Açık Lise Tarih 2 ders notları ünite 3

Bu ders içereği Yeni müfredata uygundur.
Ünite 3

TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK DEVLETLERİ

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ

Din değiştirme insanlık tarihi boyunca milletlerin en önemli olaylarından biridir. Çünkü tüm hayatları dinle birlikte değişir. Türkler ilk olarak Gök Tanrı inancına, daha sonra Budizm ve Maniheizm’e inanmıştır. Ayrıca Hazarlar Museviliği bazıları da Hristiyanlığı seçmiştir. Ancak 751 yılında Abbasiler ile Çin arasında olan savaşta Karluk’lar Arapları desteklemiştir. Böylece Türkler ilk kez İslamiyet ile tanışarak kitleler halinde bu dine geçmiştir.

Anayurtta Kurulan İlk Türk İslam Devleti

KARAHANLILAR (840-1212)

Orta Asya’daki ilk Müslüman Türk devletidir. Balasagun’da Bilge Kül Kadir Han tarafından kurulmuştur. Satuk Buğra Han döneminde İslamiyet kabul edilmiştir. Daha sonra devlet ikiye ayrılmıştır. Ancak eski Türk gelenekleri bu devlet zamanında yaşamaya devam etmiştir.

Hindistan’da İslamiyeti Yayan Türk Devleti

GAZNELİLER (963-1187)

Samanilerin Türk komutanlarından Alp Tegin 963 yılında Horasan’da kurdu. Hindistan’da hakimiyet süren devlet en parlak dönemini Gazneli Mahmut zamanında yaşadı. Bu dönemde Hindistan’a yapılan 17 sefer İslam’ı bu topraklara yaydı. Böylece Mahmut’a Sultan unvaı verildi. Ancak Dandanakan Savaşı’nda Selçuklulara yenilince Hindistan’a çekildiler.

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ (1040-1157)

Batıya göç eden Oğuz Türkleri tarafından Maveraünnehir bölgesinde kuruldu. Dukak Bey tarafından kurulan devlet Selçuk Bey zamanında bağımsız olmuştur. Burada İslam’ı kabul etmiştir. Daha sonra Horasan’da artan sayısıyla güçlü bir devlet haline gelmiştir. Daha sonra Tuğrul ve Çağrı beyler döneminde iyice gelişmiştir.

Dandanakan Savaşı (1040)

Yurt arayışında olan Selçuklular Horasan’a yerleşmek için Gaznelilerle savaştı ve Sultan Mesut bu savaşta yenildi. Daha sonra Tuğrul Bey Horosan Emiri ilan edildi ve adına hutbe okutuldu.

Malazgirt Savaşı (1071)

1071 yılında Anadolu Türk varlığı için dönüm noktası olan bir savaştır. Bu yüzden de Bizans ile Selçuklu arasında geçmiştir. Bizans imparatoru Romen Diyojen esir alınmıştır. Bizans ordusundaki Türk asıllı Uz ve Peçeneklerin Türk tarafına geçmesiyle Anadolu’nun kapısı Türkler’e açılmıştır.

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ'NDE GÜÇ VE YÖNETİM YAPIS

Sultan

Devleti yöneten kişidir. Ülke hükümdar ailesinin ortak malıdır. Kut anlayışıyla devleti yönetir.

Tıraz

Kendi ad ve lakaplarının yazılı olduğu özel hükümdar giysisi.

Saray

Hükümdar ve ailesinin yaşadığı yerdir. Burada çaşnigir, candar gibi birçok görevli bulunur.

Hacibül Hüccab

Saray çalışanlarını denetleyen kişi.

Divan-ı Saltanat

Bütün devlet işlerinin görüşüldü ve karara bağlandığı yerdir. Başında vezir bulunurdu.

  • Divan-İnşa: İç ve dış yazışmaları yapardı.
  • Divan-ı İstifa: Mali ve idari işlerden sorumluydu.
  • Divan-ı İşraf: Mali ve idari işlerin teftişini yapardı.
  • Divan-ı Arz: Devletin askeri işleriyle ilgilenirdi.
Divan-ı Berit

Posta ve haberleşmeden sorumluydu.

Divan-ı Mezalim

Adalet işlerinden sorumluydu. Adalet şeri ve örfi hukuk olarak ikiye ayrılırdı. Şeri davalara kadılar bakardı. Baş kadıya Kadiul Kudat adı verilirdi ve sultan tarafından göreve getirilirdi. Örfi davalara ise Emir-i Dad bakardı.

Atabeylik

Selçuklu devletinde şehzadeler küçük yaşta eyaletlere melik olarak gönderildi. Yetiştirilmek ve idare etmek için de yanlarına eğitimlerinden sorumlu bir Atabey verildi. Daha sonra şehzadesi büyüyünce Atabeyler veziri ya da kumandanı oldu. Ancak sultanları kışkırtarak büyük taht kavgalarına yol açmışlardır. Böylece devlet zayıflama sürecine girmiştir.

unite-2
Bu ders notu (ünite 3) faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

2 kişi oy kullandı
ÜNİTE 1ÜNİTE 2