Tarih 6 Dersi ders özeti
Bu özet Theinek.Com tarafından yeni müfredatın çıkmış sorularından hazırlanmıştır.

Yunanistan: Edirne Antlaşması’ndan sonra bağımsızlığını ilan etmiştir.

Sosyalizm: Kapitalizme bir tepki olarak doğan ve kapitalizmin özel mülkiyet, piyasa ekonomisi ve kâr esasına karşı çıkan ideoloji.

Yeniçeri Ocağı II.Mahmut döneminde kaldırılmıştır.

Cenova-Köstence Demir Yolu: Avrupa Kıtası’ndaki ilk Osmanlı demir yoludur.

Mühendishane-i Bahri-i Hümâyun: III. Mustafa Döneminde deniz subayı ve mühendisleri yetiştirmek amacıyla açılmıştır.

Darülaceze ve Hamidiye Etfal Hastanesi II. Abdülhamit döneminde açılan kurumlardandır.

“Tekaütlük Sistemi” Emeklilik ile ilgilidir.

Tanzimat Fermanı Abdülmecit Dönemi’nde ilan edilmiştir.

İltizam sisteminin kaldırılmasına Islahat Fermanı’yla karar verilmiştir.

Türk toplumunun ilk yazılı anayasası Osmanlı Devleti döneminde kabul edilmiştir.

Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemeye yönelik olarak ortaya atılan fikirler;
Osmanlıcılık
Türkçülük
İslamcılık

31 Mart Darbesi sonunda tahttan indirilen Osmanlı padişahı II. Abdülhamittir.

İttihat ve Terakki Fırkası : Osmanlı Devleti’nde Bâbıâli Baskını ile iktidarı ele geçiren siyasi partidir.

Endüstriyel üretime geçiş İngiltereden bile daha önce ortaya çıkmıştır.

Klasik üretimin özellikleri;
Üretim küçük atölyelerde sınırlı sayıda gerçekleştirilir.
İş bölümünde geleneksel eğitimden yararlanılır.
Üretim araçlarının mülkiyeti zanaatkâra aittir.

18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı Devleti endüstriyel üretime geçişte birtakım zorluklarla karşılaşmıştır.
Bu zorluklar;
Devlet sınırları içerisinde meydana gelen isyanlar
Rusya ve Avusturya ile yapılan uzun süreli savaşların getirdiği mali sıkıntılar
Şark Meselesi kapsamında Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’ni parçalama teşebbüsleri

Osmanlı Devleti Rusya tehlikesine karşı İngilizlerle Balta Limanı Ticaret Anlaşması’nı imzalamıştır.

Asimilasyon : Farklı etnik kökene sahip toplumların farklı kültür birikimlerini ve aidiyet duygularını, egemen kültür ve kimlik dokusu içinde eritip yok etmektir.

Osmanlı Devleti Kırım Savaşı sırasında İngiltere’den dış borç almıştır.

Takvim-i Vekayî gazetesi II. Mahmut döneminde çıkarılmıştır.

Bu özet faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler