GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Coğrafya 2 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi doğaya yönelik turizm etkinliklerinden biridir?

 • A) Kongreler
 • B) Kamping
 • C) Kaplıcalar
 • D) Festivaller
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi kültürü tanımlar?

 • A) Canlı ve cansız öğelerden oluşan en küçük çevre bilimidir.
 • B) Bir grup insanın bireysel ve toplu yaşamalarında etkili olan değerler bütünüdür.
 • C) Canlı varlıkların etkilendikleri ve çeşitli yollardan etkiledikleri mekânlardır.
 • D) Belli bir çevrenin sürekli olarak besleyebileceği belli bir türe ait maksimum birey sayısıdır.
SORU 3

Bölgeler arasındaki ticaret aşağıdakilerden hangisini dengelemek için yapılır?

 • A) Sosyal hayatı
 • B) Nüfus yapısını
 • C) Kişisel ihtiyaçları
 • D) Yaşam seviyesini
SORU 4

Daha önce geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan bir yerde taşkömürünün bulunmasıyla aşağıdakilerden hangisi görülmez?

 • A) Çevredeki biyoçeşitliliğin artması
 • B) Konut ihtiyacının ortaya çıkması
 • C) Nüfus miktarının artması
 • D) Hava kirliliğinin artması
SORU 5

Millî park olarak ilan edilecek yerlerde aşağıdaki kriterlerden hangisi dikkate alınmalıdır?

 • A) Çevresinde yapılaşmaya açık alanlar bulunmalıdır.
 • B) Koruma bölgesinin tahribe uğramış olması gerekir.
 • C) Koruma bölgesinin yüzölçümü belli bir büyüklükte olmalıdır.
 • D) Doğal, kültürel ve beşeri açıdan uluslararası seviyede özellik ve önem taşımalıdır.
SORU 6

Japonya’nın akarsuları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Boyları kısadır.
 • B) Akışları hızlıdır.
 • C) Şubat, debisinin en yüksek olduğu aydır.
 • D) Hidroelektrik potansiyeli yüksektir.
SORU 7

Bir ülkenin ithalatında ham ve yarı işlenmiş maddeler, ihracatında ise mamül ürünlerin payı daha büyükse bu ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • A) Genç nüfusunun fazla olduğu
 • B) Madence zengin olduğu
 • C) Sanayisinin gelişmiş olduğu
 • D) Turizminin gelişmiş olduğu
SORU 8

Toprak olmadan su içinde üretim yapma yönteminin adı nedir?

 • A) Hidrofonik
 • B) Tüvönan
 • C) Konifer
 • D) Oksidatif 10
SORU 9

İngiltere’nin endüstride ilerlemesinde aşağıdakilerden hangisinin payı en büyüktür?

 • A) İklim şartlarının
 • B) Coğrafi konumun
 • C) Ulaşıma elverişli akarsularının
 • D) Zengin demir ve taşkömürü yataklarının
SORU 10

Dünyada linyit ve kömür üretiminin yaklaşık % kaçı elektrik üretimi amacıyla kullanılmaktadır?

 • A) 10
 • B) 28
 • C) 42
 • D) 69
SORU 11

Tarım topraklarının tuzlanması ve göllerin kuruması aşağıdakilerden hangisinin bilinçsizce kullanımı sonucu ortaya çıkar?

 • A) Suyun
 • B) Toprağın
 • C) Arazinin
 • D) Madenlerin
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi suyun tarihte ilk kullanım amaçlarından değildir?

 • A) Tarım
 • B) Ulaşım
 • C) İçme ve temizlik
 • D) Elektrik üretimi
SORU 13

Çevreyi az kirletmesi nedeniyle üretimdeki payı giderek artan enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kömür
 • B) Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı
 • C) Odun
 • D) Petrol
SORU 14

Organik yağların bir katalizatör eşliğinde alkol ile karıştırılmasıyla açığa çıkan ve yakıt olarak kullanılan ürün aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kömür
 • B) Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı
 • C) Petrol
 • D) Biyodizel
SORU 15

Son yıllarda alternatif enerji kaynaklarının önem kazanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

 • A) Çevre dostu olmasının
 • B) Enerji talebinin artmasının
 • C) Fosil yakıtların azalmasının
 • D) İlk yatırımlarının pahalı olmasının
SORU 16

Ülkeye kazandırdığı gelire “görünmeyen ihracat” denilen ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Turizm
 • B) Tarım
 • C) Sanayi
 • D) Hizmet
SORU 17

Bazı maddelerin çevreye yaydığı zararlı ışınlara ve parçacıklara ne denir?

 • A) Radyasyon
 • B) Rekreasyon
 • C) Biyogaz
 • D) Sera gazı
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunu değildir?

 • A) Denetimsiz kentleşme
 • B) Yeşil alanların genişlemesi
 • C) Katı atıkların artması
 • D) Hızlı nüfus artışı
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisini bataklıkların su döngüsüne doğrudan etkisidir?

 • A) Ekolojik dengeyi korurlar.
 • B) Zehirli maddeleri tutarlar.
 • C) Bulundukları çevrenin nem oranını yükseltirler.
 • D) Farklı canlıların yaşamasını sağlarlar.
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi doğalgazın kullanım alanlarından değildir?

 • A) Elektrik enerjisi elde etme
 • B) Konutlarda sıcak su elde etme
 • C) Boya sanayiinde renk belirleme
 • D) Ham madde üretiminde ısı enerjisi sağlama
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BBCADCCADDADBDDAABCC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?