GİRİŞ/KAYIT

Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Osmanlı Devleti’nin, Trablusgarp Savaşı sırasında karadan Trablusgarp’a yardım göndermesini engelleyen durum, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mısır’ın, İngiltere işgalinde bulunması
 • B) Osmanlı donanmasının yetersiz olması
 • C) Yerli halkın İtalyanların yanında yer alması
 • D) İtalyanların, Çanakkale Boğazı’nı kuşatması
SORU 2

Balkanlara egemen olmak amacıyla “Panslavizm” politikasını izleyen devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Almanya
 • B) İtalya
 • C) Fransa
 • D) Rusya
SORU 3

I. Romanya
II. Sırbistan
III. Yunanistan
IV. Bulgaristan
Yukarıdaki devletlerden hangileri, I. Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri grubunda yer almıştır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) I, II ve III
 • D) II, III ve IV
SORU 4

Osmanlı orduları, I. Dünya Savaşı’nın Irak Cephesi’nde, aşağıdakilerden hangisiyle savaşmışlardır?

 • A) Ruslarla
 • B) İngilizlerle
 • C) Yunanlılarla
 • D) Fransızlarla
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin BrestLitowsk Antlaşması ile Ruslardan geri aldığı yerlerden biri değildir?

 • A) Muş
 • B) Kars
 • C) Batum
 • D) Ardahan 7
SORU 6

Mondros Ateşkes Antlaşması’nı Osmanlı Devleti adına imzalayan kişi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sayısal verilere dayanır.
 • B) Kâzım Karabekir
 • C) Rauf Orbay
 • D) Refet Bele
SORU 7

Çukurova Bölgesi’nin, Fransızlar ve Ermeniler tarafından işgal edilmesini önlemek amacıyla kurulan cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Millî Kongre Cemiyeti
 • B) Kilikyalılar Cemiyeti
 • C) İzmir Reddi İlhak Cemiyeti
 • D) TrakyaPaşaeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti
SORU 8

“Yolunda yürüyen bir yolcunun, ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi lazımdır.”
ATATÜRK
Atatürk, bu sözüyle, aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

 • A) Gerçekçi oluşun
 • B) İdealist olmanın
 • C) İleri görüşlülüğün
 • D) Yaratıcı düşüncenin
SORU 9

Kurtuluş Savaşı’nda, Yunan ilerleyişini durdurmak için Kuvayımilliye birliklerinin oluşturdukları ortak cephe, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Batı Cephesi
 • B) Doğu Cephesi
 • C) Güney Cephesi
 • D) Yemen Cephesi
SORU 10

Mustafa Kemal’in, Samsun’dan itibaren bütün doğu illerindeki askerî ve sivil makamlara emir verme yetkisiyle atandığı görev, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı
 • B) Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı
 • C) Sofya Ataşemiliterliği
 • D) 9.Ordu Müfettişliği
SORU 11

Amasya Genelgesi hakkında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Bağımsızlığın millete dayanılarak sağlanacağı vurgulanmıştır.
 • B) Kurtuluş Savaşı’nın amacı, gerekçesi ve yöntemi açıklanmıştır.
 • C) İstanbul Hükûmetinin görevini yerine getiremediği belirtilmiştir.
 • D) Temsil Heyeti’ne yurdun bütününü temsil etme yetkisini vermiştir.
SORU 12

Osmanlı ordusunun, aşağıdaki rütbelerinden hangisinin karşılığı “Kıdemli Yüzbaşı”dır?

 • A) Ferik
 • B) Müşir
 • C) Kolağası
 • D) Miralay
SORU 13

Hatay Dörtyol’da, Kurtuluş Savaşı’nın ilk silahlı direnişi, aşağıdakilerden hangisine karşı yapılmıştır?

 • A) İngilizlere
 • B) Fransızlara
 • C) İtalyanlara
 • D) Yunanlılara
SORU 14

Osmanlı tarihinde Ermeni sorunu, aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile ilk kez uluslararası bir sorun olarak ortaya çıkmıştır?

 • A) Berlin Antlaşması
 • B) Londra Antlaşması
 • C) Ayastefanos Antlaşması
 • D) SykesPicot Antlaşması
SORU 15

Türkiye Büyük Millet Meclisini ilk tanıyan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İtalya
 • B) Rusya
 • C) Ermenistan
 • D) Yunanistan
SORU 16

Mustafa Kemal Paşa’nın, “Başkomutan” olarak yönettiği ilk savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) I. İnönü
 • B) II. İnönü
 • C) Sakarya
 • D) Trablusgarp
SORU 17

Mehmet Âkif Ersoy’un yazdığı “İstiklal Marşı” şiiri, aşağıdaki tarihlerin hangisinde TBMM tarafından yeni Türk devletinin “Millî Marş”ı olarak kabul edilmiştir?

 • A) 23 Nisan 1920
 • B) 12 Mart 1921
 • C) 08 Ağustos 1921
 • D) 29 Ekim 1923
SORU 18

Kütahya Eskişehir Savaşları’ndan sonra, TBMM’deki bazı milletvekilleri arasında görülen genel kaygının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kuvayımilliyenin dağılması
 • B) Ankara’nın işgal edileceği haberi
 • C) Tekâlifimilliye Emirlerinin yayınlanması
 • D) Son Osmanlı padişahı VI. Mehmet’in ülkeyi terk etmesi
SORU 19

Millî Mücadele Döneminde, aşağıdaki devletlerden hangisinin TBMM’yi desteklemesi, diğer devletleri de olumlu yönde etkilemiştir?

 • A) Fransa
 • B) İngiltere
 • C) Ermenistan
 • D) Sovyet Rusya
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Barış görüşmelerinin çıkmaza girmesine neden olan konu başlıklarından biri değildir?

 • A) Türkiye’nin rejimi
 • B) Osmanlı borçları
 • C) Kapitülasyonlar
 • D) Ermeni yurdu
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADCBACBCADDCBACCBBDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?