Seçmeli Tarih 2 Dersi ders özeti
Bu özet Theinek.Com tarafından yeni müfredatın çıkmış sorularından hazırlanmıştır.

Fransız İhtilali yaydığı fikir akımları imparatorlukların yıkılmasında etkili olmuştur.

1830 ihtilalleri ilk olarak Fransada başlamıştır.

Kapitalizm; Serbest piyasa ekonomisi veya serbest girişim olarak bilinir. Özel teşebbüse ve piyasa serbestliğine dayalı olan bir üretim sistemidir ayrıca üretim araçlarının özel mülkiyetine dayanan üretimle tüketimin pazar tarafından dengelendiği bir ekonomik sistemdir.

Nizam-ı Cedit Ordusu III. Selim döneminde kurulmuştur.

II. Mahmut döneminde Mehterhâne kaldırılarak yerine Mızıka-i Hümâyun kurulmuştur.


Nüfusun bir ülkede artmasının o ülkeye sağlayacağı avantajlar;
Devletin askerî ve siyasi güç kazanması
Savaş gücünün insan sayısına orantılı olarak artması
Ekonomide kalkınma için gerekli işçi gücüne sahip olunması

II. Mahmut zamanında âyanlarla imzalanan belge Sened-i İttifaktır.

Osmanlı Devleti’nin 18. yüzyılda girdiği savaşların çoğunda yenilmesi Askerî alanda ıslahat yapılmasını gerekli kılmıştır.

Tanzimat Fermanı’nda yer alan maddeler;
Kanun önünde herkes eşit sayılacaktır.
Kişilere mülkiyet hakkı tanınacaktır.
Vergiler herkesin gelirine göre toplanacaktır.

I. ve II. Meşrutiyet II. Abdülhamit döneminde ilan edilmiştir.

Endüstriyel üretimin özellikleri;
Üretimde makineleşme ön plandadır.
Üretimde gelişmiş teknolojiler kullanılır.
İş bölümünde modern eğitimden faydalanılı

Balta Limanı Ticaret Antlaşması’nın sonuçları; Osmanlı pazarlarının büyük oranda yabancıların denetimine geçmesi

Islah-ı Sanayi Komisyonu’nun görevleri;
Sanayiyi teşvik etmek
Sanayi okulları açmak
Esnaf şirketleri oluşturmak

Osmanlı Devleti’nde sanayi kuruluşlarına nitelikli işçi yetiştirmek için Sanayi Mektepleri açılmıştır.

1877-1878 Osmanlı-Rus savaşının diğer adı 93 Harbidir.

Türkleri Balkanlardan atmak, Boğazları ele geçirmek ve sıcak denizlere inmek amacıyla panslavist politika izleyen devlet Rusyadır.

Osmanlı Devleti göçler sonrası yaşanan sorunları çözmek için Muhacirun Kanunnamesi yayımlamıştır.

Takvim-i Vekayî: Osmanlı Devleti’nde çıkarılan ilk resmî gazetedir.

Sanayi İnkılabı’nın sonuçları;
Üretim tarzının değişmesi
İşçi sınıfının ortaya çıkması
Üretimin artması

Modern şehirler Sanayi İnkılabıyla ortaya çıkmıştır.

Bu özet faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?