GİRİŞ/KAYIT

Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 2 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Verilen cümle, aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tamamlanamaz?
Cumhuriyetin ilanı ile;

 • A) kabine sistemine geçildi.
 • B) Yeni Türk Devleti’nin adı kondu.
 • C) TBMM Hükûmeti Dönemi sona erdi.
 • D) Meclis Başkanı, hükûmetin de başkanı oldu.
SORU 2

Cumhuriyetin ilk yıllarında, çok partili hayata geçiş amacıyla yapılan denemelerin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olan olaylar, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • A) 31 Mart Olayı Şeyh Sait İsyanı
 • B) Şeyh Sait İsyanı Menemen Olayı
 • C) Atatürk’e suikast girişimi Menemen Olayı
 • D) Demirci Mehmet Efe Ayaklanması Şeyh Sait İsyanı 12
SORU 3

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, aşağıdaki inkılaplardan hangisini yaparken batılı bir ülkeyi örnek almıştır?

 • A) Medreselerin kapatılması
 • B) Türk Medeni Kanunu
 • C) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
 • D) Tevhidi Tedrisat Kanunu
SORU 4

Mustafa Kemal, Millet Mektebi Talimatnamesi ile aşağıdaki tarihlerin hangisinde Millet Mekteplerinin “Başöğretmeni” unvanını almıştır?

 • A) 24 Kasım 1981
 • B) 21 Haziran 1934
 • C) 24 Kasım 1928
 • D) 23 Ekim 1923
SORU 5

Yeni Türk Harflerinin kabulüyle ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
I. Ülkede okur - yazar oranı artmıştır.
II. Avrupa ile kültür alışverişi hızlanmıştır.
III. Bilimsel gelişmeler yakından takip edilmiştir.
IV. Eğitim kurumları, Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır.

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) III ve IV
 • D) I, II ve III
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak için yapılan yeniliklerden biri değildir?

 • A) İstiklal Mahkemelerinin kurulması
 • B) Kılık kıyafet değişikliğinin yapılması
 • C) Türk Medenî Kanunu’nun kabul edilmesi
 • D) Saat ve takvimin değiştirilmesi
SORU 7

Türk kadını;
I. Mirasta eşitlik
II. Evlilik birliğini bozabilme
III. Kocasının soyadını alma
IV. Dilediği mesleği seçebilme
haklarından hangilerini, Medenî Kanun ile elde etmiştir?

 • A) Yalnız I
 • B) II ve III
 • C) I, II ve IV
 • D) I, II, III ve IV
SORU 8

İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlara göre kurulan ilk ulusal ticaret bankası, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Esbank
 • B) İş Bankası
 • C) Demirbank
 • D) Pamukbank
SORU 9

Türk Genelkurmay Başkanlığına bağlı kaç tane kuvvet komutanlığı vardır?

 • A) 3
 • B) 5
 • C) 6
 • D) 7
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi, Atatürkçü düşüncede millî dış politikanın ilkelerinden biri değildir?

 • A) Millî sınırlarımızı genişletmeye çalışmak
 • B) Bağımsızlığımızı her şeyin üstünde tutmak
 • C) Dünyadaki gelişmeleri göz önünde bulundurmak
 • D) Diplomaside bilim ve teknolojiyi yol gösterici olarak kullanmak
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi, Yakın Doğu’da barış ve güvenliği sağlamak amacıyla imzalanmıştır?

 • A) Montrö Sözleşmesi
 • B) Balkan Antantı
 • C) Küçük Antant
 • D) Sadabat Paktı
SORU 12

“Yabancı Okullar Sorunu”nda, aşağıdaki ülkelerden hangisi, Türkiye’ye karşı yabancı okulların haklarını savunmuştur?

 • A) Almanya
 • B) İngiltere
 • C) Fransa
 • D) İtalya
SORU 13

Türkiye’nin Musul’u, 1926 Ankara Antlaşması ile İngiliz mandası altındaki Irak’a bırakmak zorunda kalması, aşağıdakilerden hangisine göre aykırı bir uygulamadır?

 • A) Misakımillî’ye
 • B) Paris Konferansı’na
 • C) Lozan Antlaşması’na
 • D) Mudanya Ateşkesi’ne
SORU 14

I. Hâkimiyet ve egemenlik tek bir kişinindir.
II. Egemenliğin kaynağı ve sahibi bir gruba, sınıfa veya zümreye aittir.
III. Devlet, din kurallarına göre yönetilmektedir.
IV. Egemenlik milletindir.
Yukarıdaki özelliklerden hangisi demokratik bir devlete aittir?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 15

Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin temelini oluşturan altı temel ilke, aşağıdaki tarihlerin hangisinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri olarak 1924 Anayasası’na girmiştir?

 • A) 03 Mart 1924
 • B) 18 Temmuz 1932
 • C) 05 Şubat 1937
 • D) 30 Haziran 1939
SORU 16

Atatürk’ün, aşağıdaki sözlerinden hangisini, onun, tüm devletlerle iyi geçinmek üzerine kurulu olan dış politikasına örnek olarak verebiliriz?

 • A) “Bir Türk dünyaya bedeldir.”
 • B) “Türk, öğün, çalış, güven!”
 • C) “Yurtta sulh, cihanda sulh.”
 • D) “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.”
SORU 17

Türkiye Cumhuriyeti’ni geri bırakan kurumların kapatılarak yerine çağdaş kurumların açılması, ülkemizde Atatürk’ün hangi ilkesinin uygulandığına kanıttır?

 • A) İnkılapçılık
 • B) Milliyetçilik
 • C) Devletçilik
 • D) Laiklik 13
SORU 18

Aşağıdaki bilgilerden hangisi İsmet İnönü ile ilgili değildir?

 • A) Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başbakanıdır.
 • B) Kurtuluş Savaşı’nın Doğu Cephesi komutanıdır.
 • C) 25 Aralık 1973 tarihinde hayatını kaybetmiştir.
 • D) Atatürk’ün vefatı sonrasında TBMM tarafından cumhurbaşkanlığına seçilmiştir.
SORU 19

I. Winston Churchill
II. Josef Stalin
III. Franklin Roosevelt
Yukarıdakilerden hangileri 14 Ağustos 1941’de “Atlantik Bildirisi”nin yayınlanmasında başrolü oynamışlardır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I ve III
SORU 20

Türkiye’nin Kore Savaşı’nda Güney Kore’ye askerî yardım göndermesi, aşağıdakilerden hangisine üye olmasında etkili olmuştur?

 • A) Avrupa Konseyine
 • B) Milletler Cemiyetine
 • C) Batı Avrupa Birliğine
 • D) Kuzey Atlantik İttifakına
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBBCDACBAADCADCCABDD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?