GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

• Kişinin başkalarına zarar vermeden düşündüğünü ve dilediğini yapabilmesidir.
• Bir şeyi yapmaya, bir şeye sahip olmaya, devletten ya da diğer kişilerden bir şeyi istemeye yetkili olmak demektir.
• Hiçbir ayrım gözetilmeksizin kişilerin eşit muamele görmesidir.
Yukarıda tanımları verilen kavramlar hangisinde birlikte yer almıştır?

 • A) Özgürlük - Hak - Eşitlik
 • B) Adalet - Hak - Demokrasi
 • C) Özgürlük - Demokrasi - Eşitlik
 • D) Eşitlik - Hak - Demokrasi
SORU 2

I - Doğal haklar anlayışı
II - Otokratik devlet anlayışı
III - Hümanizm düşüncesi
IV - Kuvvetler ayrılığı prensibi
Yukarıdaki düşüncelerden hangileri insan haklarının gelişmesinde etkili olmuştur?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) I, II ve IV
 • D) I, III ve IV
SORU 3

Pozitif hukuk normları, genel ve soyut olandan özel ve somut olana doğru bir hiyerarşik sıra izler.
Aşağıdakilerin hangisinde buna uygun şekilde sıralama yapılmıştır?

 • A) Tüzükler → Yönetmelikler → Kanunlar → Anayasa
 • B) Kanunlar → Anayasa → Yönetmelikler → Tüzükler
 • C) Anayasa → Kanunlar → Tüzükler → Yönetmelikler
 • D) Yönetmelikler → Anayasa → Kanunlar → Tüzükler
SORU 4

“Kişinin siyasal gücün kullanılmasına katılmasını sağlayan haklara katılma hakları denir.”
Aşağıdakilerden hangisi katılma haklarındandır?

 • A) Mülkiyet edinme hakkı
 • B) Seçme, seçilme hakkı
 • C) Eğitim ve öğrenim hakkı
 • D) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
SORU 5

“Birlikte yaşamak üzere yerleşik bir topluluğun hukuksal ve siyasi açıdan örgütlenmesi sonucu oluşan, tüzel kişiliğe ve egemenliğe sahip soyut varlıktır.”
Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

 • A) Sivil toplum
 • B) Demokrasi
 • C) Egemenlik
 • D) Devlet
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet olmanın temel gereklerindendir?

 • A) Toplumsal yaşamın hukuk kurallarına göre düzenlenmesi
 • B) Bireylerin, sosyal güvence altında olması
 • C) Yöneticilerin seçimle işbaşına gelmesi
 • D) Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması
SORU 7

“Akla, eleştiri ve sorgulamaya dayalı yeni bir insan, devlet, din ve evren anlayışı ortaya koyma çabasıdır.”
Yeniden doğuş anlamına gelen bu kavram hangisidir?

 • A) Demokrasi
 • B) Reform
 • C) Rönesans
 • D) Engizisyon
SORU 8

“Liberal devlet anlayışının öncüsü sayılır. Doğal hukuk kavramını ortaya atmıştır. Ona göre devlet, insanlar arasında doğal olarak var olan hukuk sistemini korumak için vardır. Fakat hukukun sınırı devlette bitmez, devletler arası geçerliliğe sahiptir.”
Bu görüşleriyle uluslararası hukukun mimarı sayılan (1583 - 1645) yılları arasında yaşamış düşünür hangisidir?

 • A) H. Groteus
 • B) M. Lutter
 • C) T. Campenella
 • D) G. Bruno
SORU 9

Ülkemizde uygulanan seçim sisteminde ülke barajı kaçtır?

 • A) % 3
 • B) % 5
 • C) % 7
 • D) % 10
SORU 10

1982 Anayasası’na göre Türk vatandaşları genel seçimlerde kaç yaşından itibaren oy kullanabilir?

 • A) 18
 • B) 20
 • C) 22
 • D) 25
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi hukukun üstünlüğü ilkesinin gereklerinden değildir?

 • A) Yargının hür ve bağımsız olması
 • B) Kişilerin hukuk önünde eşit olması
 • C) Seçimlerde nispi temsil sisteminin uygulanması
 • D) Yasaların yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlaması
SORU 12

Milli Egemenlik ilkesi ilk önce hangi T.C. Anayasası’nda yer almıştır?

 • A) 1921 Anayasası
 • B) 1924 Anayasası
 • C) 1961 Anayasası
 • D) 1982 Anayasası
SORU 13

Birleşmiş Milletler Örgütü hangi yıl kurulmuştur?

 • A) 1940
 • B) 1945
 • C) 1950
 • D) 1955
SORU 14

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?

 • A) Kendisine yapılan başvuruların kabul edilebilmesi için, iç hukuktaki bütün başvuru yollarının tüketilmiş olması gerekir.
 • B) Üye devletlerden seçilen yargıçlardan oluşur.
 • C) Sözleşmeyi imzalayan devletlerin sözleşme hükümlerini yerine getirip getirmediğini denetler.
 • D) Mahkemenin yaptırım gücü yoktur.
SORU 15

1921’de kurulan ve özellikle düşünce, ifade ve basın özgürlüğünün sağlanması için çaba harcayan uluslararası sivil toplum kuruluşu hangisidir?

 • A) Uluslararası Kızılhaç Komitesi
 • B) Uluslararası PEN Kulübü
 • C) Yeşil Barış Örgütü (Green Peace)
 • D) Uluslararası Af Örgütü
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının gelişip güçlenmesine engel olur?

 • A) Teröre karşı uluslararası mücadele yürütülmesi
 • B) Bölgeler arası dengeli kalkınma
 • C) İnsan hakları konusunda sivil toplum örgütlerinin varlığı ve etkinliği
 • D) İnsan hakları ihlâllerinin her ülkenin kendi iç sorunu olarak görülmesi
SORU 17

“Oguste Comte, insanlığın gelişimi açısından üç evreden bahseder.”
Aşağıdakilerden hangisi bu evrelerden değildir?

 • A) Metafizik evre
 • B) Teolojik evre
 • C) Pozitif evre
 • D) Teknolojik evre
SORU 18

Bir toplumda toplumsal yapının bütününe dokunmaksızın eskiyen, güncelliğini kaybeden, toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyen kurum ve kuralların düzeltilmesine ve iyileştirilmesine ne ad verilir?

 • A) Hoşgörü ortamının elverişli hale gelmesi
 • B) Devrim
 • C) Millet
 • D) Meşrutiyet
SORU 19

Ülkede yaşayan halkın eşit olması, hiçbir kişi ya da gruba ayrıcalık tanınmaması öncelikle Atatürk inkılabının hangi ilkesiyle ilgilidir?

 • A) Devletçilik
 • B) Halkçılık
 • C) İnkılapçılık
 • D) Laiklik
SORU 20

Çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen, sürekli gelişmeye ve değişmeye elverişli bir toplum yapısının oluşturulabilmesini öngören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Cumhuriyetçilik
 • B) Milliyetçilik
 • C) İnkılapçılık
 • D) Halkçılık
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADCBDBCADACABDBDDABC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?