Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Dersi 2013 - 2014 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Osmanlı Devleti’nin, Trablusgarp Savaşı sırasında karadan Trablusgarp’a yardım göndermesini engelleyen durum, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mısır’ın, İngiltere işgalinde bulunması
 • Osmanlı donanmasının yetersiz olması
 • Yerli halkın İtalyanların yanında yer alması
 • İtalyanların, Çanakkale Boğazı’nı kuşatması
Soru 2

Balkanlara egemen olmak amacıyla “Panslavizm” politikasını izleyen devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Almanya
 • İtalya
 • Fransa
 • Rusya
Soru 3

I. Romanya
II. Sırbistan
III. Yunanistan
IV. Bulgaristan
Yukarıdaki devletlerden hangileri, I. Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri grubunda yer almıştır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I, II ve III
 • II, III ve IV
Soru 4

Osmanlı orduları, I. Dünya Savaşı’nın Irak Cephesi’nde, aşağıdakilerden hangisiyle savaşmışlardır?

 • Ruslarla
 • İngilizlerle
 • Yunanlılarla
 • Fransızlarla
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin BrestLitowsk Antlaşması ile Ruslardan geri aldığı yerlerden biri değildir?

 • Muş
 • Kars
 • Batum
 • Ardahan 7
REKLAM
Soru 6

Mondros Ateşkes Antlaşması’nı Osmanlı Devleti adına imzalayan kişi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sayısal verilere dayanır.
 • Kâzım Karabekir
 • Rauf Orbay
 • Refet Bele
Soru 7

Çukurova Bölgesi’nin, Fransızlar ve Ermeniler tarafından işgal edilmesini önlemek amacıyla kurulan cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Millî Kongre Cemiyeti
 • Kilikyalılar Cemiyeti
 • İzmir Reddi İlhak Cemiyeti
 • TrakyaPaşaeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti
Soru 8

“Yolunda yürüyen bir yolcunun, ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi lazımdır.”
ATATÜRK
Atatürk, bu sözüyle, aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

 • Gerçekçi oluşun
 • İdealist olmanın
 • İleri görüşlülüğün
 • Yaratıcı düşüncenin
Soru 9

Kurtuluş Savaşı’nda, Yunan ilerleyişini durdurmak için Kuvayımilliye birliklerinin oluşturdukları ortak cephe, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Batı Cephesi
 • Doğu Cephesi
 • Güney Cephesi
 • Yemen Cephesi
Soru 10

Mustafa Kemal’in, Samsun’dan itibaren bütün doğu illerindeki askerî ve sivil makamlara emir verme yetkisiyle atandığı görev, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı
 • Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı
 • Sofya Ataşemiliterliği
 • 9.Ordu Müfettişliği
Soru 11

Amasya Genelgesi hakkında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Bağımsızlığın millete dayanılarak sağlanacağı vurgulanmıştır.
 • Kurtuluş Savaşı’nın amacı, gerekçesi ve yöntemi açıklanmıştır.
 • İstanbul Hükûmetinin görevini yerine getiremediği belirtilmiştir.
 • Temsil Heyeti’ne yurdun bütününü temsil etme yetkisini vermiştir.
Soru 12

Osmanlı ordusunun, aşağıdaki rütbelerinden hangisinin karşılığı “Kıdemli Yüzbaşı”dır?

 • Ferik
 • Müşir
 • Kolağası
 • Miralay
Soru 13

Hatay Dörtyol’da, Kurtuluş Savaşı’nın ilk silahlı direnişi, aşağıdakilerden hangisine karşı yapılmıştır?

 • İngilizlere
 • Fransızlara
 • İtalyanlara
 • Yunanlılara
REKLAM
Soru 14

Osmanlı tarihinde Ermeni sorunu, aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile ilk kez uluslararası bir sorun olarak ortaya çıkmıştır?

 • Berlin Antlaşması
 • Londra Antlaşması
 • Ayastefanos Antlaşması
 • SykesPicot Antlaşması
Soru 15

Türkiye Büyük Millet Meclisini ilk tanıyan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İtalya
 • Rusya
 • Ermenistan
 • Yunanistan
Soru 16

Mustafa Kemal Paşa’nın, “Başkomutan” olarak yönettiği ilk savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

 • I. İnönü
 • II. İnönü
 • Sakarya
 • Trablusgarp
Soru 17

Mehmet Âkif Ersoy’un yazdığı “İstiklal Marşı” şiiri, aşağıdaki tarihlerin hangisinde TBMM tarafından yeni Türk devletinin “Millî Marş”ı olarak kabul edilmiştir?

 • 23 Nisan 1920
 • 12 Mart 1921
 • 08 Ağustos 1921
 • 29 Ekim 1923
Soru 18

Kütahya Eskişehir Savaşları’ndan sonra, TBMM’deki bazı milletvekilleri arasında görülen genel kaygının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kuvayımilliyenin dağılması
 • Ankara’nın işgal edileceği haberi
 • Tekâlifimilliye Emirlerinin yayınlanması
 • Son Osmanlı padişahı VI. Mehmet’in ülkeyi terk etmesi
Soru 19

Millî Mücadele Döneminde, aşağıdaki devletlerden hangisinin TBMM’yi desteklemesi, diğer devletleri de olumlu yönde etkilemiştir?

 • Fransa
 • İngiltere
 • Ermenistan
 • Sovyet Rusya
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Barış görüşmelerinin çıkmaza girmesine neden olan konu başlıklarından biri değildir?

 • Türkiye’nin rejimi
 • Osmanlı borçları
 • Kapitülasyonlar
 • Ermeni yurdu
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCBACBCADDCBACCBBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?