GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 1 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Bir organizmadaki kimyasal reaksiyonların tümüne ne ad verilir?

 • A) Organ
 • B) Doku
 • C) Soyaçekim
 • D) Metabolizma
SORU 2

I. Hücrede sentezlenip, canlı yapısında bulunan ve karbon içeren bileşikler organik bileşik adını alır.
II. Karbondioksit karbon içerdiği için organik bileşiktir.
Yukarıda organik bileşiklerle ilgili verilenler için ne söylenebilir?

 • A) Yalnız I doğru
 • B) Yalnız II doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Her ikisi de yanlış
SORU 3

Aşağıda dehidrasyon tepkimeleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • A) Tepkime sırasında su çıkışı olmaktadır.
 • B) Biyolojik tepkimelerin tümü dehidrasyon tepkimesidir.
 • C) Tepkime süreci enzimlerin yardımlarıyla gerçekleşir.
 • D) Tepkime sırasında hücrenin enerji harcaması gerekir.
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi inorganik bir bileşiktir?

 • A) Lipit
 • B) Protein
 • C) Nükleik asit
 • D) Hidroklorik asit
SORU 5

Aşağıda verilenlerden hangisi suda çözünmeyen bitkisel bir polisakkarit olup, bitki hücre çeperinin temel maddesini oluşturur?

 • A) Kitin
 • B) Nişasta
 • C) Selüloz
 • D) Glikojen
SORU 6

Aşağıda verilenlerden hangisi trigliseritlerin yapı taşı olan gliserol molekülünün yapısında bulunan elementlerden biri değildir?

 • A) H
 • B) C
 • C) O
 • D) N
SORU 7

I. Isıtma
II. Tuz derişimi
III. Yüksek basınç
Yukarıda verilenlerden hangileri proteinlerin yapısını bozarak denatürasyona sebep olur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 8

Enzimlerin etki ettiği maddeye ne ad verilir?

 • A) Kofaktör
 • B) Koenzim
 • C) Substrat
 • D) Aktivasyon enerjisi
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi mide hücreleri tarafından üretilen pepsinojen enzimi için aktivatör bir maddedir?

 • A) Civa
 • B) Kurşun
 • C) Siyanür
 • D) Hidroklorik asit
SORU 10

Vitaminler için aşağıda verilenlerin hangisi yanlıştır?

 • A) Vitaminler, hücrenin yapısına katılarak enerji verir.
 • B) Vitaminler, metabolizmada düzenleyici rol oynar.
 • C) Bitkiler, bazı vitaminleri sentezleyebilirler.
 • D) Taze meyve ve sebzeler, doğal vitaminlerin ana kaynağıdır.
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi nükleotitlerin yapısına katılan beş karbonlu şekerlerdendir?

 • A) Glikoz
 • B) Fruktoz
 • C) Galaktoz
 • D) Deoksiriboz
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi hem DNA’da hem de RNA’da bulunan bir moleküldür?

 • A) Riboz
 • B) Adenin
 • C) Deoksiriboz
 • D) Timin
SORU 13

Aşağıda DNA molekülündeki organik bazlarla ilgili verilen eşitliklerden hangisi doğrudur?

 • A) A=T
 • B) T=C
 • C) A=C
 • D) G=T
SORU 14

ADP’den bir fosfat molekülü ayrıldığında oluşan molekül aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) AMP
 • B) ATP
 • C) Adenin
 • D) Nükleozit
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi hayvan hücresi zarını oluşturan moleküllerden değildir?

 • A) Lipit
 • B) Vitamin
 • C) Protein
 • D) Karbonhidrat
SORU 16

Bir bitki hücresi hipertonik çözelti içinde bekletilirse, aşağıdakilerden hangisi görülmez?

 • A) Su kaybetmesi
 • B) Sitoplazmasının büzülmesi
 • C) Çekirdeğinin büyümesi
 • D) Hücre zarının hücre duvarından ayrılması
SORU 17

Hücre zarından geçemeyen büyük moleküllerin koful oluşturularak hücre içine alınmasına ne denir?

 • A) Difüzyon
 • B) Endositoz
 • C) Pasif taşıma
 • D) Kolaylaştırılmış difüzyon
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi zarla çevrili olmayan bir organeldir?

 • A) Mitokondri
 • B) Plastitler
 • C) Ribozom
 • D) Lizozom
SORU 19

Belirli sayıda nükleotit içeren ve en az bir protein ya da RNA’nın sentezinden sorumlu DNA parçasına ne ad verilir?

 • A) Gen
 • B) Kromozom
 • C) Sentrozom
 • D) Çekirdek
CEVAP ANAHTARI
12345678910111213141516171819
DABDCDDCDADBAABCBCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?