GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 1 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Bir organizmadaki kimyasal reaksiyonların tümüne ne ad verilir?

 • Organ
 • Doku
 • Soyaçekim
 • Metabolizma
SORU 2

I. Hücrede sentezlenip, canlı yapısında bulunan ve karbon içeren bileşikler organik bileşik adını alır.
II. Karbondioksit karbon içerdiği için organik bileşiktir.
Yukarıda organik bileşiklerle ilgili verilenler için ne söylenebilir?

 • Yalnız I doğru
 • Yalnız II doğru
 • Her ikisi de doğru
 • Her ikisi de yanlış
SORU 3

Aşağıda dehidrasyon tepkimeleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Tepkime sırasında su çıkışı olmaktadır.
 • Biyolojik tepkimelerin tümü dehidrasyon tepkimesidir.
 • Tepkime süreci enzimlerin yardımlarıyla gerçekleşir.
 • Tepkime sırasında hücrenin enerji harcaması gerekir.
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi inorganik bir bileşiktir?

 • Lipit
 • Protein
 • Nükleik asit
 • Hidroklorik asit
SORU 5

Aşağıda verilenlerden hangisi suda çözünmeyen bitkisel bir polisakkarit olup, bitki hücre çeperinin temel maddesini oluşturur?

 • Kitin
 • Nişasta
 • Selüloz
 • Glikojen
SORU 6

Aşağıda verilenlerden hangisi trigliseritlerin yapı taşı olan gliserol molekülünün yapısında bulunan elementlerden biri değildir?

 • H
 • C
 • O
 • N
SORU 7

I. Isıtma
II. Tuz derişimi
III. Yüksek basınç
Yukarıda verilenlerden hangileri proteinlerin yapısını bozarak denatürasyona sebep olur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 8

Enzimlerin etki ettiği maddeye ne ad verilir?

 • Kofaktör
 • Koenzim
 • Substrat
 • Aktivasyon enerjisi
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi mide hücreleri tarafından üretilen pepsinojen enzimi için aktivatör bir maddedir?

 • Civa
 • Kurşun
 • Siyanür
 • Hidroklorik asit
SORU 10

Vitaminler için aşağıda verilenlerin hangisi yanlıştır?

 • Vitaminler, hücrenin yapısına katılarak enerji verir.
 • Vitaminler, metabolizmada düzenleyici rol oynar.
 • Bitkiler, bazı vitaminleri sentezleyebilirler.
 • Taze meyve ve sebzeler, doğal vitaminlerin ana kaynağıdır.
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi nükleotitlerin yapısına katılan beş karbonlu şekerlerdendir?

 • Glikoz
 • Fruktoz
 • Galaktoz
 • Deoksiriboz
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi hem DNA’da hem de RNA’da bulunan bir moleküldür?

 • Riboz
 • Adenin
 • Deoksiriboz
 • Timin
SORU 13

Aşağıda DNA molekülündeki organik bazlarla ilgili verilen eşitliklerden hangisi doğrudur?

 • A=T
 • T=C
 • A=C
 • G=T
SORU 14

ADP’den bir fosfat molekülü ayrıldığında oluşan molekül aşağıdakilerden hangisidir?

 • AMP
 • ATP
 • Adenin
 • Nükleozit
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi hayvan hücresi zarını oluşturan moleküllerden değildir?

 • Lipit
 • Vitamin
 • Protein
 • Karbonhidrat
SORU 16

Bir bitki hücresi hipertonik çözelti içinde bekletilirse, aşağıdakilerden hangisi görülmez?

 • Su kaybetmesi
 • Sitoplazmasının büzülmesi
 • Çekirdeğinin büyümesi
 • Hücre zarının hücre duvarından ayrılması
SORU 17

Hücre zarından geçemeyen büyük moleküllerin koful oluşturularak hücre içine alınmasına ne denir?

 • Difüzyon
 • Endositoz
 • Pasif taşıma
 • Kolaylaştırılmış difüzyon
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi zarla çevrili olmayan bir organeldir?

 • Mitokondri
 • Plastitler
 • Ribozom
 • Lizozom
SORU 19

Belirli sayıda nükleotit içeren ve en az bir protein ya da RNA’nın sentezinden sorumlu DNA parçasına ne ad verilir?

 • Gen
 • Kromozom
 • Sentrozom
 • Çekirdek
CEVAP ANAHTARI
12345678910111213141516171819
DABDCDDCDADBAABCBCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler