eserlerle de toplumu yansıtır. Sanatçı toplumdan beslenir, bu nedenle sanatçı ile toplum etkileşim halindedir. Yenilikler, gelişmeler, yeni buluşlar daima sanatta yeni ufuklar açar.

SANAT TARİHİNİN DİĞER BİLİM DALLARIYLA İLİŞKİSİ

Tarih

Sanatın geçmişini inceleyen sanat tarihi bu çalışmalarını yaparken tarih bilimiyle ayrılmaz bir bütündür.

Coğrafya

İnsanoğlunun yaptığı eserler, objeler, yapılar, yaşadığı doğal çevreyle ilgilidir. Bu yüzden Coğrafya ve Sanat Tarihi ilişki içindedir.

Arkeoloji

Toprak veya su altında kalmış, geçmiş uygarlıklara ait tarihî kalıntıların ve eserlerin yerlerini belirleyip, ortaya çıkarıp değerlendirilmesiyle ilgili bilim dalıdır. Bu yüzden Sanat Tarihi açısından temel bilimlerden biridir.

Arkeometri

Kronolojik araştırmaların uygulamasını yapan yeni bir bilim dalıdır.

Antropoloji

İnsanın fiziki yapısını sistemli ve karşılaştırmalı olarak inceleyip, insan ırkını sınıflandırır.

Paleografya

Eski yazıların okunmasını sağlayan bilim dalıdır. Yazıların tür ve şekillerini inceler.

Epigrafi

Kitabeleri okuyup araştırır ve yorumlar.

Nümizmatik

Geçmişte basılmış olan sikkeleri inceler, üzerlerindeki yazı ve tasvirler o dönem hakkında bilgi toplamaya çalışır.

Etnoğrafya

Toplumların öz kültürlerini inceler

Filoloji

Dil bilimidir. Dünya üzerinde var olan dilleri inceler.

SANAT ESERLERİNİN KORUNMASININ ÖNEMİ

Sanat eserleri geçmiş uygarlıkların, toplumsal, siyasal ve diğer konularda tüm özelliklerini yansıtan belgeler olduğu için korunması gerekir. Bu eserler bizi etkilemiş olan önceki kültürlerin günümüzdeki izleridir. Sanat eserlerini koruyabildiğimiz oranda geçmişle, geleceğin bağlantısını kurabiliriz. Bacasız sanayi olarak kabul edilen turizm sektörünün en büyük kaynağı, o ülkede bulunan sanat eserleridir.

DÜNYA’NIN YEDİ HARİKASI

Eski Yunanlı yazarlardan Makedonyalı Antipatros dünyada bulunan olağanüstü nitelikteki yedi yapıtı sıralamıştı. Bu yapıtlara Dünyanın Yedi Harikası adı verilmişti.

PİRAMİTLER

Gize’de Keops, Kefren ve Mikerinos için yapılan bu piramitler bugün de görülebilmektedir.

BABİL’İN ASMA BAHÇELERİ

MÖ 600 yıllarında Babil Kralı Nabukadnezar’ın yaptırdığı bahçelerdir. Bahçeler, bir piramit oluşturabilecek biçimde taraçalar halinde yükselmekteydi ve her taraçaya dünyanın dört bir tarafından getirilen ağaç ve çiçekler dikilmişti.

ZEUS HEYKELİ

Ünlü Yunanlı heykelci Phidias Yunanistan’ da Olympia’daki Zeus Tapınağı için yaptığı 12 metre yüksekliğinde, görkemli bir heykeldi.

ARTEMİS TAPINAĞI

Tanrıça Artemis adına Efes’te yaptırılan tapınaklardan beşincisidir. Tapınağın içinde, heykeltıraş Phidias ve Praksiteles de aralarında olmak üzere, birçok Yunanlı sanatçının en yetkin yapıtları bulunur.

MAUSOLEİON

Bodrum’da MÖ 353’te ölen Karya Kralı Mausolos için eşi Kraliçe Artemisia’nın yüklü bir para ödeyerek yaptırdığı anıt mezardır.

RODOS HEYKELİ

Güneş Tanrısı Helios’a ait tunçtan yapılma dev bir heykeldir. Rodos Limanı’nın ağzında bulunmaktaydı ancak sanıldığı gibi heykelin bacakları arasından gemiler geçmiyordu.

İSKENDERİYE FENERİ

Bu büyük deniz feneri, daha sonra ana kara ile birleşen Pharos Adası’nda MÖ 280 yıllarında yapılmıştı.

Sonraki Ünite
Bu ders notu faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

21 kişi oy kullandı
ÜNİTE 2ÜNİTE 3ÜNİTE 4