Tarih 5 Dersi ders özeti
Bu özet Theinek.Com tarafından yeni müfredatın çıkmış sorularından hazırlanmıştır.

Osmanlı Devleti’nin Avusturya ile imzaladığı Zitvatorok Antlaşması’nın Avusturya Arşidükü (Kralı) protokol bakımından Osmanlı padişahına denk sayılacak. maddesi Osmanlı Devleti’nin dış politikada prestij kaybettiğinin bir göstergesidir.

Ferhat Paşa Antlaşması : Osmanlı Devleti’nin doğuda en geniş sınırlarına ulaştığı antlaşmadır.

Kıbrıs adası II. Selim Dönemi döneminde fethedilmiştir.

Avusturya : Osmanlı Devleti’ne karşı Macaristan toprakları üzerinde Macar kralı ile akrabalık bağının olması nedeniyle hak iddia eden ülkedir.

İspanya II. Viyana kuşatmasında Osmanlı Devleti’ne karşı oluşturulan kutsal ittifak içerisinde yer almamıştır. Yer alanlar;
Avusturya
Lehistan
Venedik

Garp Ocakları : Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki üç eyaletine(Tunus, Cezayir ve Trablusgarp) verilen ortak ada denir.

XVIII. yüzyılda Rusya’nın Balkanlar’daki bütün Slavları bir bayrak altında toplama siyasetine Panslavizm denir.

Coğrafi Keşiflerden ekonomisi olumsuz etkilenen Osmanlı Devleti Deniz ticaretini canlandırmak için Avrupalı devletlere kapitülasyonlar vermiştir.

Rönesans’ın sonuçları;
Bilim, sanat, edebiyat alanlarında gelişmeler yaşandı.
Reform hareketlerinin başlamasına zemin hazırladı.
Özgür düşüncenin temeli atıldı.

Aydınlanma Çağı’nın ileri gelen temsilcilerinden olup fizik alanında çok önemli çalışmalar yapan bilim adamı Isaac Newton'dır.

XVI. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti’nin para birimi olan akçede kullanılan gümüş oranı yarı yarıya düşürülmüştür.
Bu durum Enflasyon yaşanmasına sebeb olmuştur.

Avrupa’da eğitimin kilisenin etkisinden çıkartılarak laikleştirilmesi Reform Hareketleri ile gerçekleştirilmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde Fransızlara geçici olarak verilen kapitülasyonlar I. Mahmut döneminde sürekli hâle getirilmiştir.

Osmanlı Devlet yönetiminde ekber ve erşed sistemine geçilmesiyle Hanedanın en büyük ve en olgun üyesinin padişah olması sağlanmıştır.

İbrahim Müteferrika : III. Ahmet’in fermanı ve şeyhülislamın fetvası ile ilk Türk matbaasını kuran kişidir.

Lale Devri’nde yapılan yenilikleri;
İlk çiçek aşısının uygulanması
Tulumbacı Ocağı adı verilen itfaiye teşkilatının kurulması
İlk Türk matbaasının kurulması

Şark Meselesi: Avrupa devletlerinin XIX. yüzyıl ve sonrasında Osmanlı Devleti’ne karşı yürütecekleri siyaseti ifade eden kavrama denir.

Gazi Osman Paşa: 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda stratejik açıdan önemli bir yer olan Plevne’yi Rus ordularına karşı başarıyla müdafaa eden Osmanlı komutanıdır.

I. Dünya Savaşı’nda Ermeni isyanlarının Türk devletinin varlığını tehdit etmesi ve isyancıların düşmanla işbirliği yapması üzerine Osmanlı Devleti Tehcir Kanunu çıkartmıştır.

Üçlü İtilaf Bloku;
Fransa
İngiltere
Rusya

Bu özet faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

4 kişi oy kullandı
Online Testler