Tarih 3 Dersi ders özeti
Bu özet Theinek.Com tarafından yeni müfredatın çıkmış sorularından hazırlanmıştır.

Danişmentliler: Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerindendir. Sivas merkezli olarak kurulmuştur. Anadolu’da kurulan beylikler içerisinde en güçlü olanıdır. Geniş bir alanda etkili olmuş, Malatya, Kayseri dolaylarında hâkimiyet kurmuştur. Türkiye Selçuklu Devleti ile birlikte Haçlılara karşı başarılı mücadele etmişlerdir.

Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurucusu Süleyman Şah'dır.

Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu kesinleştiren ve Anadolu’da hâkimiyeti Türklerin eline geçiren savaş Miryokefalon Savaşı'dır.

Türkiye Selçuklu Devleti’nde tapu sicil kayıtlarını tutmak ve istihbarat faaliyetleri yapmakla görevli divan Divan-ı Pervane'dir.

Haçlı Seferlerinin dinî nedenleri;
Hristiyanların kutsal kabul ettikleri Kudüs, Urfa ve Antakya’yı Müslümanlardan geri almak istemeleri

Türkiye Selçuklu Devleti’nde ilk altın para II. Kılıçarslan döneminde bastırılmıştır.

Osmanlı Devleti’nin Bizans’la yaptığı savaşlar;
Palekanon Muharebesi
Koyunhisar Muharebesi
Sazlıdere Muharebesi

Anadolu Türk siyasi birliğini sağlayan ilk Osmanlı padişahı I. Bayezit'tır.

Osmanlı Devleti’nde Ankara Muharebesi sonrasında “Fetret Devri” yaşanmıştır.

Osmanlı Devleti Balkanlarda izlediği “İskân Politikası” ile Türkleşmeyi ve İslamlaşmayı amaçlamıştır.

Osmanlı askerî teşkilatının temelleri Orhan Gazi döneminde atılmıştır.

Kapıkulu piyadeleri;
Yeniçeri Ocağı
Cebeci Ocağı
Acemi Ocağı

Cebeci Ocağı : Yeniçerilerin muharebede kullanacağı askerî malzemeyi tedarik eden ocaktır. Harpte kullanılacak levazımatı cepheye taşıyarak yeniçerilere dağıtır ve muharebeden sonra bunları tekrar toplardı.

Acemi Ocağı I. Murat döneminde ortaya çıkmıştı.

Osmanlı Devleti’nde yeniçerilerin üç ayda bir aldıkları maaşa Ulufe denirdi.

Mesnevi adlı eser Mevlâna Celâleddin-î Rumîye aittir.

Orta Asya Türklerinin dinî-tasavvufi hayatında etkili olan ve Pîr-i Türkistan adı ile anılan mutasavvıf Ahmet Yesevîdir.

Seyfiye : Osmanlı Devleti’nde askerî işlerle uğraşan sınıfa verilen ad.

Osmanlı Devleti’nde ilmiye sınıfında yer alan görevliler;
Kadı
Müderris
Kazaske

Osmanlı Devleti’nde ilk medrese İznikte açılmıştır.

Bu özet faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?