GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 3 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Tarafsız deney ve gözlemlerle elde edilen düzenli bilgi birikimine ne ad verilir?

 • A) Bilim
 • B) Hipotez
 • C) Gerçek
 • D) Veri
SORU 2

1997 yılında bir koyundan alınan vücut hücresinin çekirdeğini;
başka bir koyuna ait, çekirdeği çıkarılan yumurta hücresine aktararak diğer koyunun genetik ikizini elde etmeyi başaran bilim adamı kimdir?

 • A) Galileo
 • B) Pasteur
 • C) Wilmut
 • D) James Watson
SORU 3

Canlıların dış görünüşlerini inceleyen biyolojinin alt bilim dalına ne ad verilir?

 • A) Morfoloji
 • B) Histoloji
 • C) Sitoloji
 • D) Anatomi
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi laboratuvarda uyulması gereken kurallardan değildir?

 • A) Yapılacak çalışma hakkında önceden bilgi edinmek
 • B) Asit, baz gibi tehlikeli maddelerle çalışırken dikkatli olmak
 • C) Laboratuvardaki kapları yiyecek içecek için de kullanmak
 • D) Deneyde kullanılacak hayvanlara iyi davranmak
SORU 5

Herhangi bir canlının doğrudan sıvı bir ortam içinde mikroskopta incelenmesine ne ad verilir?

 • A) Fiksasyon
 • B) Vital inceleme
 • C) Kesit alma
 • D) Doku kültürü
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi canlıları etkileyen fiziksel etmenlerdendir?

 • A) Algler
 • B) İklim
 • C) Bitkiler
 • D) Bakteriler
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi ototrof canlılar tarafından organik besin üretiminde ham madde olarak kullanılır?

 • A) Mineraller
 • B) Vitaminler
 • C) Proteinler
 • D) Yağlar
SORU 8

Aşağıdaki canlıların hangisinde omnivor (et ve ot yiyen) beslenme şekli görülür?

 • A) İnek
 • B) Aslan
 • C) Kartal
 • D) İnsan
SORU 9

Havuç → Tilki → Tavşan → Kurt
Yukarıda verilen besin zincirinin doğru olabilmesi için hangisinde verilen canlılar yer değiştirmelidir?

 • A) Havuç Tilki
 • B) Tilki Tavşan
 • C) Tavşan Kurt
 • D) Kurt Havuç
SORU 10

Besin piramidinde kütlesi en az olan grup, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Üreticiler
 • B) Birincil tüketiciler
 • C) İkincil tüketiciler
 • D) Üçüncül tüketiciler
SORU 11

I. Karbon, organik besin maddelerinin yapısında yer alır.
II. Besinlerin yapısında yer alan karbonun kaynağı atmosferdeki karbondioksittir.
Karbonla ilgili olarak verilen bilgiler için ne söylenebilir?

 • A) Yalnız I doğru
 • B) Yalnız II doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Hücrenin yapısına katılmazlar.
SORU 12

Dünyada bütün canlıların içinde yaşadıkları tabakaya ne denir?

 • A) Biyosfer
 • B) Komünite
 • C) Habitat
 • D) Popülasyon
SORU 13

Bir popülasyonun barındırabildiği en fazla birey sayısına ne ad verilir?

 • A) Popülasyon yoğunluğu
 • B) Popülasyonun taşıma kapasitesi
 • C) Popülasyonda yaş dağılımı
 • D) Popülasyonun doğum ve ölüm oranı
SORU 14

I. Deprem
II. Kuraklık
III. Toprak kayması
Yukarıda verilen olaylardan hangileri komünitede yer alan baskın türün ortadan kalkmasına sebep olabilir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine karşı alınabilecek önlemlerdendir?

 • A) Tarımda aşırı gübreleme ve ilaçlama yapılmamalıdır.
 • B) Evsel atıklar sulara verilmeden önce arıtılmalıdır.
 • C) Çevreye zarar vermeyen deterjanlar kullanılmalıdır.
 • D) Fosil yakıt kullanımı yerine, enerji kaynağı olarak jeotermal, güneş ve rüzgar enerjisine önem verilmelidir.
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin insan üzerindeki fizyolojik etkilerindendir?

 • A) Stres
 • B) Sinirlilik
 • C) Yüksek tansiyon
 • D) Uyku düzensizliği
SORU 17

Bitki köklerinin suda çözünmüş olan kimyasal maddelere yönelmesine ne ad verilir?

 • A) Kemotropizma
 • B) Fototropizma
 • C) Hidrotropizma
 • D) Jeotropizma 42
SORU 18

I. Çevresel etkilerle içgüdüler değişir.
II. İçgüdüsel davranışlar öğrenme ile değişip farklılaşabilir.
İçgüdüsel davranışlarla ilgili verilenler için ne söylenebilir?

 • A) Yalnız I doğru
 • B) Yalnız II doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Hücrenin yapısına katılmazlar.
SORU 19

Canlılarda günlük, aylık, yıllık döngüler halinde tekrarlanan davranışlara ne denir?

 • A) Refleks
 • B) Homeostazi
 • C) Biyolojik ritim
 • D) İçgüdüsel davranış
SORU 20

Penguenlerin üreme döneminde dişi ve erkeklerin sıra ile kuluçkaya yatması hangi davranışla açıklanır?

 • A) Tropizma
 • B) Homeostazi
 • C) Kazanılmış davranış
 • D) Sosyal davranış
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACACBBADBDCABDDCABCD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?